Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia și coregrafia ali Oana Răsuceanu – sţenaristă, coregrafă și regizoare a năului bărnu, și tru colaborare cu regizoarea di film Iulia Rugină. Ună mutrită introspectivă tru bana a patru personaje feminine și tru lumea emoțiilor și ănaticlui alustoru ditu kirolu anda ankisi pandemia di COVID-19 ditu 2020. Spectacolu ari la thimelliu interviuri documentare adrati di aţeali dauă creatoare tru perioada lockdown-ului și pripune a publiclui spectator ună reinterpretare și ună analiză a aţiloru emoții, a bănărloru a noastre, a tutulor. Sidzumu di zboru cu regizoarea ti conceptul artistic, ti viziunea aliştei transpuse tru spectacol. Oana Răsuceanu:

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”
Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

, 08.01.2023, 15:35


“”Interior/Exterior” easti un spectacol cari zburaşti ti existența, să spunemu niheamă ascuturată, a patru personaje feminine, cari agiungu s’hibă acţati tru ţiva ţi noi tuț earamu acăţaţ tru perioada marţu-mai 2020. Zburăscu aoa ti catandisea di urgență, la lockdown, la pandemie, la debutul pandemiillei tru România. Minduita a mea ligat di aestu spectacol fu, nkisită di ma multi catandisi, catandisi ca ti ciudie, catandisi ambigue, anxietate, ntribări ligate di cum nă fu a naua a tutăloru, atumţea și cum putem, dimi, s’nă turnămu la perioada aţea, după niscănţă añi cari tricură pisti noi, ama cari nu aştearsiră cu sfungulu experiența aţilui kiro.


Avui mini senzația și am senzația că timpul aestu cari tricu pisti noi nu feaţi că maş s’nă bagă lupa pi ună turlie di cicatrici, pi cari minduescu căte cafi un li dukeaşti și pi cari născănţă di noi apufusescu s’li alasă s’există și s’hibă vizibile, până tu soni, și le conștientizeadză, a deapoa alanţă apufusescu că easti ma ghini s’hibă ascumti şi vără turlie s’minduească s’ncllidă un saltar pi cari numata va tra s’lu dişcllidă.


Spectacolu nkisi di aoa și deapoa s-amintă, aşţănda aestă mindueari ma largu și agiungânda tru un moment tru cari dukimu că ari un material video pi cari lu-vem. Aoa ufilisescu pluralul tră aţea că easti zborlu ti mini și ti Iulia Rugină. Noi tru perioada ali pandimiei, tamam tru aţea pirioadă, di lockdown, mai 2020, apufusimu că vrem s’adrămu un şingiru di interviuri pi Zoom, tră aţea că vărnu nu putea s’alasă locul, locul tru cari earai acăţatu. Și atumţea feaţimu ma multi discuții cu lenu turlii di oamini ditu bana a noastră, oameni aprukeaţ di noi, tră atea că dukimu ananghea s’documentăm aţel moment, un moment unic pi cari numata lu aveamu bănată niţi unu di noi până tru punctul atelu. Iara aestu material brut să spusi multu valoros și minduescu că valoarea a lui creaște cum ţi s’hibă di la un an la alantu. Tru spectacol ufilisimu maş niscănti părț di discuții și intervenții feminine. Noi feaţimu atumţea interviuri cu persoane di sex masculin și persoane di sex feminin.


Ilikiili eara di ma multi turlii, zburămu cu cilimeañi di 10 ani, cu adulți, cu oamiñni la 20, 30, 40, 70 di ani și ditu aest, să-lli spunemu, ansamblu, pescuimu, aleapsimu niscănti personaje feminine cari agiungu s’hibă personaje active tru spectacol și cari agiung s’hibă ndziminati, cu prezența live pi sţenă a aţiloru patru interprete.”Sţenarista, coregrafa și regizoarea spectacolului nă zbură ti ateali 4 interprete, ti lucrul cu aestea și ti emoțiile genearatoare și cari transcendu până la public. Oana Răsuceanu:


“Ti ateali 4 interprete Mariana Gavriciuc, ti Anastasia Preotu, Teodora Velescu și Eva Danciu. Mini ahurhiiu s’lucredz cu eale tru baza, să spunemu, a niscăntoru texte pi cari li ngrăpsiiu ti aţeali 4 prezențe feminine live. Dukiiu că easti ananghis’avemu un numitor comun di nkisită tru construcția a minarillei aluştoru 4 corpuri, nkisinda di la date biografiţi, di la catandisi, mindueri, catandisi suţială etc, identificată trăcafi ună di ateali patru. Dukiiu ananghea că minărli și construcția a frazilor di minari s’ndzimineadză emu traiectoria emoțională, emu socială a aţelor pirsonaje, până la debutul a catandisillei di ananghi.


Deapoa transformarea a lor tu kirolu a aţiloru doi meşi și deapoa momentul tru cari s’bitiseasti și momentul tru cari au vaga senzație, falsa senzație că, bana ahurheaşti ditu punctul tru cari u alăsaşi. Tiva extrem di fals, di altă parti, pi cari noi tuț fum să spunemu, aşi, captivi aliştei falsitati, aliştei arădeari, lucru pi cari pi momentu nu lu dukimu, ama pi cari cadealihea noi, la ani distanță i, di ndoi meşi alargu, lu vidzumu multu, multu alargu limbidu. Nai pţănu cu mine, ditu aţea perioadă, ditu perioada a lockdown-ului, armasi ună turlie di catandisi tra s’himu tru gardă permanent.


Tută perioada a pandemiillei, vără turlie, a ñeia ñi afusi ună catandisi continuă di semnu di ntribare cari planează ti dzuua di mani, lucru pi cari nică îl dukescu. Lucrul aestu minduescu că s’veadi și tru spectacol și planează și tru spectacolu, tră atea că există nisiguranța tră dzuua di măni și nisiguranța că ești tru ună acutotalui kisă. Și vără turlie aestă kisă minduiiu s’hibă prezentă, ama cadealhean mulță di noi, majoritatea, și cadealihea aţeali 4 personaje ditu spectacol agiung s’facă ună turlie di irini cu situația și s’duească că iţi va s’hibă, nu avem ţi s’adrămu s’nidzemu ninti. Lucru pi cari mini lu adraiu, pi cari eali lu adară și pi cari mulță di v noi lu adrară, ună jgllioată ninti, iţi s’hibă aestă “ninte”.


Autoru: Ion Puican


Armânipsearea: Taşcu LalaExpoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 11 December 2022

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Ediţia cu numirlu 29 a Pănăyirlui de Carti GAUDEAMUS s’dizvărteaşti tru kirolu 7 – 11 di andreu, București, tru Complexul Expoziţional...

Colecții de literatură română contemporană la Pănăyirlu Gaudeamus

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company