Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Un nau teatru privat – Apollo 111(dzuua di 14.01.2017)

Tru bitisita a meslui brumar 2016, un nau teatru privat ş-discl’isi porţali Bucureşti — Apollo 111. Iniţiativa easti a actorlui Bogdan Dumitrache (canoscut maxus tra rolu printipal dit filmul Poziţia copilului”), a curi al’i si adavga regizorlu Călin-Peter Netzer, directorlu di creaţie Cătălin Rusu şi producătorlu di filmu Dragoş Vîlcu.

Un nau teatru privat – Apollo 111(dzuua di 14.01.2017)
Un nau teatru privat – Apollo 111(dzuua di 14.01.2017)

, 15.01.2017, 19:10


Proiectul s-aminta tru un moment tru cari manifestările di teatru independent di Bucureşti agiumsira tut ma mari tru numir şi ma yilipsiti. Bogdan Dumitrache zburasti ti turlia tru cari aesta catastisi avu influenţa tru strategia managerială: Ideea a mea nchiseasti di la atea că tru an’il’i dit soni isira tru videala multi spaţii independente, multi producţii independente care ş-caftă un loc tra s-hiba giucati… Una pisti alanta, tru bitisita, io minduescu că tuti aeste multe manifestări deadun adusira tru videala un nau public şi un interes tru aestă zonă. Aestu public aşteaptă tora niheama ma multu. Un spaţiu impropriu nu poate s-aduca ma multu. Şi di aoa vini ideea, multu simplu şi organic, că easti ananghi di un spaţiu cari s-nu hiba masi un bar ti ari şi un n’ic spectacol di teatru, ca si un spaţiu niheama ma optim, cari s-da izini s-ndredz niheama ma multu andicra di una measa şi trei lun’in’i”.
Ase că Bogdan Dumitrache căfta un spaţiu cari s-poată s-hiba sustenabil la nivel economic. Afla una sală mare di 850 di meatri pătraţ nolgica di Bucureşti, tru Palatea Universul (dinapoia a Casal’ei Centrale ali Armata, pi Calea Ion Brezoianu), una casa ti easti nicukira ti ma multi iniţiative artistice independente, hiindalui pi cali s-agiungă un mall cultural. Sala aflată tra teatrul Apollo 111 fu ampărţită tru ma multi spaţii, cu destinaţii diferiti. Compartimentul ahardzitu tra teatru ari una sală cu 127 di locuri, foaier, cabine tra actori şi acata giumitate di tut spaţiu. Bogdan Dumitrache: Sunt trei compartimente printipale. Compartimentul di teatru, cu tut ti ţane de el, şi aestă a daua giumitate, cari easti ampărţată ndauă: bufetlu a teatrului şi zona administrativă, cari nsiamneadză spaţii di birouri tra noi, săli di repetiţii şi studiourile di casting. Spaţiili di birouri suntu nicuchirl’i şi agenţia di casting pi cari io u am di ma mulţa ani şi pe cari u adus cu mini, tra s-li tanu adunati stog tuti lucarle tru un loc, s-pot s-li ţan sum control. Tra mini reprezintă un avantaj, ti atea că mi agiută s-tranzitedzu comunitatea di artişti tru spaţiu”.
Teatrul Apollo111 yine cu una pripuniri repertorială diferită di atea ti există tru spaţiul teatral românesc. Stagiunea di seară easte organizată după sistemlu run”: Există aestu sistem tru care un spectacol ari oportunitatea tra s-intra pi scenă şi, chiro di şase săptămâni, să s-gioaca cat s-poati di multu ari caftari, atea ti easte hairlaticu nica si tra spectacol, cate el creaşte di la una reprezentaţie la alanta, nu ari timpi morţa tru care actorl’ii să s-araspandeasca cu minduesrli tru alte proiecte. Spectacolul creaşte atumtea cându easte programat ma multi ori. S-timil’iuseasti una aftukina cari lucreadza. Tută lumea lucreadza cu tută lumea, cafi un ştie multughini ti ari tra adrari şi agiundzem s-hi hairlatit. Io ţan un teatru cu patru oamin’i şi nici nu voi s-minduescu că va s-bag pi lucru ma mulţa. Sunt doi ficiori la tehnic, nica un la scenă şi cu producătoarea. Noi ţanem tut şi aşi easti ti hairi s-hiba”.
Cafi an ari un alt director artistic, care apandaseasti di programlu a stagiunil’ei respective. Tra primul an, aestu easte tamam actorlu Bogdan Dumitrache, a deapoa tru stagiunea 2017-2018, directorlu artistic s-hiba regizorlu Radu Afrim. Bogdan Dumitrache: Tru una lume tru care s-fac ahanti lucri şi tru care maca armân’i concentrat pi un subiect nsiamneadză că kirusi alti una sută, an’i pare că actualitatea poate s-hiba amintata prit diversitate. Atingând ariile de interes ale cât mai multor creatori, atunci pot să devin actual. Un director artistic cari yine şi da titlurile a unei stagiuni lipseasti s-hiba sum ateali tinti producţii a stagiunil’ei a unei idei. Paradigma, s-hiba ca apufuseti s-adari tru una stagiune musical şi tuti ateali tinti spectacole suntu subordonati a aistei idei, ica apufusesta s-l’iai un subiect cata cum polimlu, pi care să-l tratedz temporal — cum sa scria la 1920 până tru 2016 — şi să-l mutresta tru tinti texte dit perioade diferite, ica va s-afl’i iti altu concept care ţa simfunizeadza aeste tinti spectacole şi li subordonează a unei idei, atel easti conceptul a unei stagiuni”.
Conceptul pripus di Bogdan Dumitrache tra aestă primă stagiune easte atel a andamusil’ei anamisa di teatru şi filmu, actorlu dizvartindalui ma multi proiecti tru lumea ali cinematografie. Ase, discl’idearea a teatrului Apollo111 şi a stagiunil’ei fu marcată de premiera a spectacolului Ali: Frica măcă suflitlu”, tru regia al Radu Jude (filmele Aferim”, Inimi cicatrizate”), una adaptare după textul, agiumtu filmu, a celebrului regizor german Rainer Werner Fassbinder. Tora s-lucreadză la spectacolul După ploaie”, de Sergi Belbel, tru regia al Alex Maftei (cunascut tra filme cum Bună, ce faci?”, Domnişoara Christina”). Un treileu spectacol vrea s-hiba Sieranevada”, după filmul cu idyea numa simnat di Cristi Puiu, film cari reprezenta pripunirea ali Românie tra Oscarurile di anlu aestu. Nu sa ştie nica cari va u adara regia tra spectacolu di teatru Sieranevada”.
Nou nfiinţatlu teatru Apollo111 nica acata tru isapi una stagiune tra cilimean’i, cu spectacole programate tahinma şi una a treia stagiune, care easti tra tinirl’i creatori sum 35 di an’i — regizori, scenografi, coregrafi, muzicieni.Autor: Luana Pleşea


Armanipsearea: Tascu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company