Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Dilemi diplomatiţi anamisa di Bucureşti si Budapesta


Un secretar di stat dit ministerlu ungar di externi spusi că minoritatea maghiară dit România ghio taha fuvirsi simbolic şi câftã a primarlor dit Ungaria s-alinâ, ca semnu di muttari cap, hlambura aşi-spuslui Loc Secuiescu dit România. Declaraţiili a aiştui furâ sancţionati di autorităţli di Bucureşti. Cama pi largu nâ spuni Andrea Bojoi. Aţeali dit soni declaraţii fapti di un secretar di stat dit Ministerlu Ungar di Externi cari yini cu minduita câ minoritatea maghiară dit România ghio taha easti fuvirsitâ simbolic, ti furn’ia că nu suntu alinati aşi-dzâsili hlamburi a locurlor secuieşti scoasi tu mgdani apandasi apreasi di partea a autorităţlor di Bucureşti.

Dilemi diplomatiţi anamisa di Bucureşti si Budapesta
Dilemi diplomatiţi anamisa di Bucureşti si Budapesta

, 07.02.2013, 15:21
Ministerlu di Externe şi premierlu Victor Ponta spusirâ câ declaraţiili suntu ti niaprukeari. Primlu-ministru ali României cutugursi . El cundil’e că România nu va s-cadâ tru pringa a unâl’ei provocări, ama niţi aproaki ta sâ-l’I si da matimi di nafoara-a sinurlor. Victor Ponta, tru zborlu ţi lu gri dinintea a membrilor a guvernului a lui spusi:
”Avem nai cama analti standardi dit Europa di reprezentari a minoritătlor,di autonomie a structurlor locali. Cara vârnu va tra ş-adaâ campanie electorală tru România, voi s-aveţ un purtaticu sertu susta, fără s-nâ alăsăm acâţaţ tru prindzâ. Ama nu pistipsescu că vârnu poati s-nâ bagâ ţi hlamburi va sâ spunem dininti, tu videalâ”.


Cl’imat ntrâoarâ la Ministerlu român di Externi, ambasadorlu ali Ungarie, Bucureşti, Oszkar Fuzes, spusi că nu easti zborlu ti niţi un câvgã diplomatic, şi niţi di vârâ pringâ adratâ ndreaptâ di Ungaria, ti România. Diplomatlu maghiar lugurseaşti că alinarea a seamniloridentitari di cătrâ unã minoritati easti un lucru di aradã, s-pricadi.


Secretarlu di stat tru MAE român, Bogdan Aurescu, spusi ama, câţe cândâsearea a ufiţialui ungar mutrindalui aşi-dzâsâsili “hlamburi a secuilor” easti isa cu andruparea maxutarcu a autonomiil’ei teritoriali pi criterii etniţi, cari nu easti pruvidzutâ di Constituţia ali Românie ş-nu faţi parti dit standardili europeani avulusiti tru dumenea ti vigl’earea-a minorităţlor naţionali.
Aurescu adâvgă că România ari matimili adrati ş-tin’iseaşti acutotalui em borgii europeani şi internaţionali, em şi nai cama multu akicâserli a aţilor documenti simnati cu Ungaria. Di altâ parti, caplu a diplomaţil’ei di Bucuresti, Titus Corlăţean lu stipsi ambasadorlu ungar că li câlcã arãdzli diplomatiţi prit declaraţiili a lui şi feaţi timbihi că mandatlu a aiştui poati sâs-bitiseascâ mult ma ayon’ea.
Bucurestiul lugurseaşti câ declaraţiili a ufiţial’ilor maghiari s-ncuntreadzâ a parteneriatlui strategic anamisa di România şi Ungaria, si nu aproaki aestâ turlie ahtari minteari, ţi suntu contra a Constituţiil’ei ali Românie. Ca unâ consecinţâ Bucureştiul caftâ ali Budapeastâ s-dânâseascâ iniţiativili di turlia a aţil’ei mutrindalui alinarea a hlamburâl’ei a aşi-dzâsâl’ei “hlamburâ secuiascâ” pi dimarhiili dit Ungaria, ca semnu di solidaritati cu etniţl’I maghiari dit Transilvania şi trâ ndruparea a vrerlor ta s-agiungâ la autonomie.


Actualitati Wednesday, 01 May 2024

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року

RadioRomaniaInternational · Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024...

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company