Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Indimnizaţii tră criştearea a n’iţlor


Meslu sumedru va s-aducă indemnizaţii ma mări tra criştearea a n’iţlor tru România. Deputaţl’ii apufusiră criştearea a lor di la 75% la 85% dit media a amintaticlui ţi lu l’ia tru manâ părintili, ama nu ma multu di 3.400 di lei (aproapea 750 di euro), tră aţel’i cari aleg tra s-armânâ un an di dzâli acasă şi nai cama multu 1.200 di lei (aproapea 270 di euro), ma s-aleagă ti unâ adye/ ti un concediu maternal di doi an’i di dzâli. S-da, ama, agiutorlu tru pâradz di 500 di lei (aproapea 110 euro) tru mes şi tră părinţăl’i cari s-toarnă la lucru ma ayon’ea, acă căftară un concediu di doi ani tră crişterea a n’iclui. S-apufusi şi un kiro di graţie di 60 di dzâli tră părinţăl’i cari nu pot s-păltească borgili la bugetili locali ş-cari până tora nu mata au loatâ indemnizaţia ma s-avea borgi nipâltiti. Ministurlu a Lucurlui, Mariana Câmpeanu, cundil’e ş-alti alâxeri ţi s-feaţirâ:

Indimnizaţii tră criştearea a n’iţlor
Indimnizaţii tră criştearea a n’iţlor

, 03.10.2012, 17:41


Flexibilizarea a condiţiil’ei ti pâlteari a impozitilor şi a taxilor locali, verificarea va sâ s-facâ maş tu cazlu a familiilor şi a oamin’ilor ţi suntu singuri cari au ndrepturi apufusiti di nai cama pţânu şasi meşi şi va s-hibâ exclusi di la aestă verificari familiili monoparentali;eliminarea limitaril’ei la trei amintări natlu a situaţiilor tră cari s-da concediu şi indemnizaţia tră criştearea a n’iţlor şi darea a indemnizaţil’ei tră crişterea-a n’iţlor tră tuti catastisili cari dişcl’idu calea tra s-da aestu ndreptu.”


Ministurlu a Lucurlui adusi aminti că trăalinarea a indimnizaţil’ei di crişteari a n’iclui Guvernul pruvidzu 11 di miliun’i di lei (aproapea 2,5 miliun’i di euro) dit buget tră aestu an. Democrat-libearal’ii, ţi tora suntu tru opoziţie, spun că aeşţâ pâradz suntu disponibili di furn’ia a meatrilor economiţi băgati di aţel di ma năinti guvernu cumândusitu di Emil Boc. Deputaţl’ii PDL votarâ deadun cu aţel’i a putearil’ei ti crişteari, cu cari spun că suntu simfun’i tu condiţiili tru cari economia da izini ti aestu lucru. Dadili apruchearâ alâxerli a nomlui, maxus că tru România nica suntu ti adrari lucri tră condiţii tin’isiti tru creşi şi grădiniţi – spuni prezidenta ali Asociaţie M.A.M.E, Maria Culescu. Ti aţea, iţi agiutor tu păradz easti ghini vinitu. Ia ţi spuni Maria Culescu:


Ari stati tru cari dadili nu s-hărsescu di aestă indemnizaţie, ama tru aţeali stati, infrastructura lâ da izini a dadilor tra ş-alasă n’iclu tru proţl’i doi an’i di banâ tru sigurlâchi. Au duri numirlu di grădiniţe, au creşe, au boni speţializate, ama la noi, tru România, ti amârtie, avem unâ mari problemă la capitolu aestu.”


Acâţarea tru isapi a amintaticlui tru aesţâ 12 di meşi dit soni la stabilirea ali indimnizaţie easti lugursitâ, tutunâoarâ, unâ apofasi ghini vinitâ.

Foto:
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Foto:
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company