Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Reglementări ti sânâtati


REGLEMENTĂRI TI SÂNÂTATI

, 30.01.2013, 11:10


Tu Românii, Proiectul a contractului-cadru di apruchiari a asistenţâl’ei medicali intră tu moaubeti publicâ. Ministrul ali Sânâtati, Eugen Nicolăescu, dzâsi că va unâ largâ consultari, iu s-şi spunâ minduirili cât ma mulţâ reprezentanţâ a asociaţiilor di pacienţâ, asiguratori privaţ şi patronati. El spusi că, maca dupu bâgarea tu practico a contractului-cadru va s-mai hibâ catandisi iu lândziţl’ii va s-hibâ pitricuţ s-şi ancupârâ materiali icâ s-da aruşfeti ta s-poatâ s-intrâ tu spital, directorii aluştor spitali va s-hibâ scoşi dit ipotisi. Ministrul hâbârisi că va s-mai hibâ adrati audituri, iara directorii di spitali cari va s-adunâ borgi, pi trei meşi un dupu alantu, va s-hibâ şi ei scoşi dit ipotisi. Ministerlu ali Sânâtati va ca, tu estan, s-pâlteascâ mari parti dit borgili adunati tu aţei dit soni an’i di sistemlu medical.Tu ţi mutreaşti pâltearea deadun tu cazurli di internari, sistem ţi va s-intrâ tu practico la 1 di marţu, ministrul dzâsi că aestu lucru muteaşti pţân’I pâradz. Ama aestâ meatrâ a guvernului nu easti ici apruchiatâ di asociaţiili aţilor ţi suntu lândiţ. Coaliţia a Organizaţiilor a Pacienţilor cu Afecţiun’i Croniţi dit România pistipseaşti că ea easti contra a Nomlui di Sânâtati şi afecteadzâ pacienţâl’ii cu venituri n’iţ. Ma multu, angajamentul a executivului dinâintea a FMI-ului ta s-introducâ aestâ pâlteari deadun, s-poati s-nu hibâ unâ cu ţi dzâsi Nicolăescu tu ahurhita a anlui; ministrul spunea atunţea câ România nu easti etimâ s-treacâ la un altu sistem, care s-mutreascâ aestâ coplatâ. Şi Colegiul a Yeaţârlor s-spusi lâhtârsit di zborlu a caplui ali delegaţii FMI tu Românii, Erik de Vrijer, cari dzâţi ca aestâ pâlteari tu un loc lipseaşti s-hibâ di 10 lei (2,3 euro) pi dzuu, pi tut chirolu di internari. Colegiul spuni că oficialu FMI nu ari niţi unâ turlii di expertizâ tu ţi mutreaşti imnarea bunâ a sistemelor di sânâtati, iara, tu sinfuniili tu cari pripunearea lui va s-hibâ apruchiatâ, cama di 80% dintrâ român’i va s-aibâ cali câtâ serviciili dit spitali, maşi cu mări gaireţ. Multi dintrâ alâxerli a contractului-cadru di dari a asistenţâl’ei medicali suntu ligati icâ condiţionati di bugetlu di stat pi 2013, pitrcut câtâ mouabeti şi apruchiari tu Parlament. Proiectul mutreaşti 3,7 miliardi di lei ti pâltearea a borgilor şi 44 di milioani ti ancupârarea a aparaturâl’ei di performanţâ. Tu minduita a ministrului di resort, Eugen Nicolăescu, bugetul, ma mari ca anlu ţi tricu, n-aratâ ţi poati s-adarâ România, azâ, ca sânâtatea s-armânâ unâ prioritati, prot lucru ti mutreari.

Actualitati Wednesday, 01 May 2024

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року

RadioRomaniaInternational · Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024...

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company