Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Elâ

ELÂS-apruchea Anlu Nâu….

Jeleniţa şi Tamara cu pârinţâl’i-a lor ti Anlu Nâu s-andridzea, Elâ cu năi fustân’i şi-ancuprâ. Ela ca Elâ, aştipta ti Anlu Nâu tu năi stran’i s-u alâxseascâ şi casa a lor s-u anghiliciascâ.

Aşi Jeleniţa cu sora Tamara lâ grirâ-a soaţâlor: Vania, Luna, Ţeţe, Ivan, Cristian, Bani, Alexandru un şi doi, Sonia, Tania, Maniea şi alţâ şi Ela tu fustani di sirmâ veardi u alâxirâ.

Faţâ l’i-u aruşirâ, pi budzâ aruşaţâ îl’i bâgarâ şi ochil’i l’i şminchirâ. Pâpuţâ di malâmâ l’i bâgarâ, cârun’i di sârmâ pisti pâltâr l’i arcarâ, n-cap steauâ l’i bâgarâ, ghiurdân’i di mârdzeali cu steali pi guşi l’i ardâpsirâ, chipurici îl’ ligarâ, silivari di malâmâ l’i aspindzurarâ, biliciţ cu neali pi mân’i l’i ardâpsirâ, mingiuşi di urecl’i l’i aspindzurarâ cu albi peani u pispilipsirâ şi Anlu Nâu proţ ş-lu urarâ.

Cându u armutusirâ şi ca nauâ nveastâ u adrarâ, acâţarâ şi un cântic l’i scriarâ ş-tuţ dedun u anvârligarâ, cântarâ, giucarâ, ş-la tuţ ficiuriţ u hâbârisirâ.

Dupu aţea – al Paplui Gl’eţ l’i grirâ, Anlu Nâu ş-lu aştiptarâ ş-urarâ, mân’li al Papu Gl’eţu-l’i bâşearâ, tuţ s-adunarâ, s-anclinarâ ş-tu leagânlu-a vimtului durn’irâ.

Paplu Gl’eţu leagânlu lu ligânâ, a tutulor ficiuriţ lâ si anclinâ, tu frâmti l’i bâşe, arâsi, a somnului Adio l’i dzâsi şi tu soni cu cârtusea şi dol’i irisi, pi-a lui lungâ cali anchisi ş-alţâ ficiuriţ n-lumi hârsi.

Alantâ dzuâ yislu a ficiuriţlor bitisi.

Anlu Nâu cu nâu cântic lucurlu ş-lu ahurhi.

ELÂElâ, Elâ di Nâu An

Ca tini noari can,

Cu gigi-migi chindisitâ

Cu mârdzeali zugrâpsitâ,

Scântil’edz, lun’inedz,

La tuţ pi masâ şedz.Noi!

Noi pul’i hârsitorr!

Ficiuriţ milion’i…Cântic ţâ cântâm

Cu tini, Elâ!

Nâulu An vini.

Cu tini Elâ!

Ş-Paplu Gl’eţ hârios yini.

Elâ
Elâ

, 10.01.2023, 11:18Ascultaţ aoa –>Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Wednesday, 12 June 2024

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ

Bileaia easti tu sac Unâ searâ cându ntunică ghini, un huriat ș-trițea pitu cali ti acasâ. Di-anumirea avea aspindzurat un sac gol. Pi ninga...

Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi: Bileaia easti tu sac, Vulpea și țaplu, Pitâ fârâ fârinâ
Pirmithi Thursday, 22 February 2024

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia
VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Pirmithi Tuesday, 18 January 2022

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu Eara unâoarâ un mari celnic, un mari nicuchir, di nai ma...

VOMBIRA di Hristu Cândroveanu
Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Thursday, 07 October 2021

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu

Soarli şi furnidzli Tu câldura şi harau-a vearâl’ei, furnidzli s-adunarâ tu un ubor şi componarâ un cântic ti amirălu-a...

Soarli cu furnidzli / Pilicanlu amirâ / Yumârâţlu cu lundarlu
Pirmithi Tuesday, 10 March 2020

Luplu Nicola

LUPLU NICOLA (Di Sirma Guci) Interpretare: Toma Enache şi Cristina Mina Unâ oarâ, un lup ţi avea...

Luplu Nicola
Pirmithi Wednesday, 20 November 2019

Cum s-feaţi pupăza

CUM S-FEAŢI PUPĂZA Adunat dit lao, Cruşuva tu Machiduni, di Ion Şcodreanu ş-publicat tu rivista “Frãtil’ia” No....

Cum s-feaţi pupăza
Pirmithi Friday, 12 December 2014

Numta al Figaro

Numta al Figaro Ţerbul Figaro, aşi cum eara muşat, tin’isit, avdzât şi cu tin’ie mari di tuti alantili priciuri tu...

Numta al Figaro
Pirmithi Tuesday, 21 October 2014

Maia

U ved ca tu yis. U ved limbidi, aşi cum eara – analtâ, uscatâ, cu perlu albu şi câţâros, cu ocl’ii câstânaţ, cu gura streasâ ş-cu...

Maia

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company