Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Becoming Landscape – Cilăstăseri tra s’agiungă fisi


Becoming Landscape – Cilăstăseri tra s’agiungă fisi
Becoming Landscape – Cilăstăseri tra s’agiungă fisi

, 28.10.2021, 11:22

Parcul Natural Delta Văcărești easti loclu ditu București tru cari armasi unu ditu mărli proiecte neibitisiti ditu epoca-a comunismului “Balta Văcărești”, ninti di 1989, respectiv un sistemu hidrologicu di apărari a Capitalăllei dinintea a nicărloru. Tru añilli tru cari loclu nu eara mirimitisitu, zona a Baltăllei Văcărești fu azvimtă diznău di fisi, tamamu tru inima-a unăllei capitală europeană, cu pulli și mamiferi aviglleati — di agiumsi un ecosistem specific a unăllei deltă. Tru meslu sumedru, tru aestu parcu naturalu urban nkisi un proiectu ahoryea, ţi ari scupolu s’lli-aproaki cetățeañilli a căsăbălui di fisi, di xanaamintarea-a fisillei și integrarea cu aesta tru mesea-a căsăbălui – “Becoming Landscape — Ună cilăstăseari tra s’agiungă fisi”. Ti proiectu şidzumu di zboru cu unu ditu artiștilli participanță, Diana Miron, vocal coach, artistu di sunetu și compozitoari, ti proiectul işiş, ti cum s-amintă proiectul și ti cum agiumsi s’llia parti la aestu:


“Becoming Landscape” easti un proiectu multidisţiplinaru cari adună trei turlii di artă, și dimi compoziție sonoră și muzică contemporană, land art și performance art. Aestu proiectu easti inițiativa-a unui grup di teoreticiene și artisti cu expertiză avută tru domeniul a artăllei contemporană și a experimentului, iu akicăsearea a lor conexă s’ahărdzeaşti ti formărea di opinie și formăarea profesională tră artiști emergență, sinfirisiț di formi năi di expresie, interesaț di cercetare di grup, di experimentul audiovizualu și di recontextualizari corporală, sonoră și vizuală. Prota etapă a proiectului easti concentrată anvărliga a gioclui, gestului și minarillei. Di aoa yini și inițiativa proiectului, dimecu ditu proiecti anterioare catacum “Techno Fields”, tru cari mini işiş, Diana Miron, artistu di sunetu și compozitoari, loaiu parti anlu ţi tricu, tru arada-a curi feciu pridarea ti cursuri vocale, ti rediscoperiri vocală timbrală și di tehniţ extinsi di improvizație sonoră”.Cari fu contribuția artistică a Dianăllei Miron la “Becoming Landscape” nă spuni tamamu năsa:


“Mini, Diana Miron, deadunu cu compozitorlu și sound disigner-lu Laurențiu Coțac, thimilliusimu aestă lucrari cu numa “Harmony of Disaster”, ună lucrari di muzică clasică contemporană, cari adună fisea sonoră a Deltăllei Văcărești. Tru andamusili ţănuti ună dupu alantă, tru Parculu Naturalu Văcărești, nă vini cabaia multă hăşti, că s’hibă zborlu ti muzică contemporană ică land art ică performance art, și nă adusi dininti un mediu fertilu, emu sonor emu vizual, tră s’alăncească lucrări acutotalui năi tră spațiulu artisticu românescu, ama și internațional. Tănutu tu unu kiro di trei meşi, cari acăţară tu isapi dzăli di cercetari, di repetiții și evenimentili cu public propriu-dzăsu, cu ngătanu andicra di restricțiili di tora mutrinda disvărtearea-a activitățloru tru aer liber, luursimu că ti bunu va shibă mutarea-a practiţlor nafoară, tru fise, iu distanțarea fizică fu posibilă și aestă turlie publiclu s’hărsi ta s’llia parti, s’hibă deadunu cu noi. Cabaia nă ciudusimu s’videmu cât di mare și câtu di pozitiv easti apandisea a oamiñilor după evenimentu. Mini zburăscu ditu perspectiva a mea işiş, tora, tră atea că loaiu parti la concertul “Harmony of Disaster” – cari s-disvărti la mardzina a diglui di beton, cari lucră catacum un amfiteatru brutalistu, cu idyili dali di beton di pi mardzina-a diglui, di agiumsi gărdină tră publicu. La performance, oamiñilli nă spusiră că dukiră ună hăvaie acutotalui speţială, că fură transpurtaţ, că tricură pritu unu portalu. Cadealihea că multu pţăñi au avdzătă ună ahtari muzică cântată tru aer liberu și tru un spațiu unic, ași cum easti Parcul Natural Văcărești.”Tru bitisită, Diana Miron nă mărtirisi:


“Vrem s’duţemu ma largu aestă colaborari, tră atea că s’agiungă un ansamblu di mări dimensiuni – mini și Laurențiu Coțac avem aestă idhee ta s’ndridzemu ună primă orchestră di muzică contemporană tru România, ași cum tru multi alti văsilii ari, kimu că și noi avem ananghi di ahtari lucru, avem ananghi di cultură, avem ananghi di cultură alternativă și di creativitati susțănută și di cătră autorităț, și di cătră programili culturali, tră s’ndrupămu dizvultarea ti calitatea a banăllei tru unu căsăbă metropolă ași cum easti Bucureștiul, ama și tra s’nă dişcllidă minţăli și perspectivili.”Autoru: Ion Puican


Armânipsearea: Taşcu Lala

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company