Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Ioana Maria Stăncescu, laureata ediția 2021 Festival Premier Roman Chambéry

Ioana Maria Stăncescu, jurnalistă la Radio România Internațional, Secția Franceză, easti laureata ediției ditu 2021 a Festival du Premier Roman di la Chambéry (27-30 mai). Ninti tra s’hibă premiat la Chambéry, romanlu di debut a Ioanăllei Stăncescu, “Tot ce i-am promis tatălui meu”/ Tutu ţi lli-amu tăxită al afendi a meu”, publicat di Editura Trei anlu tricut, fu nominalizat la ediția 2020 a Galei Premiilor Sofia Nădejde tră Literatură Scrisă di Femei, la categoria Debut-Proză.

Ioana Maria Stăncescu, laureata ediția 2021 Festival Premier Roman Chambéry
Ioana Maria Stăncescu, laureata ediția 2021 Festival Premier Roman Chambéry

, 19.09.2021, 11:20“Cându ghivăsiiu prota oara manuscrislu a Ioanăllei dukiiu că pirmitusearea a llei pitrundi tru kiuşeadzlli ahăndoşi a hiinţăllei a meale. Dukeamu că aprăftăsi să scoată tu videală ună boaţi ditu mini, ună simfunie cari daima eara aclo, iuva, ama di cari nu agiumşu s’escu conștientă că maş atumţea căndu ghivăsiiu aestu roman-confesiune. Idyea fu și la a doua lectură. Zburăşţă nai ma ghini ti cartea aesta, dimi, atumţea anda va’lli căndăseşţă pi alanţă să u ghivăsească. Idyea s’pari că dukiră și lectorlli a Festivalului di la Chambery cari votară tră “Tot ce i-am promis tatălui meu”/ Tutu ţi lli-amu tăxită al afendi a meu”. Lucru ţi spuni că easti ună carte universală, ti cari spusiră miraki ghivăsitori ditu ma mulţă kiuşeadz a lumillei”, spuni Magdalena Mărculescu, Director Editorial al Grupului Editorial Trei. Comitetlu di lectură a Festivalului Premier Roman di la Chambéry, adratu ditu critici și traducători, fu hărăcopu di furteaţa-a personajlui principal a romanlui, Ada, cari apufuseaşti s’llia tuti ditu ahurhită și s’facă alidzerli a llei işiş, ma nu acaţă tu isapi zorea socială.Zburămu cu Ioana Maria Stăncescu ti experiența ţi u avu ca scriitoari debutantă la Festivalu du Premier Roman di la Chambéry. “Mi arisi multu di multu tută experiență, mi dukiiu tiñisită, importantă, cadealihea scriitoari. Tră atea că anlu aestu fu pandemie, scriitorllii xeñi loară parti maş online. Ama io nu vrui s’ascapu aestă experiență, ași că earamu goala scriitoare xeană cari agiumsi la Chambéry și aesta s-feaţi ahărdzită a hillillei a mea, cari mi căndăsi s’negu. Di itia a aţiloru trei dzăli di festival și di itia că zburăscu franceza, mi feciu soaţă cu alanţă scriitori. Eara viniţ și scriitori consacraț, ama nai cama mulță earam la debutu și aesta nă deadi izini s’avemu ună ligătură dişcllisă, s’nă făţemu suţată și s’comunicăm pi şingirili suţiali.


Și di atumţea tutu vedu câti evenimente ari tru Franța tră scriitorlli debutanță. Cabaia multi. Și nu spunu maş ti evenimenti mări, gen festivaluri ică premii. Zburăscu di sesiuni di autografi tru librării, di andamasi cu soţlli, s’ndregu multi andamasi cu publiclu tiniru. Tamamu și la Chambéry avui furñia s’lliau parti la un evenimentu cu multi entipusi, ndreptu di ună profesoară cu elevi di gimnaziu. Fu un atelier di lectură inspirat di dauă ditu cărțăli laureate, tu bitisita a curi cilimeañilli ngrăpsiră un eseu. Fu ună experiență impresionantă.”Tru cadrul a Festivalului du Premier Roman di la Chambéry, Ioana Stăncescu lo parti la debatlu cu numa “Révolte ou résignation?”/ ′′Revoltă ică demisie?”, moderată di jurnalistul Yann Nicol, la cari eara viniţ și scriitorii Adrien Borne și Raphaelle Riol, și la videoconferința Atelier di striduţeri, deadunu cu Florica Ciodaru Courriol și Jean-Louis Courriol.


Tră mine, debatlu fu ună cali ta să-ñi păristisescu romanlu. Jurnalistul cari moderă fu multu filotimu și profesionistu tră atea că, hiinda zborlu di ună carti niapridusă tru franceză, zbură ninti di deabatu cu ghivăsitorlli români ta s’nveaţă ti ţi easti zborlu și ăñi băgă niscănti ntiebări documentate și pertinenti. Dimecu, oamiñilli cari eara prezență tru sală viniră tu bitisita-a debatlui la mini și ăñi spusiră că s’facu pişmani că romanlu nu easti apridusu tru franceză. Doilu evenimentu, atelierlu di apriduţeari animat di Florica și Jean-Louis Courriol, s’ţănu pi zoom, cu participari emu ditu Franța, emu ditu România. Tru cadrulu a atelierlui cilăstăsimu s’apriduţemu deadunu protlu capitol ditu cartea a mea și mmi mintiiu ş’mini, acă di arada nu s’nkiseaşti di la idheea că autorul lipseaşti s’hibă francofon. Fu interesantlipsea s’ţănă ună sihati ama ţănu dauă săhăţ ş-cama, minduescu că atelli ţi eara aclo s’dukiră multu ghini. Mi turnaiu di la Chambéry cu sentimentul că poti s’hibă lişoru ma s’vremu s’adrămu și noi ahtări evenimente.


Festival du Premier Roman di la Chambéry, un festival cari s’dizvărteaşti di 34 di ediții și nu dănăseaşti s’creasca, easti adratu, tru principal, di ună mână di voluntari. Dealihea că ari și niscanti organizații cari-lu ndrupăscu, ama pi mini mi ciudusii câtu lişoru poati s’hibă ti ndridzeari. S’dau un exemplu. Di arada, aestu festival s’disvărteaşti tru tut căsăbălu, ari ma multi locuri ahărdziti ti evenimentu și s’creeadză ună emulație, chiro di trei dzăli căsăbălu s’neaşti tru strañe di sărbătoari. Anlu aestu nu putu s’dizvărtească cumu eara arada di itia a restricțiilor sanitare, ama tută comunitatea-librăriile, cafineadzlli, restaurantele, buticlu a croitoreasăllei di pi geadeia principală- lo parti la eveniment, tru noima că și pi vitrine eara scrise cu creta alidzeri ditu cărțăli laureate. Pari ună chestie di arada, ama scriitorlu cari treati pi geadei și veadi ună fradză ditu el pe geamea a croitoreasăllei s’dukeaşti scriitor și important.”Festival du Premier Roman di la Chambéry easti un eveniment litearar cari nică ditu 1987 scoati tu videală şi promoveadză autori debutanţi europeni şi francofoni. Cathi an, 3000 di cititori aleg şi calisescu la festival – după lecturi şi debaturi – 15 di autori debutanţi francofoni şi alţă optu cari scriu tru italiană, spaniolă, germană, română, engleză şi portugheză, deadunu cu scriitori celebri. Olivier Adam, Christine Angot, Laurent Binet, Philippe Claudil, Dilphine Di Vigan, Mathias Enard, David Foenkinos, Laurent Gaudé, Michel Houellebecq, Amélie Nothomb, Boualem Sansal s-arădăpsiră, pi hiotea a kirolui, añilli di ma ninti, anamisa di aţelli cama di 300 di autori cari eara oaspiţlli a festivalui.


Autoru: Corina Sabău


Armânipsearea: Taşcu Lala
Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Carnet cultural Friday, 24 November 2023

Expoziția di sculptură „Andezit 10”

Galeria Simeza din București prezintă tru mesulu brumar/ noiembriu expoziția di grup itinerantă: Andezit 10. Expoziția avu un traseu prin mai...

Expoziția di sculptură „Andezit 10”
Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Carnet cultural Sunday, 02 July 2023

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București

Institutulu Cervantes di București are găzduită/ fu loculu iu si ţânu un evenimentu de importanță specială: cheremonia di omagiare în...

Mircea Cărtărescu, tim’isit/ omagiat la Institutulu Cervantes di București
Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Carnet cultural Thursday, 22 June 2023

Pânâgh’irulu di Artă MoBU

La finalul/ bitisita a mesului mai, în Bucureşti, în incinta a unui hangar aeronautic, la Romaero, avut loc prima ediție a Pânâghirului...

Pânâgh’irulu di Artă MoBU
Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Monday, 01 May 2023

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari

Tru misuhorea veaclle ali capitală, clădirea a Pălatillei Dacia-România, s’ţăni a 11-a ediție a consacratlui Pavilion di Artă “Art...

Expoziția “Brukenthal Exclusive” la Art Safari
Carnet cultural Friday, 07 April 2023

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”

Producția originală Max Original Spy/Master” easti primlu serial românesc nominalizat la Festivalul Internațional di Film di la Berlin. Filmat...

Ana Ularu gioacă tru serialu românescu „Spy/Master”
Carnet cultural Sunday, 26 March 2023

Proiectul “UncannyOrder”

“UncannyOrder”, nai ma nău proiect di cercetari și di producție artistică dizvărtitu di Asociația “Qolony”, ari ca...

Proiectul “UncannyOrder”
Carnet cultural Sunday, 05 February 2023

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix

Dupu 60 di ani di la thimilliuseari, membrilli a leghendarăllei trupă rock Phoenix s-adunară, tru premieră, tru filmul documentar Phoenix....

„Phoenix. Har/Jar”, un documentar ti legendara trupă Phoenix
Carnet cultural Sunday, 08 January 2023

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Sţena di dansu contemporan ditu capitală s-feaţi ma avută tu bitisita a anlui 2022 cu un nou spectacol: “Interior/Exterior” tru regia...

Spectacolul di dansu contemporan “Interior/Exterior”

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company