113 di AN’I DI LA IRADEAUA IMPERIALA DIT 9 DI MAI 1905

113 di an’i di la iradeaua imperiala dit 9 di mai 1905 Gioi 10 di Mai 2018, Bucureşti la Băserica Ivorul Tămăduirii/ Izvurlu a Vindicaril’ei (Mavrogheni) s-ţănu Liturghia di Pricunuşteari şi Haristuseari-Te Deum tră aduţeari aminti Iradeaua Imperială Otomană dit 9/10 di Mai 1905 căndu armân’il’i....

Gioi 10 di Mai 2018, Bucureşti, la Băserica Ivorul Tămăduirii/ Izvurlu a Vindicaril’ei (Mavrogheni) s-ţănu Liturghia di Pricunuşteari şi Haristuseari-Te Deum tră aduţeari aminti Iradeaua Imperială Otomană dit 9/10 di Mai 1905 căndu armân’il’i fură pricănăscuţ ca mileti ahoryea tru Amirăril’ea Nturţească.

Pritu aestu documentu armân’il’i putură tra să-şi aleagă dimarhil’i şi s-ufiliseascaă, niambudyiusiţ, grailu di dadă tru sculii şi băseriţ.

Dgheavasea di haristuseari al Dumidză fu ndreaptă di Suţata di Cultură Macedo-Română, prezidentu actorlu Ion Caramitru.

Lituryisearea pi armaneaşti u ţănu preftul iconom stavrofor Yioryi Dima cu agiutorlu a psaltului Coli Racu, prezidentul a Suţatăl’ei di Cultură Ayiu-Andoni di Iezer a Armân’lor di Custanţa, dupu Cărţăli băsiricheştă angrăpsiti di scriitorlu Dina Cuvata şi muzicologlu Iani Cogeabaşia dit R. Macedonia.

Cu furn’ia a aluştui evenimentu Suţata Ayiu-Andoni di Iezer apruche ună căliseari di la Suţata di Cultură Macedo-Română, prezidentu domnul Ion Caramitru ta s-l’ia parti la Te Deum şi să s-avdă şi grailu di dadă a Armân’ilor tu liturghiseari.

Eara viniţ embistimen’I di Bucureşti, Custanţa şi hoara Pipera.

          Evenimentul dusi ma largu la Sala Media di la Teatrul Naţional iu s-ţănu Cenaclul “GEORGE MURNU” cumăndusitu di prof.dr. Nicolae Saramandu.

Zborlu di dişcl’ideari al ţănu actorlu Ion Caramitru prezidentul a Suţatăl’ei di Cultura Macedo-Română cari spusi ndaua zboara tră simasia ţi u avu Iradeaua prit cari fu pricanascută naţionalitatea română, arman'il'i,  tru Amirăril’ea Nturtească.

Pi aradă ţănura deapoa conferinţi prof.univ. dr. Nicolae Saramandu ti personaliţăţ armâneştă ncap cu academicianlu George Murnu şi prof.univ. dr. Adina Berciu ti sculiili româneşţâ ţi li dişcl’isi România tu Balcani.

Căntătoarea Eliza Nirlu, actorlu George Pistereanu, căntătorl’i Vasili Topa, Nelu Bracea şi Tegu Vlahbei ţănură un muşeată programă artistica cu căntiţi şi poemati.

Ma largu, secretarlu a Suţatăl’ei di Cultură Macedo-Română domnul Emil Tărcomnicu deadi plachetili ţi reprezintă  premiili de excelenţă durusiti la 24 di yinar 2018 di Suţata “Răsăritul Românesc” di Chişinău tră activitatea ştiinţifică a profesorlor Adina Berciu, Nicolae Saramandu şi Stoica Lascu. 

Tru bitisită, fu vernisată expoziţia „Chipuri”/ "Masti" a tinirăl’ei artistă Ilinca Ţoţa, momentu tru cari participanţăl’i ţi eara viniţ tu numir mari avdzără Imnul a armân’ilor “Părinteasca Dimândare” pi iholu a Pareiil'ei "Boaţea a Pindului" di Bucureşti cumăndusită di instructorlu Vasili Topa.

 

 

RRI – Secţia Aromână

Reporter Taşcu Lala

 

 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2018-05-12 17:27:00
Vizualizari: 321
TiparesteTipareste