Un nou filmu simnat Corneliu Porumboiu - “Cându si alasă seara priste Bucureşti ică Metabolismu”

un nou filmu simnat corneliu porumboiu - “cându si alasă seara priste bucureşti ică metabolismu” Aţel ma noulu filmu a lu Corneliu Porumboiu împărţâ, aşi cum u feaţe şi „Poliţistu, adjectiv”, spectatoril’i tru dauă tăburi.

Aţel ma noulu filmu a lu Corneliu Porumboiu  împărţâ, aşi cum u feaţe şi „Poliţistu, adjectiv”, spectatoril’i tru dauă tăburi. Tru aţel’i ţi cred că istorima, întru sensul a l’ei clasic, easte indispensabilă a unui filmu şi tru aţel’i care pledează trâ un cinema ma puţân narativ. Criticulu Tudor Caranfil, imediat după vizionare, lughursi că noulu lungumetraj a regizorului Corneliu Porumboiu,

 

”Cându si alasă seara priste Bucureşti sau Metabolismu”, easte unâ „provocare”, „ţel ma pasionantul filmu experimental di-tru chinematografia românească”. Tru arada lui, criticulu Andrei Gorzo lu considerâ unâ „hipersubtilă anti-romance”. Istorima di-tru filmu asună aşi: Paul (Bogdan Dumitrache) easte tru mplin  lucru la filmulu pi care lu reghizeadză. Etim tra să filmeadzâ unâ schenă nud (dispul’iatâ), poartă unâ serie di discuţii cu Alina (Diana Avrămuţ) – actriţa cu care are unâ relaţie amoroasă, cu producătoarea (Mihaela Sârbu), cu un coleg di breaslă, di zânate (Alexandru Papadopol) şi cu un doctor care îl’i examineadză endoscopia. Filmulu easte compus di-tru maşi 17 cadre, majoritatea fixe.

 

 Într-un interviu, Corneliu Porumboiu mărturiseaşte că intenţia a lui fu aţea sâ zburascâ dispre naştirea a unui filmu şi constrândzirile impuse”. Corneliu Porumboiu dzâţe

 ”Mi interesa relaţia anamisa di  personaje şi istorima propriu-dzâsă. Ideea îm’i vine aoa şi vârâ trei an’i, cându fi propusă unâ nauă leadze a chinematografiil’ei, conformu a cure concursulu la Centrulu Naţional a Cinematografiil’ei si didea după un decupaj reghizoral. Aesta m’i provocă amintiri din facultate, din momentul cându mi acâţai di chinema, în şcoală bânaiu totna cu unâ turlie di limitare. Şi m’i-aduşu aminte că şi aclo mi duţeam cu un decupaj reghizoral pi care-l făţeam singur acasă, cronometrânda cadrile di-tru filmu. Şi di la aeste amintiri chinesi aţist filmu. Evident, filmulu conţâne şi unâ interogaţie asupra a turliil’ei tru care eo aarhiusii să fac chinema.”

 

„Mi-am formatâ în limita a peliculâl’ei di 35mm, a necesitatil’ei di-a planificare hibâ ţi cadru. Tut pri-tru aeste restricţii s-are dezvoltatâ şi preferinţa mea trâ repetiţii şi cadre lundzâ”, ninca spune reghizorulu, cându îşi aduţea aminte perioada a lui di arhiusitâ.

 

 ”Filmul avu şapte variante di schenariu. Lu adraiu cu unâ turlie di nostalghie trâ peliculă,  vrui să funcţioneadzâ ca unâ turlie di oglindă, gh’ilie trâ mutrire, turnatâ al’umtrea şi mi interesarâ ma puţân acţiun’ile a personajilor, pi care li descoapiri din mers, di-tru imnat. “Cându si alasă seara priste Bucureşti” easte unâ soie di stare, easte un momentu a dzuâl’ei pi care nu-l vedem în filmu, unâ turlie di poezie care funcţionează în contratimpu cu “metabolismul”. Titlulu aestu easte ligat vârâ turlie di cum ved eu zânatea aestâ.”

Rolul a reghizorului din filmu  easte interpretat di Bogdan Dumitrache, protagonistu şi în filmul “Poziţia copilului”, distinsu anulu aestu cu Ursul di Malâmâ la Berlin. Bogdan Dumitrache zburaşte dispre cum  decursirâ filmările la ”Cându si alasă seara priste Bucureşti sau Metabolismu”. El dzâse:

 ”Fu unâ căftare pi care u desfăşurăm deadun. Fu unâ di oarile cându mi simţii foarte implicat într-un proiectu, în care căftam deadun şi atumţea cându aflam lucre bune, li intercalam tru filmu. Furâ multe discuţii. Fu un mes di repetiţii tru discută tut lucurlu, nu furâ indicaţii în sensul clasic. Şteam textulu, ama lu tut rescrisim, giucându-l. Avum chiro să asimilăm şi să îmbogăţim personajile.”

 

Criticulu Magda Mihăilescu dispre “Cându si alasă seara priste Bucureşti sau Metabolismu”:

 ”Faschinaţia a filmului v’ine tamam dintr-unâ anumită destrămare a măgh’iil’ei a lucrului pi platoulu di filmare. Există ama ţiva comun tru tute aţiste filme dispre filmu. Reghizorulu easte un om singur. Di aform’ia că că personajulu principal, reghizorulu, ţi cara că are unâ aventură cu actriţa, cu tute aeste easte un om singur. Aşi eara şi personajul di-tru Noaptea Americană, aşi eara şi personajulu di-tru „Secvenţe” a lu Alexandru Tatos. Si veade aesta di-tru mersul a lui, cu m’eardze, di-tru turlia în care fumeadză, di-tru întregulu a lu comportamentu.”

 

“Cându si alasă seara priste Bucureşti sau Metabolismu”, al treilea lungumetraj a chineastului român Corneliu Porumboiu (după „Fu ică nu fu?” şi „Politistu, adjectiv”), fu deja selecţionat în competiţiile a festivalurilor internaţionale di filmu di la Locarno, Sarajevo, Toronto şi New York. “Cu filmul amintâtor a premiului Camera d'Or di-tru 2006, "Fu ică nu fu", Porumboiu şi-amintă reputaţia di regizor şi schenaristu cu unâ ureacl’e bună trâ dialog şi un interes tru vastele, mările ramificaţii a averului” scrie publicaţia Variety.


www.rri.ro
Publicat: 2013-10-27 17:47:00
Vizualizari: 426
TiparesteTipareste