Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Concluziili a misiunil’ei FMI tu România

Concluziili a misiunil’ei FMI tu România
Concluziili a misiunil’ei FMI tu România

, 29.01.2013, 14:28


Tutunâoarâ, Bucureştiul lipseaşti s-amintâcât cama multi fonduri europeani. Criştearea aproapea nulă dit 2012 easti, aşi cum spun experţâl’i internaţionali, di furn’ia a agriculturâl’ei şi amânarea-a reformilor. Fondul estimeadză tra estan unâ criştere economică di 1,5% şi lugurseaşti că easti ananghi di un avansu ma mari. Aşi cum spuni FMI, autorităţli români ratarâ ţintili mutrindalui dificitlu bugetar pi cash, n’icşurarea a arieratilor şi activili externi neti a Băncâl’i Naţionali. FMI cundil’e, ama că România u agiumsi s-bagâ tu practico nai ma importantă ţintă, atea mutrindalui dificitlu bugetar calculat după metodologia europeană, estimărli spunândalui că tru 2012 aestu fu su 3% dit PIB.


Premierlu Victor Ponta spusi că anamisa di rezultatele concrete a vizitâl’ei ţi u feaţi delegaţia-a creditorlor internaţionali suntu akicãsearea ti turlia finală a bugetlui di stat pe 2013 şi privatizarea CFR Marfă. FMI spusi ti bugetlu pi 2013 câ easti unu multu echilibrat, cari da pâradzl’i ţi suntu ananghi tră tin’iili di cafi mes, pensii, ama şi tra cofinanţarea-a proiectelor europene. Pi di altă parti, Ponta tâxi că guvernul va s-ducâma largu meatrili ti fâteari ma bun lucurlu a companiilor cu capital di stat. Autorităţli di Bucureşti au moeabeţ cu finanţatorl’ii internaţionali şi ti bâgarea tu practico a coplătâl’ei tru sistemlu sanitar di la 1 di marţu. Easti zborlu ti unâ taxă di 10 lei (2,2 euro) cari va s-bagâ la externarea-a pacienţâlor.


Autorităţli minduescu aestâ turlie s-limitedâzâ internărli niântimil’eati tu spital icâ nica şi fictivi ili raportărli false. Organizaţiili di pacienţâ cutugursescu bâgarea a coplatâl’ei şi lugurseaşti că aestâ turlie va s-limiteadzâ acceslu la la serviţiili di sănătati trã populaţia oarfânâ. Tu bitisita a anlui va s-facâ unâ evaluari ti hâilrlâtica a sistemlui şi va s-apufuseascâ desi coplata va s-hibâ ţânutâicânu. Nica sâspunem că executivlu român easti sinfirisitu di simnarea a unui nău acordu preventiv cu FMI, câţea aestu va s-da izini, aşi cum spuni premierlu, di anvârtuşearea a rezultatilor economiţi amintati anlu ţi ticu şi anlu aestu, rezultati cari ţâ di stabilitati, di cursul di alâxeari, di pistusinea a investitorlor şi maxus a aţilor cari împârmută statlu român.

Foto:
Actualitati Tuesday, 21 May 2024

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid,...

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania
Foto:
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company