Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Cum nâ afirim di ataca țiberneticâ?

Autoritâțli dit Românie andreapsirâ un singir di nomuri ta s-dânâseascâ ataca țiberneticâ.

sursa foto pixabay.com@geralt
sursa foto pixabay.com@geralt

, 21.06.2024, 06:51

Piriclliurli di securitati țiberneticâ suntu tut cama mări, iara tehnologhiili emerghenti suntu lucri ți nu adarâ altu țiva, maș crescu expunerea, dzâsi adjunctul a Directoratlui Naţional di Securitati Țiberneticâ, Gabriel Dinu, la VI-a ediţie a evenimentului „Forumlu ali Românie Dighitalâˮ. Aestu cundille că easti ananghi di securitati țiberneticâ ti infrastructuri di thimellu şi di simasie. Gabriel Dinu dzâsi că nu mata putem sâ zburâm maș di securitati.
„Lipseaști s-acâțăm tut ma multu tu isapi şi s-achicâsim conțepti di rezilienţâ, s-achicâsim ananghea că niscânti serviții şi sistemi lipseaști s-aibâ axia ta s-nu s-aspargâ la niscânti atacuri di securitati țiberneticâ, ta s-aibâ continuitati tu lucru, minduindalui că eali suntu parti integrantâ dit bana a noastâ, tut cama multuˮ, cundille Gabriel Dinu.

Autoritâţli fac un singir di urnimii ta s-ñicureadzâ piricllu reprezentat di ințidentili dit mediul online. Directoratlu Naţional di Securitati Țiberneticâ, deadun cu Poliţia şi Suțata Românâ a Bănțâlor, anchisirâ un singir di nomuri ți pot s-adarâ reflexi di securitati tu ligâturâ cu datili personali.

Tu chirolu a vacanţilor, spețialişțâlli fac tâmbihi ti turlia cum s-aleadzi unâ aghenţie di turismu i filisearea a dispozitivilor electroniți, nica ș- comportamentul online. Maca ari vârâ șubei di furlâchi online, aesta lipseaști raportatâ unâ ș-unâ. Tutnâoarâ, reţelili wi-fi publiți vor filiseari cu angâtan. Nu dip tu soni, easti di simasie s-nu s-bagâ postări pi internet cu detalii di vacanţâ.

Cezar Bârbuceanu, expertu tu politiț, strateghii ş-cooperari tu dumenea a securitatillei țiberneticâ dit arada a Directoratlui Naţional di Securitati Țiberneticâ, cundille: Andreapsim un singir di nauâ nomuri, prit cari verificarea a site-urilor web ninti ta s-facâ rezervări – ufilisitorlli lipsești s-asiguripseascâ că site-urli web di pi cari fac rezervărli suntu leghitimi, s-mutreascâ contactul a site-ului şi sâ-lli llia pi telefoni, s-mutreascâ leghitimitatea a site-ului ninti s-și bagâ datili, acâțândalui tu isapi că tu aestu chiro atacatorilli suntu cu angâtan la hâbărlli ți li da şi că site-urli ți li adarâ, suntu ahtari turlie ta s-aspunâ cât cama leghitimi ta sâ-lli arâdâ pi ufilisitori. Urnimiili a noasti suntu sâ-și aleagâ unâ aghenţie di turismu di pistusini, atumțea cându ș-adarâ planlu di vacanţâ, easti di simasie s-aleagâ unâ aghenţie di turismu cânâscutâ. Pot s-caftâ urnimii di la soț, taifâ ică s-caftâ pi internet aghenţii cu rețenzii pozitivi.

Cezar Bârbuceanu dzâsi că piricllurli di insecuritati țiberneticâ suntu chirearea ică furarea a datilor personali i di autentificari, nica și a datilor bancari, iara, dapoaia, poati sâ s-facâ furlâticlu finanțiar.

Autor: Leyla Cheamil
Apriduțearea: Tașcu Lala

parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company