Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Delegație DRP, vizită tru Germania și Spania

Secretarlu di statu tră româñilli di iuţido, Gheorghe Cârciu, feaţi, tru kirolu 16 - 19 di maiu 2024, ună voltă di lucru tru Germania și Spania.

Foto:
Foto:

, 21.05.2024, 22:29

Tru arada a andamasiloru ndreapti cu reprezentanțăllii a comunitățlor di români di Münster și Bonn, Castellon di la Plana, Sagunto și Madrid, eara acăţati tu muabeti protili călliuri di lucru a Departamentului tră Românii di Iuţido (DRP) și turlia tru cari aeşţa da apandisi la anănghiserli ţi suntu tu arada a românilor dit nafoara-a sinurloru ali văsilie. Tru idyiulu kiro, tu kirolua a voltăllei, s’feaţi vizită la ma multi proiecte dizvultate tru aesti văsilii, cu finanțarea DRP, pritu mediul asociativ românescu.

 

Gioi, 16 di maiu 2024, delegația DRP lo parti la reuniunea a preftăloru români greco-catoliţ ditu diaspora, disvărtită la Parohia Română Unită Greco-Catolică Sămtulu Ioan Casian di Münster.

 

„Lucrarea vluyisită pi cari episcoplu Cristian Crișan u liturhiseaşti, pritu proiectul dipusu și finanțat di DRP, easti ună mână bună teasă tră frațllii a noștri ditu Germania. Mi hărsiiu să știu că reprezentanțăllii a bisericăllei locală yin s’lli-andrupască aesţa și tru problemele cu cari s’ampulisescu”, spusi demnitarlu a DRP.

 

Gheorghe Cârciu s-adună și cu Angela Stähler, primarlu a căsăbălui Münster, ună furñie ta s’bagă thimeallili a unlui dialog dişcllisu tu ţi mutreaşti andruparea-a comunitatillei românești. „Ică suntu agricultori, i că suntu antreprenori di succes, misiunea noastră easti s’ndrupămu conaționalii a noștri, iarapoi colaborarea anamisa di statlu român și aţelu ghirmanu lipseaşti s’hibă ună vărtoasă și s’mutrească s’aibă buni rezultate ti româñi”, spusi demnitarlu.

 

Viniri, reprezentanțălllii a DRP s-adunară la sediul a Consulatlui General ali României di Bonn cu membri a comunitatillei românești ditu landul Renania di Nord-Westfalia. Una ditu prinţipalele vreri spusi di români fu posibilitatea ti studierea a limbăllei română tru școllurli germane di către năulu bărnu di români. La andamasi eara vinitu și consulul general ali României la Bonn, Dr. Dan Moraru.

 

Sâmbătă, tru Spania, delegația avu muabeti cu româñilli ditu zonă la Consulatlu ali Românie di la Castellon di la Plana, tru prezența doamnăllei Petruța-Roxana Filip. Ti loarea a fondurilor nirambursabile, băgati la dispoziție di statul român, s-evidenţiară lucărli tu ligătură cu responsabilitatea a tutăloru părțălor implicate tru administrarea cu hăiri a resurselor și ananghea ti direcționarea aluştoru cătă proiecte ufilisitoari ti comunitati, cari s’ndrupască identtitatea românească. Dişcllidearea-a ţentriloru comunitare fu ună altă temă acăţată tu muabeti tu arada aluştoru andamasi.

 

Gheorghe Cârciu spusi: „Centrele comunitare va s’hibă dişcllisi tu yinitoru, prima oară tru 10 văsilii, și va s’prillea ditu problemele a românilor. Eale va s’aibă rolu s’andrupască mediul asociativ ti scrierea di proiecte, emu tră finanțarea di către DRP, emu și tră alti turlii di finanţări, nica şi aţeali europeani. Deadunu himu responsabili di hăirl4tica a resurselor și ufelia a investițiilor tră andruparea-a identitatillei românești.”

 

Tutunăoară, tru perioada 18-19 mai 2024, delegația DRP vizită și monitoriză proiecte ţisuntu tu dizvărteari tru Regatlu ali Spanie, cari amintă finanțari di partea Departamentului, și căndăsi beneficiarlli tră băgarea tu lucru a inițiativilor năi.

 

Programlu a vizităllei acăţă tu isapi şi loarea parti la Sâmta Liturghie ţănută dumănică, 19 mai 2024, di Preasămtulu Părinte Episcop Timotei, și ti yiurtusearea 20 añi di la discllidearea ali Parohiei Ortodoxă Română „Soborlu a Stă Măriillei” di la Sagunto. Tru cadrul aluştui ditu soni evenimentu, secretarlu di stat aprukea tru numa a Departamentului, Ordinlu a Sâmtului Apostol Iacob aţelu Marli.

 

Autoru: Udălu a hăbărloru

Armănipsearea: Taşcu Lala

Foto: pixabay.com
Actualitati Friday, 14 June 2024

România la Euro 2024

Campionatlu Europeanu di fotbal – EURO 2024 ahurheaşti tru Ghirmănie. România easti și ea prezentă. Tru Ghirmănie ahurheaşti Campionatlu...

România la Euro 2024
Foto: AEP
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Limbidzări dupu alidzeri

Social-democraţllii români au furñii di haristuseari după alidzerli locale şi europarlamentari di dumănică di itia că rezultattili alustoru...

Limbidzări dupu alidzeri
Foto: pixabay.com
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Tiñia minimâ di cathi mes tu Românie va s-hibâ criscutâ ahurhiindalui cu 1 di alunar, deadi tu șteari Chivernisea di Bucureşti. Valoarea a...

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Actualitati Wednesday, 12 June 2024

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Lucrul deadun di dauli părțâ și reghional fu prit temili di moabeț cu ufițialii di București a trei minișțrâ dit Balcani ți furâ,...

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani
Actualitati Wednesday, 29 May 2024

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti

Sâmbătă fu apufusitu un nău recordu cu vinita pi nai marli stadionu ali Românie, Arena Naţională di Bucureşti. Vără 54.967 di spectatori...

Mecilu di OARÂ BUNÂ pi Arena Naţională di Bucureşti
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company