Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Economie şi energhie

Banca Mondială agiumsi pi isapea tru scâdeari murindalui ritmolu di crişteare care va s-hibâ înregistrat di economia mondială tru aestu an. Tu ţi mutreaşti România, u feaţi ma bunâ, ama, prognoza di creaştire, di la 2,5%, cât lugursea tru yinar, la 2,8%, a deapoa avansul economic s-hibâ ma mari anlu ţi yini, de 3,2%. Cifrili suntu idyealui tru cazlu a regiunil’ei Europa Centralâ şi di Estu. Aşi cum spuni un raportu a instituţiil’ei financiarâ internaţionalâ, câftarea externă ma vârtoasâ easti aţea cari va s-ducâ la unâ hâiri a catastisil’ei pi pâzarea a lucurlui dit România şi turnarea la hârgiueari.

, 12.06.2014, 13:50Tru idyiul chiro, inflaţia n’icşurata va s-da izini a Băncâlei Centralâ s-aibă unâ politică monetară di andrupari tra ndridzearea ali economie. Guvernul di Bucureşti şi Fondul Monetar Internaţional, a curi reprezentanţi suntu vinţt aesti dzali tru România ti una naua isapi a acordului stand-by vulusit anu toamna, ari la thimel’iu una crişteare a PIB în 2014 între 2,2% şi 2,5% şi de 2,5% anlu ti yini. Autorităţile române ahurhira, prota s-prota, s-candaseasca creditorl’I internaţionali că ari izvuri tra s-l’ia apofasea ti n’icsurarea a contribuţiilor de asigurări sociale – CAS – cu 5% dit giumitatea a anlui.Guvernul va, de altă parte, s-aminta nai cama ptanu 435 de milioane de euro tra 51% dit acţiunile Electrica, ti va li listeadza la bursă. Simfun cu programlu ti cari s-achicasira, până pe 26 cirisar lipseasti s-hiba bitisiti ndridzerli de listare la bursă, a deapoa pi 3 di alunar s-ahurheasca tranzacţionarea acţiunilor Electrica. Premierul Victor Ponta este încrezător în succesul acestei operaţiuni şi spune că sumele obţinute vor fi direcţionate către investiţii:Escu candasitu, câ va s+aibâ unâ listare di succes, aşi cum fu şi la Romgaz, şi la Transelectrica, şi la Transgaz şi tut capitalu privat ti lu amintăm va s+hibâ ţânut tră investiţii tru infrastructura di energie.”Ministurlu delegat tră energie, Răzvan Nicolescu, spusi că easte yborlu ti nai marli proces de listari pi piaţa di capital dit România, iara pâhălu a unei acţiuni va s-hibâ anamisa di 11 şi 13,5 lei. 85% dit numirlu a acţiunilor va s-hibâ acupărate di mărlâii investitori, iara 15% la si cad a nţiţlor investitori. Ma s+aiba un interes criscut di partea a aiştor dit soni, ahârdyearea va s+creascâ di la 15% la 22% şi, tră tuţ, va s-poata s+aiba nâscânti discounturi. Răzvan Nicolescu cundilâe, di altă parte, că di la 1 di alunar producătorlâii di gaze naturale va s-hib borgea ti dari loari unâ parti dit producţia propriişiş pi bursă, iara dit 2015 aestă misură va s+baga tru lucru şi ti furnizorlţi di gazi naturali.Armanipsearea: Taşcu Lala

parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company