Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România la Euro 2024

Campionatlu Europeanu di fotbal - EURO 2024 ahurheaşti tru Ghirmănie. România easti și ea prezentă.

Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

, 14.06.2024, 20:25

Campionatlu Europeanu di fotbal – EURO 2024 ahurheaşti tru Ghirmănie. România easti și ea prezentă.

Tru Ghirmănie ahurheaşti Campionatlu European di fotbalu. Până tru 14 di alunaru, reprezentativi cu axie va-şi s’antreacă tră titlulu europeanu. EURO 2024 adună 24 di parei tru şasi grupi, cathi ună cu patru parei, anamisa di aestea şi România, cari va s’agioacă tru Grupa E.
România va s’agioacă tu protlu meciu cu Ucraina, a deapoa va s’antreacă cu selecţionatili ali Belghie şi Slovacie.

“Tricolorii” au tu scupo, nai ma pţănu tru prota parti, s’iasă dininti ditu grupă la aestă ediție di campionatu europeanu.

Simfunu cu ţi spunu specialișţălli, agiucătorlli româñi au ună tiñie pi păzarea a transferurlor di 91 di miliuñi di euro, nai ma ñică ditu pareiili ţi llia parti.

Arbinişia ari un lotu ma valorosu, cotat la 139 di miliuñi di euro, iarapoi adversara ali Românie, Slovacia, ari un lotu di 161 di miliuñi di euro.

Belgia ari și ea un lot di 669 di miliuñi di euro, iarapoi agiucătorlli ali Ucraină au ună tiñie di 534 miliuñi di euro.

Lideru tru clasamentulu mutrindalui tiñia a loturloru easti Anglia, (1,69 miliardi di euro) deapoa Franţa (1,41 miliardi di euro) şi Portugalia (1,22 miliardi di euro).
România llia parti tră a şasea oară la Campionatlu European, după aţeali ditu 1984, 1996, 2000, 2008 şi 2016.

România va s’hibă reprezentată la EURO 2024 şi di ună parei di arbitri, cu Istvan Kovacs (ţentru), Vasile Marinescu, Ovidiu Artene (asistenţă) şi Cătălin Popa (VAR).

Cathi parei va s’agioacă trei meciuri tru grupă, andămăsindalui maş ună oară unu adversaru. După aesti partidi, protili dauă parei ditu cathi grupă s’califică tru optimi, deadunu cu nai ma buni patru parei ţi agiungu pi treilu locu. Ma s’aibă egalitati anamisa di nai pţănu dauă parei ditu idyea grupă, eali va s’hibă departajate – pi arada – dupu numirlu di puncti, golaveraju şi numirlu di goluri ngrăpsiti tru antriţerli directi.

La capitolu premii, UEFA amparti 331 di miliuñi di euro ti aţeali 24 di parei, idyealui cum tu ediţia ditu 2020, ahurhindalui di la 9,2 miliuñi di euro tră prezenţa tru grupi. Pi ningă aeşţă păradz, victoria tru faza-a grupilor easti păltită cu un miliuni di euro, iarapoi mecilu isa cu 500.000 di euro. Calificarea tru optimi aduţi un bonusu di 1,5 miliuñi di euro, deapoa ma s’agiungă tu cirecurli di finală amintă nica 2,5 miliuñi di euro. Semifinalistili va s’amintă alti patru miliuñi di euro. Pareia azvimtă tru finală va s’llia ţinţi miliuñi di euro, iara campioana va s’hibă păltită cu optu miliuñi di euro. Dimecu, pareia cai va lu-amintă titlulu european tru aestu an va s’amintă si mulță păradz.
Spania easti goala parei cari ş-lu ţănu titlulu (2008 şi 2012). RFG, victorioasă tru 1972, nu amintă deftura oară, arada tru 1976, hiinda azvimtă tru finală di Cehoslovacia (2-2, 5-3 tu agudearea-topăllei di la 11 di meatri). Ghirmănia ari tu scupo s’amintă paturlu titlu european (după aţeali ditu 1972, 1980 şi 1996), ţi poati s’hibă unu recordu. Italia, campioana ditu 2021, va mindueaşti s’agiungă daua naţiune cari ş-u-ţăni ma largu căruna continentală. Portughezlu Cristiano Ronaldo easti nai ma bunlu marcatoru ditu istoria-a Campionatului European, cu 14 di goluri ngrăpsiti ahurhinda ditu 2004, dinintea-a aţiloru 9 goluri a francezlui Michel Platini.

Autoru: Mihai Pelin
Armănipsearea: Taşcu Lala

 

Culturi de floarea soarelui din județul Teleorman / Foto: Agerpres
Actualitati Tuesday, 23 July 2024

Xeri mari tu Românie

Xerea mari cu cari s-alumtâ România li adră autoritățli s-llia misuri ligati di darea a apâllei – tu aproapea 450 di câsâbadz ș-hori,...

Xeri mari tu Românie
Prota parti ali Team România, Paris
Actualitati Tuesday, 23 July 2024

Prota parti ali Team România, Paris

82 dit ațelli 107 sportivi ditu echipa olimpicâ ali Românie la XXXIII-a ediţie a Agiocurlor Olimpiți di vearâ agiumsirâ, duminicâ, Paris, cu...

Prota parti ali Team România, Paris
Fptp: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Source : EP
Actualitati Sunday, 21 July 2024

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznău

Prezidenta ali CE, Ursula von der Leyen va s-aibâ ti nica 5 añi nai ma marea potisi executivâ dit UE, di cara fu votatâ, gioi, di Parlamentul di...

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznău
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company