Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Ti nishani ankisita ali Românie la EURO 2024

Tu protlu meciu ţi lu-agiucă la Campionatlu European di fotbal ditu Ghirmănie, România azvimsi Ucraina cu 3-0.

România azvimsi cu 3-0 Ucraina (Foto: Facebook / Echipa națională di fotbal ali Românie)
România azvimsi cu 3-0 Ucraina (Foto: Facebook / Echipa națională di fotbal ali Românie)

, 18.06.2024, 17:26

Niţi aţelli cu nai ma mari nădie, s’clleamă suporterlli ali Naţională di fotbal ali Românie nu pistipsea, ninti di agioclu cu Ucraina, la EURO 2024, că pareia-a lor poati s-amintă ună victorie ahâtu yilipsită. Vără turlie bătea vimtulu nădăiosu că tricolorlli va s’aibă unu agiocu bunu, cari s’agărşească, ditu aduţearea-aminti, agiocurli slabi şi dotu cu rezultati buni tu añilli ditu soni, ama maş ahătu…. Naţionala al Edward Iordănescu yinea după ună campanie di calificari tru cari nu yilipsi, ama niţi nu kiru vără agiocu, aşi că avea ţiva nădii, duri ta s’aducă cama di 40 di ñilli di români tru tribunili a stadionlui Allianz Arena di München. Şi, ti ciudie: echipa nu armasi ma nghiosu şi adusi nădie tu lao!

După ună ankisită tru cari Ucraina avu tu mănă agioclu, ama nu spusi unu piriclliu salami la poarta română, vini, tru minuta 29, dişcllidearea-a scorlui, pritu ună agudeari-topa di nafoara-a careului aminată di Nicolae Stanciu ndreptu tu kiuşelu a poartăllei ucraineană. Tricolorlli să spusiră sarpiţ, cu atacurli, dăldză-dăldză. Stanciu amină deapoa topa tu sturlu a poartăllei, cu ună agudeari-topa di tu kiuşelu a carelui mari, iarapoi România bitisi prota repriză cu livendeaţă şi mplină di pistusini.

Idyealui ahurhi şi partea a daua-a agioclui. Fotbaliştilli româñi ţăsură pi kilimea veardi di agiocu, eara proţlli dinintea-a topăllei, a deapoa tehnea a cafiunlui agiucătoru scoasi tu videală adgheafurlu, cu Denis Drăguş şi Denis Man yilipsitori tu aestu capitulu cu tehnea. Scorlu agiumsi 2-0 tru minuta 53, haristusită agudearillei-topa ditu ampăturarea al Răzvan Marin cari lu arăsi portarlu ucrainean Andri Lunin.

Patru minuti ma amănatu s’feaţi 3-0, după ună ampăturari individuală al Man şi scoasă-n’capu di Drăguş.
S’feaţiră, deapoa ma multi alăxeri di agiucători, la dauli parei. Agioclu ali Românie kiru niheamă ditu bărbătami, iarapoi Ucraina agiumsi cama cu piriclliu, cu mintea s’amină barimu golu di nămuzi. Nu s’feaţi, aşi că agioclu s’bitisi cu scorlu 3-0, vulusinda nai ma limbidă şi apufusită victorie românească la un turneu finalu. UEFA lu aleapsi ti nai bunlu agiucătoru a mecilui, capidanlu a pareiilei di fotbolu ali Românie, Nicolae Stanciu.

Nicolae Stanciu: „minduescu că, după amintarea-a fitiţiloru a meali, aestă dzuuă easti nai ma mşeată ti mini. Minduescu că atea ţi bănaiu adză nu-ari s’facă nica nă oară, nu-ari spuneari”.
Atacantul Denis Drăguş fu armata mistico al Iordănescu. Agioclu a lui individual adusi adgheafurlu, di u minti multi ori apărarea ucraineană.

Denis Drăguş: „Liopseaşti s’aveţ pistusini tu noi. Nădăimu că adusimu ti româñi aţea harauuă ţi lă si cădea s-u-aibă, ţi u-aştipta şi… easti ti nipistipseari !”

Tru alantu agiocu ditu Grupa E, Slovacia azvimsi Belgia cu 1-0, rezultatu cari fu nai ma marea supriză până tora tu Campionatlu European. Aşi că, ninti di etapa a daua, România easti pi protlu locu tru grupă. Viniri, la Düsseldorf, Slovacia va s’alumtă cu Ucraina, a deapoa sâmbătă, la Köln, tricolorllii va u andămusească tu agiocu Belghia.

Autoru: Florin Orban
Armănipsearea: Taşcu Lala

Culturi de floarea soarelui din județul Teleorman / Foto: Agerpres
Actualitati Tuesday, 23 July 2024

Xeri mari tu Românie

Xerea mari cu cari s-alumtâ România li adră autoritățli s-llia misuri ligati di darea a apâllei – tu aproapea 450 di câsâbadz ș-hori,...

Xeri mari tu Românie
Prota parti ali Team România, Paris
Actualitati Tuesday, 23 July 2024

Prota parti ali Team România, Paris

82 dit ațelli 107 sportivi ditu echipa olimpicâ ali Românie la XXXIII-a ediţie a Agiocurlor Olimpiți di vearâ agiumsirâ, duminicâ, Paris, cu...

Prota parti ali Team România, Paris
Fptp: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Source : EP
Actualitati Sunday, 21 July 2024

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznău

Prezidenta ali CE, Ursula von der Leyen va s-aibâ ti nica 5 añi nai ma marea potisi executivâ dit UE, di cara fu votatâ, gioi, di Parlamentul di...

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznău
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company