MIHAIL G. BOIAGI (03.02.1780 - 1828)

2022-02-02 18:56:00

Taşcu LalaMIHAIL G. BOIAGI easti unlu di proţl’ii gramaticean’i tu Balcan. Nu-avemu multi hâbãri trâ bana alu Boiagi. Stimu câ s-amintã Budapesta, tu 3 di şcurtu 1780 şi eara ditu unâ fumeal’ie di armân’i ditu Arbinişie. Cându tipusi Gramatica eara profesoru la Scu

  • mihail-g-boiagi-03021780---1828

Link-uri ti agiutor