Eveniment top - 11.04.2015

eveniment top - 11.04.2015 Guvernul di Bucureşti apufusi ca taxa pi pâhălu adâvgat ti mâcări, alcool şi servicţii di alimentaţii publicâ s-hibâ n’icşuratâ di la 24 la 9%, ahurhinda cu dzua di 1 di Cireşar, cu şasi meşi nâinti di bâgarea tu practico a năului Cod Fiscal.

     S-n’icşureadzâ TVA la mâcări

 

    Guvernul di Bucureşti apufusi ca taxa pi pâhălu adâvgat ti mâcări, alcool şi servicţii di alimentaţii publicâ s-hibâ n’icşuratâ di la 24 la 9%, ahurhinda cu dzua di 1 di Cireşar, cu şasi meşi nâinti di bâgarea tu practico a năului Cod Fiscal.

   Furn’ia aluştui lucru, icâ intrarea tu practico cama ayoniea a aliştei meatrâ suntu amintatiţli bugetari cama buni andicra di aţeali ţi eareau aştiptati, dzâsi protlu ministru, Victor Ponta.

 

    Ti ţi mutreaşti alanti produsi şi serviţii, n’icşurarea va s-hibâ di 4 proţenti, la 20%, ahurhinda cu 1 di Yinaru; ti pâni, TVA easti di 9% nica di Yismârciun 2013. Calculu a guvernului român aspuni că scâdearea TVA la mâcări şi biuturi fârâ alcool va s-ducâ la chirearea a 5 miliardi di lei di la buget, ama populu va s-aibâ cama multâ puteari ti ancupârari.

    Guvernul minduiaşti că aestâ meatrâ va s-agiutâ consumlu şi criştearea icunumicâ, ama ari ş-economişţâ ţi spun că n’icşurarea TVA va s-da cali a defiţitului bugetar.

 

 

     Vizitâ la Bucureşti a vicţeprezidentului ali Comisii Europeanâ, Valdis Dombrovskis

 

    Comisia Europeanâ minduiaşti că planurili a Guvernului ali Românii tu ţi mutreaşti lişurarea fiscalâ, va s-aibâ baia efecti icunumiţi lai, negativi.

   Aestu lucru fu dzâs Bucureşti, di viţeprezidentul ali Comisii Europeanâ, Valdis Dombrovskis, comisar european ti moneda euro şi moaubeti di turlii soţialâ.

 

    El mai dzâsi pi di altâ parti, că România adră baia progresi tu ţi mutreaşti echilibrili macroicunumiţi: Tu ţi mutreaşti catandisea dit Românii, pot s-aspun că icunumia creaşti - lipseaşti s-videm că România adră multi alâxeri buni sum programlu di finanţari internaţionalâ, ahât tu termeni di defiţit bugetar, ama ş-di defiţit di contu curentu. Lipseaşti s-hibâ dusi ninti tuti alâxerli structurali mutrinda privatizarea a companiilor di stat, eficienţa a administraţil’ei publicâ icâ ş-buna ufiliseari a pâradzlor europen’i. 

    Comisarlu european luă parti, Bucureşti, la ahurhearea a programlui european „Garanţia ti Tiniret”, ţi mutreaşti ca 400 di n’ii di tiniri român’i va s-hibâ andrupâţ, cu pâradz comunitari, tu yinitorl’ii 4 an’i, sâ ş-aflâ locuri di lucru pâltiti ghini, cum lipseaşti t-unâ vâsâlii decentâ.

 

 

     Statutlu a parlamentarilor român’i fu alâxit

 

    Parlamentarl’ii di Bucureşti şi-alâxirâ Statutlu tu-nâ aşi turlii, ca la yinitoarea anchetâ penalâ, arestarea di turlii preventivâ a unui deputat icâ senator s-poatâ s-hibâ apruchiatâ cu votlu a magioritatâl’ei a aţilor prezenţi la andamusea a udălui, cari apufuseaşti mutrinda unâ ahtari câftari a procurorilor.

    Aestâ di soni alâxeari uidiseaşti statutlu a alepţâlor aleşilor cu Nomlu di Timel’iu, aşi cum avea câftatâ Curtea Constituţională, câ ţe varianta di nâinti duţea la discriminari întrâ doil’ii udadz.

 

   Tora ayoniea, Direcţia Naţionalâ Antiaruşfeti câftă apruchiarea a arestului di turlii preventiv, sum câbatea di agiutor la abuz tu lucru, a senatorlui soţial-democrat Dan Şova.

    Magioritatea a aţilor ţi furâ la andamusi, apruchiarâ aestu lucru, ama cumândisearea a Senatlui apufusi ca aestâ dit soni câftari ali DNA s-hibâ data nanâparti, câ ţe nu fu adunatâ unâ magioritati dit întreglu numir al senatorilor.

    Aestu lucru s-adră, chiola, tu ţi-i mutreaşti pi deputaţ, idyea câftări furâ apruchiati cu votlu a magioritatâl’ei simplâ a aţilor prezenţâ la andamusi.

 

 

     Apofasi a instanţâl’ei dit Românii

 

    Curtea Constituţionalâ ali Românii apruchie sesizarea a CSM şi vidzu că easti un conflictu di turlii constituţionalâ întrâ Ministerlu Public şi Senatlu ali Românii, ahurhit di aestu dit soni, cari nu vru s-anyrâpseascâ public apofasea cari da cali a rezultatlui a votlui dat tu Senat tu ţi mutreaşti câftarea DNA ti arestarea al Dan Şova, ma ninti ministur la Transporturi.

    Instanţa supremâ apufusi că Senatlu ari borgea s-anyrâpseascâ apofasea apruchiatâ tu andamusea a plenului dit 25 di Marţu şi s-u-aspunâ a autorităţlor publiţi.

 

    Pi di altâ parti, giudicâtorl’ii di la Analta Curti di Casaţii şi Giustiţii apruchiarâ câftarea ali DNA di crişteari, cu 30 di dzâli, a mandatlui di arestari preventivâ pi numa a primarlui di la Sectorlu 5 di Bucureşti, scos di pi iptosi, Marian Vanghelie, tu dosarlu tu cari el easti câftat ti aruşfeti.

    Aţel di ma ninti şef di la Agenţia Naţionalâ di Integritati, Horia Georgescu, arestat ti 30 di dzâli, pi 18 di Marţu, fu pitricut ti giudicatâ, anamisa di alti 11 persoani, ti câbăţ ligati di evaluarea paranom a nâscântor imobili tu chirolu cându aveau ipotisi tu Autoritatea Naţionalâ ti darea Nâpoi a Proprietăţlor. Chirerli di pâradz tu dosar suntu di aproapea 84 di milioani di euro.

 

 

     Polim a declaraţiilor Arusia – NATO – România

    România easti un soţ ti anami al NATO, iar aestu dit soni ari angântan di soţl’ii a lui tu ţi mutreaşti iţi piriculi, dzâsi, N’iercuri, Alianţa Nordu-Atlanticâ, la zboarâli a Ministerlui arus di Externi pitricuti Bucuresti.

   Alianta minduiaşti că Moscova, ţi câlcă îndreptul internaţional şi nu ş-tin’isi borgili anyrâpsiti tu actul di înhiinţari NATO-Arusia, prit acţiun’ili a ei multu lai, agresivi dit Ucraina, nica pindzi unâ purtatâ ţi da cali la provocări, fârâ timel’iu, şi nu agiutâ la stabilitatea tu Europa.

 

   Uidisit cu MAI Arus, Guvernul român calcă sicuritatea a regiunâl’ei câ ţe andrupaşti dizvârtearea di forţi militari a blocului nordu-atlantic pi teritoriu. Premierlu Victor Ponta apruchie zboarâli ali NATO andicra di loclu a ministerlui arus di Externi şi dzâsi că România, vâsâlii NATO, va s-li’a maşi aţeali apofasi ţi li minduiaşti buni şi corecti mutrinda 

 

   Ascultaţ aoa -->

 

   Armânipsearea: Cristina Mina


www.rri.ro
Publicat: 2015-04-10 12:04:00
Vizualizari: 165
TiparesteTipareste