Ṭi voru partidili?

Ṭi voru partidili? Prezidentulu Klaus Iohannis călisi, ti dzuua di luni, partidili parlamentari ti consultări mutrinda adrarea a unlui nău guvernu.

Nica di marță, di cându Guvernul român PNL-UDMR cumăndusitu di liberalu Florin Cîțu fu demis pritu moțiuni di cenzură, analiștii u spunu minduirea căţe cathi ună partie politică ditu Parlamentu va ş’mutrească isinferurli cari, hiinda ahâtu di divergenti, va u facă multu zorlea alăncearea a unei nauă coaliţii cari s’treacă di un vot di tru nvestitură. Atea ţi avea anticipată analiștilli agiundzi s’hibă dealihea! Partidlu Social-Democrat, prota formațiune di opoziție și promotorlu a moțiunillei, excludi varianta ta s’ndrupască un Guvernu minoritar PNL și mindueaşti că alidzerli anticipate suntu nai ma bună cearei. 


 

Prezidentulu social-democrat, Marcel Ciolacu: "Mini lugursescu că România ari ananghi di un Guvern stabilu şi, ditu videala a noastă, ari ună goală cearei: alidzerli ninti di kiro. Până la anticipati, un Guvernu di specialişti." 


 

Minduearea a PSD easti ambărţitată di soţlli di opoziție - naționaliștilli ditu Alianţa tră Unirea a Românilor (AUR). Uniunea Salvați România, până tru yismăciuni numirlu doi tru coaliția la puteari, ama dușman declarat al Florin Cîțu și, tamam ti aţea, votantu, marță, a moțiunillei, u spuni vrearea ta s’toarnă tru un Guvern cu PNL și UDMR, ama cu un altu premier. 


 

Prezidentulu USR, Dacian Cioloş: "Nu avem furñie s’ndrupămu un Guvern minoritar a PNL, tră aţea că noi putem s’ndrupămu un Guvern deadunu cu PNL. Cathi partie ş’apufuseaşti miniştrilli, aşi cum u feaţi şi până tora, ama easti aapofasea a PNL ma va s’lu ndrupască pi Florin Cîţu tră ună ipotisi di ministru, ama ici ca premier." 


 

Emu, liberalii niţi nu vor s’avdă: îl vor tut Florin Cîțu prim-ministru! Ma multu, uidisitu cu Dan Vîlceanu, ministrul PNL demis a Finanţelor, coaliţia cu USR nu poati să s’facă diznău, macă va s’bagă căftări: 

"Alăsară România fără Guvernu tru un moment tru cari lipsea s’minduească la oamiñi şi ma puţăn la amintaticlu politic şi voi s’ţănă cât ma puţăn, ama aesta ţăni di atea cătu ayoñea va s’dukească că feaţiră ună alathusi, di cât ayoñea va s’dukească că aţea alathusi lipseaşti s’hibă diznău adrată şi că Florin Cîţu easti prezidentulu PNL şi nu poţ s’yiñi s’badz condiţii a unui partid politic cu scor diplo." 


 

Tru tută aestă hauo politică, aţelu ditu soni zboru va lu’aibă prezidentulu a văsiliillei, Klaus Iohannis. El nu easti, ama, cu nădie că prima rundă di muabeţ cu partidili, programată ti luni, va s’bitisească cu ună cearei: 

"Lipseaşti s’aflămu ună cearei. Mini va s’călisescu partidili parlamentari la consultări şi va s’cilăstăsescu deadunu cu aţelli oamiñi cu măduuă, ma responsabili s’aflămu ună işeari ditu aestă criză." 


 

Şeflu a statlui nica spuni și atea că alidzeri ninti di kiro suntu aproapea imposibil ti ndridzeari tru kirolu ţi yini, agudită di pandemie ică di creaştirea cabaia mari a păhadzloru pi păzarea ali energhie.

 

Autoru: Roxana Vasile

Armânipsearea: Taşcu Lala

 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2021-10-08 19:35:00
Vizualizari: 56
TiparesteTipareste