Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Andamasi tră Ucraina

Ministrul român di Externe, Luminița Odobescu, lo parti la summit-ul tră irine tru Ucraina

Luminița Odobescu și Volodimir Zelenski (Foto: mae.ro)
Luminița Odobescu și Volodimir Zelenski (Foto: mae.ro)

, 17.06.2024, 15:33

Luminița Odobescu și Volodimir Zelenski (Foto: mae.ro)

România andrupă, ditu ahurhită, formula di irine a prezidentului ucrainean Volodimir Zelenski, a deapoa „aşi-dzăsa formulă di irineˮ ali Rusie easti ti nipistipseari, spusi caplu a diplomațiillei di București, Luminiţa Odobescu, cari lo parti la Summitul Global tră Irine ndreptu ti catandisea ditu Ucraina, disvărtitu, tu bitisita-a stămânăllei ţi tricu, tru Elveţia. Luminița Odobescu cundille că poziția ali Românie easti aţea că irinea tru statlu viţinu lipseaşti s’aibă la thimelliu Carta ONU şi printipiili a ndreptului internaţionalu.

 

Ministurlu român di Externe spusi că summitlu a curi nicukiru eara Elveţia avu hăirlătică, pritu numirlu mari di participanţă, ama şi pritu acordul a statiloru că irinea tru Ucraina lipseaşti s’aibă la thimelliu Carta ONU şi ndreptul internaţional. Evenimentul fu ndreptu cu căftarea a prezidentului ali Ucraină, Volodimir Zelenski, cu scupolu ti nkisearea a proţeslui mutrindalui ună irine justă, comprehensivă şi pi lungu kiro tru Ucraina. La lucrărli a summitului s-nreghistră ună largă partiţipare internaţională – cama di 100 di state şi organizaţii internaţionale di pi tuti continentele.

 

Ministrul român di Externe cundille, tu arada ali declarație națională, responsabilitatea exclusivă ali Federaţie Rusă tră agresiunea contra ali Ucraină, cari easti ună călcari greauă a normilor di thimelliu a ndreptului internaţional. Isa-isa, nu apruke spusili a propagandăllei arusă mutrindalui aşi spusili naeţ ali Moscova ta s’păzărăpsească.

 

„Feaţiră muabeti tră trei temi di amprotusa di tu arada a catastisillei ali Ucraină, tru cadrul ali formulă di irine părăstisită di prezidentulu Zelenski şi easti zborlu ti securitatea nucleară, securitatea alimentară şi lucărli uminintari. Practic, fură zburăti, cama pi largu, prinţipiili cari s’hibă la thimellilu a unăllei yinitoari iriniˮ, cundille Luminița Odobescu. Aesta adăvgă că easti un proces ţi caftă kiro, ama di itia că eara dipu mulţă participanţă di pi tuti continentili aestă spuni sinferlu a văsiliiloru ta s’află cearei nica şi aţea că arada internaţională thimilliusită pi reguli armâne un fundamentu importantu a ligăturloru internaţionali.

 

La muabetea ahărdzită ti securitatea alimentară, șefa a diplomațiillei di București părăstisi rolu dinamic ali Românie tră licşurari exporturli ucrainene, cum şi gaereţli dizvărtiti tru plan naţional ică tru coordonari cu partenerlli externi tră creastirea niacumtinată a axiillei di purtari/ tranzitari tră produsili agricole ucrainene. Ufiţialu di București părăstisi, tutunăoară, gaereţli pi cari România li faţi, deadunu cu Vărgăria şi Turchia tră asiguripseari urdinarea tu Amarea Lae, pritu acordul di deminare vulusitu di aţeali trei stati.

 

Tu bitisita-a a summitului, fu adoptatu un Comunicat comun cari cundilleadză ananghea că iţi yinitoari muabeti ică gaereţ ti irine tru Ucraina s’hibă thimilliusiti pi Carta ONU, respectiv pi tiñisearea a printipiiloru ndreptului internaţional.

Autoru: Leyla Cheamil
Armănipsearea: Taşcu Lala

Culturi de floarea soarelui din județul Teleorman / Foto: Agerpres
Actualitati Tuesday, 23 July 2024

Xeri mari tu Românie

Xerea mari cu cari s-alumtâ România li adră autoritățli s-llia misuri ligati di darea a apâllei – tu aproapea 450 di câsâbadz ș-hori,...

Xeri mari tu Românie
Prota parti ali Team România, Paris
Actualitati Tuesday, 23 July 2024

Prota parti ali Team România, Paris

82 dit ațelli 107 sportivi ditu echipa olimpicâ ali Românie la XXXIII-a ediţie a Agiocurlor Olimpiți di vearâ agiumsirâ, duminicâ, Paris, cu...

Prota parti ali Team România, Paris
Fptp: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Source : EP
Actualitati Sunday, 21 July 2024

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznău

Prezidenta ali CE, Ursula von der Leyen va s-aibâ ti nica 5 añi nai ma marea potisi executivâ dit UE, di cara fu votatâ, gioi, di Parlamentul di...

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznău
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company