Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Catastisea a economiil’ei româneşti

România ari ananghi di trei ingredienti di thimel’iu ti amintarea a investiţiilor, cundile, la un seminar di speţialitate ndreptu Bucuresti, economistul-şef a Bancâl’ei Nationale, Valentin Lazea: Noi avem tu România nai pţânu trei imperfecţiuni mări a pâzaril’ei, aţeali trei i-uri, cum mi ariseaşti s-lâ spun. Easti zborlu di infrastructură, instituţii şi inovare. Iara problema nai cama mari easti că, tu kirolu anda inovarea ţâni di un stadiu superior a factorlor di producţie, infrastructura şi instituţiile ţân di catastisea di thimel’iu, catastisea primarâ dimi, tra s-poatâ s-minâ dit prota fază a evoluţiil’ei economiţi lipseaşti s-aibă instituţii buni şi infrastructură bună şi noi nu şidem ghini dimi vahi şi aestâ exighiseaşti câţe vinirâ investitorl’ii la noi ma amânat ş-tu numir ma n’ic andicra di cât vinirâ tru vâsiliili di ningâ noi”.

Catastisea a economiil’ei româneşti
Catastisea a economiil’ei româneşti

, 14.05.2013, 12:34Di altă parti, tu minduita al Lazea, aţel’i cari spun câ sectoari cata cum aţel bancar icâ metalurgic lipsea s-hibâ ţânuti tu mâna a statlui şi a capitalui autohton, lipsea sâ s-mutreascâ la turism, paradigmâ, iu rezultatili înreghistrate tu aeşţâ dit soni 15-20 di ani suntu practic insesizabili. Tu arada a lui, prezidentul a Consiliului Fiscal, Ionuţ Dumitru, feaţi timbihi ti nihâirlâtica energheticâ ali economie naţionalâ. El cundil’e câ România easti treia nai cama energofagă economie dit Europa, cu un consum di energhie di dauă ori şi giumitati ma mari andicra di media europeană, ahtari turlie că iţi cât multi agiutoari tu pâradz vrea s-aproaki nâscânţâ producători industriali el’i nu pot s-hibâ competitivi. Dumitru spusi ş-ti performanţa multu scădzută a agriculturâl’ei, cari easti vârtos ligatâ di condiţiile climateriţi şi ari zn’ii di furn’ia a gradlui analtu di ampârţari a exploataţiilor agricole.Viţeguvernatorlu BNR, Bogdan Olteanu, feaţi timbihi, dit altâ videalâ, câ România easti tu piricl’iul ta s-ampuliseascâ cu unâ fudzeari dăldză-daldză a forţâl’ei di lucru analtu calificate ma s-nu asiguripseascâ criştearea-a compititivitatil’ei, em pi nivel di indivizi, em ş-ca societate. El spusi câ nai cama yilipsitor tu aestâ noimâ easti exodlu a yiaţârlor. Ministrul ti IMM-uri, mediul di afaceri şi turismu, Maria Grapini, lugurseaşti că şi dumenea a fiscalitatil’ei caftâ ndridzeri. Grapini va, di altâ parti, bâgarea tu lucru a TVA pi tut şingirlu di producţie, cari ţi s-hibâ dimensiunea a ţifrâl’ei di afaceri a companiilor si n’icşurarea a impozitlui pi amintatiţli a microîntreprinderlor, dit alunar, di la 3 la 1,5%. Ministurlu tră IMM-uri nica spusi câ dit veară va s-hibâ bâgat tu parctico impozitlu forfetar, ama şi unâ taxă pi valoarea adăvgată n’icşuratâ la 9% ti produsili di panificaţie. Grapini cundil’e ama, ca aşteaptă minduita a Ministerlui di Finanţe tu ligătură cu aesti alâxeri fiscali.parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company