Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Lucru deadun cu vâsiliili dit Balcani

Trei minișțrâ di Externi dit Balcanii dit Ascâpitatâ furâ tu viziti ofițiali București, stâmâna aesta

Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro
Elmedin-Konakovic, primit la Cotroceni de Klaus Iohannis / Foto: presidency.ro

, 12.06.2024, 17:39

Lucrul deadun di dauli părțâ și reghional fu prit temili di moabeț cu ufițialii di București a trei minișțrâ dit Balcani ți furâ, dzâlili ți tricurâ, tu viziti ufițiali tu Românie. Ñiercuri, șeflu a cratlui român, Klaus Iohannis lu-apruche pi ministrul di Emburlâchi Externi ali Bosnie şi Herţegovinâ, Elmedin Konakovic.

Liderlu di București s-hârsi di tiñia ți lâ si fați a așchirladzlor româñi ți llia parti la Operaţia EUFOR ALTHEA ali Uniuni Evropeanâ tu Bosnia şi Herţegovina, România hiindalui unlu ditu proțlli contribuitori tu asiguripseara a unlui climat sigur şi susto tu Balcanilli di Ascâpitatâ. Klaus Iohannis dzâsi diznău andruparea fârâ acumtin ți Bucureștiul u da tu tut proțeslu evuropean ş-euroatlantic a Balcanilor di Ascâpitatâ, cata cum şi asiguripsearea ti securitati și stabilitati tu reghiuni.

Anda Consiliul Evropean apufusi ta s-ahurheascâ ditu meslu marțu pâzârâpserli ti aderari, Iohannis angâsâi Bosnia şi Herţegovina „prit unâ atitudini activâ şi-apufusitâ, tu spiritlu a axiilor evropeani, s-ducâ ma largu reformili di cari easti ananghi, tamam ș-ațeali ti fâțearea ma vârtoasâ a statlui di ndreptu ş-asiguripsearea a ndrepturlor di thimelluˮ.

Tut ñiercuri, ministrul român di Externi, Luminiţa Odobescu, zburâ București, cu omologlu a llei arbines, Igli Hasani, ti andruparea a proțeslui evropean a vâsilillei dit Balcanii dit Ascâpitatâ, cundillindalui că România easti etimâ s-alâxeascâ expertiza tu aestâ dumeni.

Tutnâoarâ, Luminița Odobescu adusi aminti achicâsearea di dauli părțâ tu ți mutreaști securitatea suțialâ şi anchisearea a cursilor aeriani directi Bucureşti-Tirana. Tu idyiul chiro, ea scosi tu migdani „importanţa ți România u da a identitatillei etnicâ, culturalâ şi lingvisticâ a minoritatillei naţionalâ armâneascâ dit Arbinușieˮ. Doili minișțrâ simnarâ un Memorandum di Achicâseari tu ți mutreaști andridzearea diplomaticâ, ți da unâ aradâ suplimentarâ ti alâxearea di expertizâ tu dumeni.

Tu arada a lui, ministrul di Externi ali Arbinușie, Igli Hasani, adusi aminti că România şi Arbinușia suntu membri NATO şi parteneri tu proțeslu câtâ integrarea evropeanâ. Ma multu, el cundille că subiectul a integrarillei evropeanâ easti „un stur di simasieˮ tu ligâtura a daulor părțâ.

Tu ahurhita a stâmânâllei, Luminița Odobescu avu moabeț ș-cu omologlu a llei muntenegrean Filip Ivanović, iu cundille că România andrupaști și va s-andrupascâ ș-tu yinitor aderarea/apruchearea aliștei vâsilii tu Uniunea Evropeanâ. Luminița Odobescu luyursi că Balcanii dit Ascâpitatâ suntu unâ reghiuni di simasie strateghicâ, iu evoluţiili politiți ş-di securitati au implicaţii directi ti securitatea şi-nchirdâsearea ali ântreagâ Evropâ.

Doilli minişțrâ simnarâ planlu di acţiuni tu ți mutreaști lucrul deadun tu chirolu 2024-2025. „Muntenegru şi România au ligâturi tradiţionali di suțatâ şi ș-loarâ borgea s-li creascâ tu yinitor, prit progres fârâ dânâseariˮ, dzâsi, tu arada a lui, Filip Ivanović.

Autor: Leyla Cheamil
Apriduțearea: Mirela Sima Biolan

parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company