Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Protecţia-a climean’ilor cu părinţâl’i fugaţ tu xeani

, 28.01.2013, 13:55


Ma multi proiecti, ntră cari, aţel mutrinda bugetlu di stat, bugetlu a asiguripserlor sociali ica dit dumenea ali justiţie suntuu aesti dzali tu dizbaterea a năului Parlamentu di Bucureşti. Tutunâoarâ, Guvernul ndreadzi năi alâxeri a nâscântor nomuri, ntră cari nomlu cari apără ndrepturili a cilimeanilor. Guvernul va s-bagâ ma multi meatri di protecţie, maxus tră n’iţl’i a curi părinţâ suntuu fugaţ tu xeani. Unâ preţizari tu aestânoimâ fu faptâ di ministurlu a lucurlui, Mariana Câmpeanu, tu contextul tu cari, tu aţea dit soni perioadă, s-nregistrarâ multi cazuri traghţi, tu cari murirâ cilimean’il’i alăsaţ singuri n’casă. Ministurlu a lucurlui feaţi cl’imari la populaţie ş-la autorităţli locali s-aibă ng`tan ti cilimean’i. Marian Câmpeanu spusi:


Cilimean’il’i a noştâ nu nsiamneadză maş cilimean’il’i diit familia-a noastră. Cilimean’il’i a noştri suntu şi cilimeanilii viţin’ilor şi cilimeanilii a romilor şi cilimeanilii abandonaţ şi cilimeanilii cu dizabilităţ. Tuţ suntuu cilimeanilii a noştri şi u spun vrearea câ suţiitatea tu ansamblu s-aibâ ngâtan ş-ma multu cilimean’l’i – şi spun aoa special ti comunităţli locali.


Tră avigl’earea a cilimean’ilor, executivlu va s-voteadzâ un mânucl’iu di apofasi contra-a părinţâ cari fug cu lucurlu tu xeani icâ a aţilor cari s-ampartu şi l’i-agârşescu cilimean’l’i. Tu minduita-a ministurlui a lucurlui, aesti alâxeri va s-creascâ borgili a autorităţlor locali şi va s-bagâ sancţiuni contra a aţelor cari nu ş-fac borgea. Mariana Câmpeanu va un program di cooperari interministerială şi spuni că multi dit apofasili cari pot s-hibâ loati ti agiutarea a cilimeanilor ţânu di ma multi ministere. Ea cundil’e că prota moeabeti va s-hibâ cu Ministerlu a Sănătatil’ei, după bitisearea a anchetâl’ei ligată di atea ţi s-faţi cu cilimean’ilii dit casili ti faţiri. Tu ligătură cu focurli a casilor, ministurlu a lucurlui âl’i câftã a viţepremierlui Liviu Dragnea câ, tru tuti discuţiili pi cari aestu li ari cu prefecţâl’i, s-lâfacâ timbihi, s-da silâ şi la aestâ activitati.


Nâpoi aduţem aminti că şapti cilimean’i murirâ, di tu ahurhita a anlui, tu casili a lordi furn’ia a nascantor focuri ţi apreasirâ casili şi părinţâl’i nu eara cu el’i. Tuti apofasili importante tra sănătatea şi educaţia a minorlor lipseaşti s-hibâ loati di dol’i pârinţâ, nica ş-tu cazlu tu cari el’i nu suntu deadun şi maş un amintă custodia a cilimeanlui. Unâ altâ alâxeari di simasie adusă aiştor nomuri lâ bagâ zori a pârinţâlor ţi fug cu lucurlu tu xeani s-dimândâ a autorităţlor cu 40 di dzâli ninti. Al’iumtrea, el’i suntu tu piricl’iu s-hibâ amendaţ. Cama di 2,7 miliun’i di român’i bâneadzâ şi lucreadză tu aestu kiro nafoara a sinurlor, nai ma mulţâ tu Italia şi Spania. El’i fug ta s-lucreadzâ tu xeani tra unâ tin’’ie di cafi mes ma bunâ, ama, aşi cum spun psihologilor, 80% dit cilimean’ilii alăsaţ tu România, ta sâ-l’i mutreascâ soia trag multu di multu ti furn’ia câ pârinţâl’i suntu fugaţ ti şcurtu kiro.


Autor:Mihai Pelin


Armânipsearea: Taşcu Lala

Actualitati Wednesday, 01 May 2024

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року

RadioRomaniaInternational · Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024...

Передача української редакції ВСРР – 1 травня 2024 року
Actualitati Tuesday, 27 February 2024

Vacanţâ di schi

Staţiuñili montani ditu Româníi suntu amplini tu aestu chiro di miracleadzlli a sporturlor di iarnâ. Chirolu mushatu și unu peturu grosu di...

Vacanţâ di schi
“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Actualitati Wednesday, 15 November 2023

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”

Vruţ oaspiţ, Radio România Internaţional u duţe năinte tradiţionala a lui anchetã di opinie printră ascultãtori şi utilizatorili di...

“Omulu a anului 2023 la Radio România Internaţional”
Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Friday, 10 November 2023

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu

Majoritatea ţelor aproapea ţinţe milioane di pensionari români sunt printrăa ţeli mai pauperili vârstniţ din Uniunea Europeană. În...

Proiectul a leadzelei a pensiilor aprobat di Guvernu
Actualitati Monday, 06 November 2023

Previziun’i economiţe pozitive tră România

Aghenţia di evaluare financiară Moody's îl reconfirmăă/ lu spusi diznou ratingul tră datoria/ borgea guvernamentală a Româniilei la Baa3...

Previziun’i economiţe pozitive tră România
Actualitati Tuesday, 03 October 2023

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București

La București, fu aniversată Dzuua a Unitatilei Ghermană, evenimentu de importanță majoră ahât tră ghermani, cât și tră Europa, care...

Dzuua a Unitatil’ei Ghermană, marcată la București
Actualitati Friday, 14 July 2023

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri

Ca ună consecință a mintiturălei/ a scandalului mutrinda aralile tratamente la care eara supuși bătrâni și persoane vulnerabile în-tru...

Demisia a ministrului și scandalul din aziluri
Actualitati Friday, 30 June 2023

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Ucraina invadată di trupile ruse şi Republica Moldova viţină (ex-sovietică, majoritar românofonă) arămân pi aghenda a decidenţâlor...

Agiutor european trâ Ucraina şi Republica Moldova

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company