Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

România şi acordul cu FMI

După unâ vizită di 10 dzâli faptâ Bucureşti, tru cari interlocutori eara nai cama analţâ demnitari icâ reprezentanţâ a mediului di emburlâchi, delegaţia a finanţatorlor externi, FMI, Comisia Europeană şi Banca Mondială, dimândarâ că treia isapi faptâ tru acordul di tora cu România fu amânată. Tra brumar, cundil’e misiunea, aprucheatâ ş-di premierlu Victor Ponta, aţel cari spusi cama pi largu ti consecinţili mutrindalui amânarea a isapil’ei tră acordul di tora, un di turlie preventivâ, tru valoari di patru miliardi di euro. Victor Ponta:

, 13.06.2014, 12:39
Acordul nu s-dânâseaşti, nu s-reziliadză tru vârâ turlie icâ altâ, nu s-denunţă. Avem aestu acord şi aestâ spuni că, ma s-hibâ ananghi – cadealihea, nu easti zborlu — s-accesăm mpârmuturli cari suntu bâgati la dispoziţia ali Românie, cu sigurlâchi avem ma largu izini la aţel top up di 10% ca şi cofinanţari tră fondurli europene. Tutunâoarâ, liniile di mpârmut dişcl’isi di Banca Mondială tră programele di sănătate, di educaţie suntu valabili şi funcţionale. Şi, dit aestâ videalâ, minduescu că pistusinea pi cari România ş-u amintâ em dinintea a instituţiilor financiari internaţionali, em dinintea a pâzărlor financiari privati easti un bun amintat pi cari lipseaşti sâ lu ţânem ma largu tru idyea scara”.
Niachicâserli a părţâlor s-amintarâ anvarliga di turlia tru cari lipseaşti s-hibâ bâgatâ tru lucru aţea ţi finanţiştil’i âl’i spun hâbiniseari fiscală, dimec, câftată, di multu chiro şi cu mulţâ decibeli, pân di mardzinâ, di mediul di emburlachi. Prota apofasi prit cari Executivlu di Bucureşti va tra sâ u scadâ zorea andicra di clasa anteprenorialâ easti n’icşurarea cu ţinţi proţenti a contribuţiilor asiguripserlor suţiale (CAS) tră angajatori. Dimandată, iniţial, tră 1 di alunar, apofasea — spusi minutiş Ponta – va s-hibâ bâgatâ tru practico la 1 sumedru, fără s-aibă, ama apruchearea a creditorlor internaţionali. Dimec, n’icşurarea a CAS, lugursescu analiştil’i economiţ, fu merlu ali discordie tru arada a negocierlor cu FMI, cari, di cabaia ani, după ţi criza u arni economia autohtonă, avu un zbor greu ti spuneari tru arada a politiţlor financiaro-economiţi promovati di guvernili ţi vinirţ pi ipotisi un dupu alantu Bucureşti.
Tră n’icşurarea a CAS, nica spusi Ponta, bugetlu easti duri filotim, aşi că chirerli trapti cu adunarea nu va s-hibâ anvâliti di taxe icâ impoziti suplimentari. Diznău, Victor Ponta: ”Nu lu-criştem deficitlu bugetar, nu criştem taxi icâ impoziti tra s-anvâlim aestu lucru”. Tru chirolu anda tră guvernu, scăderea a CAS ari un rol pivotal tru pachetlu di hâbiniseari fiscală, Opoziţia stipseaşti aţea ţi u numâseaşti oportunismul electoral a guvernului di stânga. Di itia câ, agiundzi pi isapi prezidentul interimar a PNL, Klaus Iohannis, apofasea va s-hibă bâgatâ tru lucru tamam tru meslu di dinintea a alidzerlor prezidenţiale, dit brumar.Armanipsearea: Tascu Lala

Fptp: Alexis HAULOT / © European Union 2024 - Source : EP
Actualitati Sunday, 21 July 2024

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznâu

Prezidenta ali CE, Ursula von der Leyen va s-aibâ ti nica 5 añi nai ma marea potisi executivâ dit UE, di cara fu votatâ, gioi, di Parlamentul di...

Ursula von der Leyen fu aleaptâ diznâu
parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company