Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Tiñia minimâ di cathi mes creaşti tu Românie

Chivernisea apufusi criștearea a tiñillei minimâ di cathi mes, unâ jgllioatâ ninti câtâ apruchearea a tiñillei di cathi mes minimâ evropeanâ, minduitâ ti meslu brumar.

Foto: pixabay.com
Foto: pixabay.com

, 12.06.2024, 17:42

Tiñia minimâ di cathi mes tu Românie va s-hibâ criscutâ ahurhiindalui cu 1 di alunar, deadi tu șteari Chivernisea di Bucureşti. Valoarea a llei va s-creascâ di la 3.300 di lei (vârâ 660 di evradz) la 3.700 di lei (anvârliga di 740 di evradz). Easti zborlu di unâ crișteari netâ di 284 lei (57 di evradz), pâradz ți oamiñilli va-lli aproachi tu augustu ti meslu alunar. Tora di oarâ, tu Românie vârâ 760.000 di arugaț, ți va s-dzâcâ 13,9% dit numirlu acutotalui a arugațlor, aproachi cathi mes tiñia minimâ brutâ di 3.300 lei, iara Chivernisea luyursești că, dit intrata a melsui alunar, cama di 1.870.000 di arugaț va s-llia tiñia minimâ di cathi mes criscutâ.
Aestâ apofasi nu âlli acațâ tu isapi ama arugațlli dit agriculturâ ş-industria alimentarâ, câțe aesti categorii intrâ tu pruviderili legali ți suntu tora tu practico. Ma multu, suma di 200 lei (vârâ 40 di evradz) dit tiñia di cathi mes minimâ, ți nu pâltea impozitlu ş-contribuţiili suțiali obligatorii, va s-creascâ cu nica 100 di lei (vârâ 20 di evradz).
Ministrul român a Lucrului, Simona Bucura-Oprescu, luyursi că aestâ crișteari a tiñillei minimâ di cathi mes va s-aibâ efecti pozitivi pi di unâ parti la livel suțial, câțe va s-creascâ locărli tu sectoarili iu easti ananghi di forţâ di lucru şi va sâ scadâ lucrul pi laia ş-pi di altâ parti la livel icunomic, prit criştearea a consumului, cu influenţâ şi pi importurli di lucri di consum şi criștearea a putearillei di ancupârari a arugațlor. Dupâ spusa a ministrului, arugațlli va s-aibâ ași unâ banâ ma bunâ, iara urfâneața va s-ñicureadzâ.
Tutnâoarâ, Oprescu dzâsi că prit criștearea a tiñillei brutâ minimâ di cathi mes va nâ apruchem di pâltearea ți nâ easti câftatâ di Directiva UE 2041 dit 2022 ți zburaști di tiñilii minimi di cathi mes dit Uniunea Evropeanâ. Ma multu, dzâsi ea, dit experienţa dit añilli di ma nâpoi, criştearea a tiñillei minimâ di cathi mes adusi şi unâ cristeari pi verticalâ a crișterlor a tiñiilor, nu maș ațeali minimi.
Criştearea a tiñillei minimâ va s-ducâ pâhălu orar tu Românie la livelul di 22,024 lei/sâhati (vârâ 4,42 evradz/sâhati) ti un program di lucru normal di arada di 168 sâhăț/mes. Tu arada a lui, şeflu a Chivernisillei româneascâ, Marcel Ciolacu, dzâsi că Ministerlu a Lucurlui lucreazâ deja deadun cu partenerilli suțiali la mecanismul ți va s-bagâ tu practico tiñia minimâ evropeanâ di cathi mes tu Românie pânâ tu melsu brumar ş-că formula apufusitâ va s-acațâ tu isapi putearea di ancupârari, di livellu a tiñillei medie brutâ di cathi mes ş-di productivitatea a lucurlui.
Tutnâoarâ, premierlu dzâsi că năulu nom di pâlteari unitarâ, un jalon di simasie dit Planlu Naţional di Ândridzeari şi Rezilienţâ, va s-hibâ bâgat tu practico di anlu ți yini şi easti ligat di reforma a sistemlui bugetar şi di ațea fiscalâ. Uidisit cu proiectul, nomlu mutreaști s-hibâ isa ti tuț și s-hibâ și transparenţâ tu sistemlu di pâlteari a arugațlor dit sistemlu public. Ași, sporurli va s-hibâ dânâsiti la 20% şi niți unâ tiñie di cathi mes nu va u astreacâ ațea a prezidentului ali Românie, ți llia cathi mes 25.000 di lei (vârâ 5.000 di evradz) brut.

Autor: Sorin Iordan
Apriduțeara: Mirela Sima Biolan

parlamentul-european-sursa foto-pixabay
Actualitati Friday, 19 July 2024

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina

Parlamentul Evropean ş-aspusi minduita tu ți mutreaști duțearea ma largu a andruparillei ali Ucrainâ di câtrâ Uniunea Evropeanâ cât chiro va...

Parlamentul Evropean andrupaști Ucraina
Новый Европейский парламент
Actualitati Thursday, 18 July 2024

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean

Doi dit cei 14 vicepreședinți a năului Parlamentu Evropean sunt româñi – Victor Negrescu și Nicolae Ștefănuță – elli furâ alepțâ...

Doi româñi tu cumândârsirea a Parlamentului Evropean
Foto: Mariana Chiriță/RRI
Actualitati Wednesday, 17 July 2024

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi

Aretcu ș-curmâ parlamentarilli româñi vacanţa di vearâ ş-yinu s-lucreadzâ ti sesiuni leghislativi extradordinari. Ama, luni, fu un ahtari...

Misuri ti alâxearea a numirlui di ursi
Foto: geralt / pixabay.com
Actualitati Monday, 15 July 2024

România – zñiili a căñinăllei

România ma largu easti sumu ună diplă di vimtu tropical. Până ñiercuri, suntu aştiptati maximi di până la 42 di gradi Celsius tu aumbră. Ma...

România – zñiili a căñinăllei
Actualitati Thursday, 11 July 2024

Agiutoru NATO tră Ucraina

Cu furñia-a sumitlui aniversaru di Washington, NATO apufusi ta s’ducă ninti proţeslu di integrari a askerillei ucrainenă şi un agiutoru di 40...

Agiutoru NATO tră Ucraina
Actualitati Tuesday, 09 July 2024

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aerieană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli, după ţi, cu...

Tuti azboiurli interni și externi ali companie aeriană românească TAROM s’dizvărtea, adză tahina, simfunu cu programărli
Actualitati Monday, 08 July 2024

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului

Restricţia di urdinari tră vehiculele rutiere cu masa totală maximă autorizată ma mari ică isa cu 7,5 tonuri, pi sectorlu di cali DN1 Ploieşti...

Restricţia di tonaju pi DN1 Ploieşti – Braşov fu scoasă, tu kirolu di ncllideari a urdinarillei pi Valea-a Oltului
Actualitati Friday, 05 July 2024

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

După lungu kitro di debatu, coaliţia PSD-PNL apufusi că protlu tur a alidzerloru prezidenţiali să s’ţănă tru 24 di brumaru şi doilu pi 8...

Călindarea-a alidzerloru prezidenţiali şi parlamentari

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company