Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Lucian Blaga


Va lu aduţem aminti ază, tin’isiţ ascultători, Lucian Blaga faptu tu 9 di maiu 1895, hoara Lancrăm ş-tricut tu eta alantă tu 6 di maiu 1961, câsâbălu Cluj. Lucian Blaga fu unâ personalitati aleaptă şi polivalentă ali culturâ româneascâ dit prota giumitati a sec.20 filozof, poet, dramaturgu, apriducător, jurnalistu, profesor universitar şi diplomat român. El adusi tu cultura a chirolui a lui elementi di orighinalitati prit cari intră tu universalitati.

, 15.01.2013, 12:07


Va lu aduţem aminti ază, tin’isiţ ascultători, Lucian Blaga faptu tu 9 di maiu 1895, hoara Lancrăm ş-tricut tu eta alantă tu 6 di maiu 1961, câsâbălu Cluj. Lucian Blaga fu unâ personalitati aleaptă şi polivalentă ali culturâ româneascâ dit prota giumitati a sec.20 filozof, poet, dramaturgu, apriducător, jurnalistu, profesor universitar şi diplomat român. El adusi tu cultura a chirolui a lui elementi di orighinalitati prit cari intră tu universalitati.Tată-su Isidor Blaga eara preftu iara dadă-sa Ana eara faptâ Moga şi s-trâdzea dit unâ veacl’ie familie armâneascâ vinită tu Românie di Moscopolea câtâ işita a etAl’ei.17.Protili clasi Lucian li feaţi Sebeş, la şcoala primară ghirmană (1902-1906), după cari ş-dusi ninti studiili la Liceulu “Andrei Şaguna” di Braşov (1906–1914).


Dupu ţi bitisi Facultatea di Teologie di Sibiu şi Oradea tu 1917, feaţi studii di filosofii şi biologii la Universitatea di Viena tu an’il’i 1916 şi 1920 di iu s-turnă cu titlu de doctor tu filosofie. Tipusi Sibiu, tu 1919, placheta di versuri “Poematli a lun’inăl’ei”, cum şi cartea di aforismi “Cheţari ti templul a meu.”Prota a lui dramă Zamolxe, âl’i fu tipusită tu jurnalu “Voinţa” (1920), ş-tu volumlu dit 1921, Cluj. Academia Română âl’i deadi Premiul Adamachi ti debut (1921). Universitatea din Cluj lu premie ti piesa “Zalmoxe” (1922). Âl’i fură tipusiti protili apriduţeri di poezie pi limba ghirmănă tu revista cernauţeană Die Brucke (1922). Tu an’il’i 1924-1925, bână Lugoj. Activitatea di jurnalistu u dizvârti la jurnalili “Voinţa” şi “Patria”, membru tu comitetlu di direcţie ali revistă “Cultura”, colaborator permanentu la publicaţiile “Gândirea”, “Adevărul literar şi artistic” şi “Cuvântul”. Fu aleptu membru ali Academie Română tu anlu 1937, iu ţânu cuvenda di recepţie cu numa “Alâvdari a hoarăl’ei românească”.Tu anul 1939 agiumsi profesor di filosofia culturăl’ei la Universitatea di Cluj.


După Dictatlu di Viena, s-arifugie câsâbălu Sibiu (1940–1946). Conferenţie la Facultatea di Literi şi Filosofie di Cluj tu iamea 1946–1948. Avu un rol importantu tu formarea a tinirlor ţi faţea parti dit Cercul literar di Sibiu. Lucră redactor la revistili “Cultura” di Cluj şi “Banatul” di Lugoj.Sibiu redactă, ahurhinda cu 1943, revista “Saeculum”, cari işi chiro di un an.

Lucră ca profesor universitar până tu 1948, cându fu scos di pi lucru câ nu vru s-treacă di partea a comuniştâlor.Tu anlu 1926 avea intrată ş-tu diplomaţie, iu ascâţă thesea di ataşat cultural la legaţiili ali Românie di Varşovia, Praga, Lisabona, Berna şi Viena. Fu ataşat ş-consilier di presă Varşovia, Praga şi Berna (1926–1936), sumsecretar di stat la Ministerlu ti politică cu xeanili (1936–1938) şi ministru plenipotenţiar ali Românie tu Portugalia (1938–1939).Dit 1948, cându fu avinat di la catedră, lucră ca bibliograf la filiala di Cluj ali Academie Românâ. Agiumsi dapoia cercetător la Institutlu di Istorie şi Filosofie (1949–1951). Dapoia bibliotecar-şef (1951–1954) şi director-adjunctu (1954–1959) la filiala clujeană ali Bibliotecâ a Academii. Nu mata âl’i fură publicati cărţăli şi feaţi apriduţeri dit literatura universală. Bitisi apriduţearea a piesăl’ei “Faust” di Goethe, ş-tu 1958 işi protlu volum dit apriduţerli a operlor al G.E. Lessing. Ari apridusă poeţi ghirman’i clasiţ şi modern’i. Poeziili a lui ângrâpsiti tu bitisita a banăl’ei cum şi romanlu “Barca al Caron” va-l’i hibâ publicati postum.Dit creaţia filosofică al Blaga, cari easti multu mari va s-aduţem aminti treili trilogii : “Trilogia a cunuşteril’ei” tu trei volumi: “Eonul dogmatic”, “Cunuştearea luciferică”, “Cenzura transcendentă”, 1943, “Trilogia ali culturâ” tu trei volumi: Orizontu şi stil, Spaţiul mioritic, Gheneza a metaforâl’iei şi sensul a culturăl’ei,1944 , Trilogia a valorlor, Ştiinţă şi creaţie, Minduiari maghică şi relighie, Artă şi valoari,1946. A patra, Trilogia cosmologhică, armasi maş tu proiectu. Dit ea autorlu ari publicată maş protlu volum, Dhiafuralili divini.Lucian Blaga tricu tu lumea a aumbrilor tu 6 di maiu 1961, Cluj, ş-fu ângrupat ân hoara iu s-amintă. Tu anlu 1956 Lucian Blaga fu pripus di Rosa del Conte şi de criticlu Basil Munteanu, la premiul Nobel ti literatură. Autorităţli comunisti nu ândrupară aestă pripuneari câţe Blaga eara luyursit un filosof idealistu, iara poeziili a lui fură dânâsiti di la publicari până la ediţia dit anlu 1962.

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company