Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Marica Pitu

, 15.01.2013, 12:11


Marica Pitu s-amintă tu ună fumeal’i di armân’i farşiroţ dit Gărţii (Machidunia veacl’i) dit pârinţâl’i: Spiru şi Anastasia Pitu. Afend-su s-feaţi Sârunâ, tu fumeal’ia Pitu, iara dadâ-sa s-amintă Katerini, tu fumeal’ia Nicolau.
Fumeal’ia Pitu eara ună cu anami tu isnafea a fărşiroţlor, ţi viniră tu Românii, prota Cadrilater, a dupu 1940, tu Dobrogea veacl’i. Spiru Pitu fudzi tu America, aclo iu avea emigratâ nica dit 1903 unâ importantâ colonie di fârşiroţ, Bridgeport. Dupu ţi lucră chiro di 16 di an’i, el s-turnă tu Românii aclo iu ş-avea alâsatâ taifa. Fumeal’ia Pitu avu ţinţi ficiori, patru di el’i amintaţ tu Gârţii, Katerini, iara Marica, cama n’ica, s-amintă tu Românii. (Dobrogea, Cadrilater).
Marica Pitu bitisi cursurili a Liceului Pedagogic di Timişoara. Ayăpisită di n’ică di muzica popularâ româneascâ şi armâneascâ (cu dhoara ti cântari clirnumisitâ di la afend-su), s-anyrâpsi la Sculia Popularâ di Artâ di Constanţa. Tu 1959 intră solistu vocal tu Ansamblul profesionistu di Cântiţi şi Giocuri “Brâuleţul” di Constanţa, iu yilipsi multu ghini folclorlu dobrogean, român şi armân.


Feaţi parti şi dit pareia “Nunta Zamfirei” di Constanţa, un ansamblu di giocuri a ONT-ului.


Lucră şi ca instructor metodistu la Casa di Culturâ a Sindicatilor di Constanţa, cu borgi ti partea artisticâ. Ca instructor, bâgă thimeliu a pareil’ei di cântiţi şi giocuri ali Casâ di Culturâ iu adusi ş-cântâtori armân’i , adră unâ orchestrâ popularâ, unâ pareii di giucâtori sum cumandul a coregraflui Mihai Vasile.


Fu prota cântătoari profesionistâ di Dobrogea, adră şi aleapsi folclor (cântiţi şi texti) dobrogean şi armânescu.
Cântă sum cumandul a mărlor dirijori a chirolui: Victor Predescu, Ionel Budişteanu, Gheorghe Parnica, Dan Moisescu, Emil Gavriş, cum şi deadun cu mărl’i cântători dit vâsilii: Maria Tănase, Maria Lătăreţu, Rodica Bujor, Mia Braia, Ioana Radu, Irina Loghin, Benone Sinulescu, Angela Moldovan şi mulţâ alţâ.


Feaţi multi volti tu vâsilii şi tu xeani, lo parti la spectacoli, cama multi pi litoral, ama şi tu tutâ Dobrogea, prit horli dianvărliga.
Avu şi inşeri pi televizia românâ, ahurhindalui cu anlu 1960.
Tu anil’i ‘70, multi di cântiţli a el’i furâ pi protlu loc (ma multi stâmân’i arada) tu toplu muzical tipusit tu revista “Stâmâna”.
Cântiţli armâneşţâ di pi aestu CD furâ ânreghistrati cu orchestra Radio di Bucureşti.

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company