Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

TOSE PROESKI

Dzuua di 17 di sumedru eara tu R.Makidunia Dzuuâ di jali Naţionalâ di itia a moartil’ei al Todor (Toşe) Proeski, avdzâtu cântâtoru pop tu tutu Balcanlu. Cruşuva, câsâbălu iu s-feaţi Toşe s-ţânurâ trei dzâli di jali. Ti harea a lui di cântâtoru Toşe avea pârnoan’ia “Elvis Presley a Balcan’ilor.

Dupu moarti chivernisea ali Riepublicâ Machidunia âl’i deadi titlu di “Cetăţeanu di Tin’ie”.

Ngruparea s-feaţi tu 17 di sumedru, dupu prândzu tu câsâbălu Cruşuva iu eara faptu. Delegaţ di tutâ vâsilia vinirâ s-lu pitreacâ pi calea ditu soni, inclusiv premierlu Nikola Gruevski, prezidentul a Parlamentului, Ljubisha Georgievski, ascherea ş-garda naţionalâ, Cruţea Aroşe, Bâsearica Ortodoxâ Machiduneascâ, şi oficial’i pi nivel analtu, membri a Parlamentului , USAID, mulţâ diplomaţ, fundaţii. Tutâ lumea eara multu jiloasâ. Tu suflitli a oamin’ilor di Cruşuva ş-R.Machidunia, Tose Proeski armâni pritu zboarâli ţi li spunea di multi ori “Ve sakam site.” ( Vâ voiu tuţ), ş-easti luyursitu unu di nai ma mârl’i cântâtori pop tu istoria a muzicâl’ei pop ditu Balkan’i.

Pi internet easti dişcl’isâ unâ câftari on-line ti aduţearea aminti al Toše Proeski prit bâgarea a numâl’ei a lui la instituţii di ânveţu cumu easti Liceulu di Bituli, iu elu ari nviţatâ.

Todor “Toše” Proeski s-feaţi tu 25 di yinaru 1981 tu câsâbălu Cruşuva di pârinţâ armân’i Dominika ş-Nikola. Ari colaboratâ cu numi avdzâti ditu ex Iugoslavia Yugoslavia cumu Bora Čorba, Phoebus, Jeff Beck, Grigor Koprov, Goca Tržan, Leontina Vukomanović, Željko Joksimović, Antonija Šola, Toni Cetinski, Anja Rupel, Miro Buljan cumu ş-cu Gianna Nannini. Eara studentu tu anlu ditu soni la Academia di Muzicâ di Skopie la departamentul Cântâtori solo.

Toše ahurhi cariera cându apufusi s-participâ la festivallu ti tiniri cântâtori “Melfest” tu 1996. Elu fu premiat Prilep ti harea a lui di cântâtoru ş-dapoia agiumsi avdzâtu pritu participarea la “Makfest” cu cânticlu “Pusti me”(“Alasâ-mi s-fugu) tu 1997. Numirlu a aţiloru ţi-lu vrea cântâtorlu Toşe Proeski criscu cu chirolu ş-prit participărli ţi li avu la “SkopjeFest” şi “OhridFest”. Toše colabora cu unu di nai ma mărl’i compozitori ş-textieri ditu R. Machidunia Grigor Koprov, la cunuscutili cântiţi “Usni na Usni” (“Budzâ ningâ budzâ) şi “Sonce vo Tvoite Rusi Kosi” (“Soarli tu perlu a tău arusu”). Tu 1999, elu scoasi protlu albumu “Nekade vo Nokta” (“Iuva tu noapti”), cu 11 cântiţ. Tu veara idyiului anu, Toše interpretă protlu a lui conţertu solo in Skopie, cari cu tuti câ didea ploaie armasi ti niagârşeari ti publiclu ţi eara aclo.

Tu anlu 2000, elu participâ la pre-selecţia Eurovision ti Machidunia iu amintă televotinglu a publiclui. Casa di producţie “BK Sound” ancupâră ândrepturli di vindeari a doilui albumu al Toše, Sinot Boji (Hiilu al Dumnidză) tu ex Ripubliţli Iugoslavi, albumu cu cari amintă Oscarlu di Popularitati tu aesti ripubliţ tu anlu 2000. La spectacolili a lui di Skopje ş-Belgrade s-vindurâ tuti biletili. Tu anlu 2001, Toše feaţi unu tur tu Australie deadunu cu alţâ cântâtori ditu R. Machidunia.

Toše scoasi treilu album ânreghistratu Atena “Ako me pogledneš vo oči” (“Ma s-nmi mutreşti ntr-ocl’i”) pi slavomachidonâ şi sârbeaşti. Ta s-lu promoveazâ aestu albumu Toše feraţi unu turneu tu R. Macedonia Serbia, Bosna Herzegovina, ş-Vâryâria .Toše amintă Beovizija” Belgrad tu April 2003, with “Čija si” (“A curi hii tini), un cânticu cari agiumsi un mari hit tu R.Machidunia ş-alanti ex ripubliţ iugoslavi.

Ta s-ânveaţâ ş-cântâ cama ghini Toše, lo clasi New York di la maestrul William Riley, cu cari avea nviţatâ şi avdzâtlu Luciano Pavarotti. Dupu ţi s-turnă, Toše deadi conţerti umanitari tu tutâ Ripublica Machidunia. Âl’i fu dat Premiul Uminitar Dada Tereza ş-tu 2003 fu numâsitu Ambasador Reghional UNICEF.

Tu 2004, MKTV lu aleapsi Toše s-u reprezintâ Machidunia la concursul Eurovision 2004 ţi s-tânu Istanbul, tu Turchie cu cânticlu “Angel Si Ti” (“Tini hii un anghil”) . Tu Apriir, Toše scoasi albumlu “Den Za Nas” (“Unâ dzuuâ ti noi”), cu dauâ CD-uri cu cântiţli ţi li avea ândreaptâ ti selecţia ti Eurovision selection. Tu 2004 fu numâsitu UNICEF Goodwill Ambassador, şi ânreghistră cânticlu “This World” (“Aestâ lumi”) cari agiunsi himnul UNICEF. Tu idyiul anu Toše simnă unu contract cu Dallas Records ş-noulu a lui album s-vindu ş-tu Croatia şi Slovenia. Toše ânreghistră cânticlu “Krajnje Vreme” cu cântâtoarea slovenâ, Anja Rupel. Tu 2005, 5-lu album al Toše “Po Tebe” (“Dupu tine”) fu vindutu tu tutâ ex-Yugoslavia. Po Tebe, fu unu di nai ma câftatili albumi balcaniţi. Acâţă protlu locu tu topurli muzicali meşi di dzâli tu R. Machidunia , Sârbia, Croaţia, Slovenia ş- Bosna-Herzegovina.

Tu compilaţia Božilak (Rainbow), iu ari 14 cântiţ slavomachiduneşti artistul easti acompaniat di unâ orchestrâ Sinfonicâ, unu di aesti cântiţ easti armânescu, “Nveastâ jiloasâ”, loat ditu repertoriul a grupâl’ei Fokus di Cruşuva. Ti amârtie singurlu cântic pi armâneaşti ţi lu avemu cu Toshe.

Nafoarâ di cântiţli pi slavomachidonâ şi sârbeaşti ş-croatâ ari ânreghistratâ un cânticu ş-pi limba slovenâ “Moja” (Mine) (2007).

Proeski fu ş-unu compozitor cunuscutu cari ari componatâ ma multi cântiţi dit repertoriul a lui cumu suntu “Ima Li Den Za Nas” (Easti unâ dzuuâ ti noi), “Slusas Li” (Avdzâ tini), “Malecka” (N’icâ) and “Polsko Cvjeke” (Câmpu cu lilici). Tu 2004, Proeski ari componatâ “Muza” cari agiumsi unu mari hit interpretatu di Martin Vucic (ţi u reprezentă Machidunia la Eurovision tu 2005). Tu interviuri Proeski dzâsi câ ari ngrâpsiti ma multu di 100 di cântiţ ama aşteaptâ s-yinâ oara ş-li ânreghistradzâ.

Tu 15 di sumedru Proeski deadi aţelu ditu soni interviu Kanal 5, di tu Machidunia. Elu zburâ ti naetea s-li bitiseascâ studiili la Academia di Muzicâ, aţea câ nica l-caftâ suflitlu pâreacl’ie ş-noulu alumu la cari lucra.

Tu 16 di sumedru, 2007,tahina, pi la sihatea 6.30 am, Proeski fu vâtâmatu tu unu accidentu di aftuchinâ pi geadeia Zagreb–Lipovac aproapea di Nova Gradiška, Croatia. Eara pasager deadunu cu managerlu a lui Ljiljana Petrović tu unu Volkswagen Touareg avinatu di Gjorgji Gjorgjievski. Ti amârtie airbagurli a aftuchinâl’ei nu s-diasfeaţirâ cându Turareglu s-agudi prota di camionlu ţi eara dininti ş-dapoia di gardul di pi geadeie, ş-Proeski fu vâtâmatu tu aţea minutâ. Şoferlu fu ş-elu greu aguditu la capu.

Truplu al Proeskis agiumsi noaptea la Skopje cu helicopterlu ş-di aclo fu pitricutu cu unâ aftuchinâ, acasâ Cruşuva. Aţel’i ţi lu vrea vinirâ s-lu puruyurseascâ la aeroportu ş-tu piaţa chentralâ di Skopia.

, 28.08.2010, 11:09

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
Portreti Saturday, 11 March 2023

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)

Matilda Caragiu Marioţeanu Matilda Caragiu Marioţeanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti,...

In Memoriam Matilda Caragiu Marioţeanu (20 Alunaru 1927- 11 Marţu 2009)
In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
Portreti Wednesday, 15 February 2023

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)

Un alumtâtoru ti ascâparea a limbâllei şi a culturâllei...

In Memoriam prof.dr. VASILE BARBA (15.02.1918-20.10.2007)
In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Portreti Wednesday, 11 January 2023

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)

Artista Lila Passima, nipoata a marilui sculptoru armânu Dumitru Pasima nă deadi hăbarea lae pi FB că a llei lali şi a nostru durutu artistu ţi...

In Memoriam sculptorlu Dumitru Pasima (1935-2022)
Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Saturday, 23 July 2022

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele

România va saibă gaz şi yipturi ti consum, da asiguripseri prim ministrul Nicolae...

Asiguripseri guvernamentale mutrinda resursele
Portreti Thursday, 21 July 2022

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi

Profesorlu de istorie Willy Wisoşenschi s-amintă tru 26 di mai 1946, tru hoara Mihail Kogălniceanu, giudeţlu Constanţa, cu dadă armână şi...

In Memoriam – Omlu di cultură Willy Wisoşenschi
Portreti Monday, 30 May 2022

Astronomlu Nicolae Coculescu

Nicolae C. Coculescu s-amintă tru 31 di alunar 1866, Craiova — şi tricu tru alantâ etâ tru 5 di brumar 1952, Bucuresti hiindalui un...

Astronomlu Nicolae Coculescu
Portreti Tuesday, 17 May 2022

Cupriili, eterna problemă a României

Comisarllii a Gardăllei di Mediu ditu România pitricură a organelor di cercetare penală, tru premieră, o plândzeari contra unei societăţi...

Cupriili, eterna problemă a României
Portreti Monday, 16 May 2022

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie. Societatea di Cultură Macedo-Română andreapsi tu dzua di 10 di...

Dzua Românitatillei Balcaniţi şi a Independenţăllei ali Românie.

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company