Interviu cu regizorul STERE GULEA

2013-08-30 14:19:00

Aura Piha , Taşcu LalaStere Gulea – Hiu faptu tu hoara Mihail Kogalniceanu, ningâ Custanţa. A mei vinirâ tu 1940 cându fu refugilu di Cadrilater – vinirâ tu Cadrilater dit Gârţii di ningâ Caterina. Tati easti di Edesa, iara mama easti di cama aproapea di Caterina.

  • interviu-cu-regizorul-stere-gulea

  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Foto: Virgil Oprina
  • Street Art Museum Bucharest
  • Street Art Museum Bucharest
  • (c) - Autor
  • (c) - Autor

Link-uri ti agiutor