Eveniment Top 16.07.2016

România este arada di Franţa agudită di un nău atentat tru mplină sărbătoare naţională: dzăţ di persoane fură vâtâmate în seara di 14 iulie, când un camion are intrată tru mulţimea care asista la un foc di artificii la Nisa, tru sud-estul a ţarâl’ei. La B

Reacţii după atentatul di la Nisa

România easte arada di Franţa agudită di un nău atentat tru mplină sărbătoare naţională: dzăţ di persoane fură vâtâmate în seara di 14 iulie, când un camion are intrată tru mulţimea care asista la un foc di artificii la Nisa, tru sud-estul a ţarâl’ei. La Bucureşti, preşedintile Klaus Iohannis  condamnăă ferm ataca şi are declarată că flagelul a terorismului lipseaşte s-hibă arnisit, actile  crude şi di arâiaţă fârâ mardzină prinde să hibă stopate, iar aţist lucru  poate să si facă maşi uniţ contra ţilor care nu au niţiună justificare trâ actile a lor. Preşedintile Klaus Iohannis  transmise condoleanţe a familiilor a victimilor şi multă puteare a ţilor răniţ. Atentatulu di la Nisa, faptu la optu meşi după atacurile jihadiste di-tru brumar di la Paris, plătite cu 130 di morţâ, fu condamnat di Consiliul di Securitate, pricum şi di lideril’i a UE ţi tamam agiundzea în Mongolia la summitulu UE-Asia. Preşedintile a Comisil’ei Europeană, Jean-Claude Jüncker,  deade a publicitatil’ei un comunicat imediat după atacuri tru care îşi exprimăă solidaritatea cu popolul francez: "Franţa poate să conteadză pi Comisia Europeană trâ a continuae împriună cu alte state membre să alumtăm contra a terorismului". Tru SUA, preşedintile Barack Obama îşi exprimăă, şi el, solidaritatea cu Franţa, ţel ma vecl’iul aliat a SUA. La Paris fu activată ună celulă di criză la Ministerulu di Interne, iar preşedintile François Hollande  anunţăă prilundzirea cu ninca trei meşi a staril’ei di urgenţă, ţi lipsea să si bitisească  piste dauă săptămâni, şi feaţe apel la cadrile în rezervă trâ secondare armata şi jandarmil’i.

 

 

Premierulu Dacian Cioloş, în Vietnam şi Mongolia

Premierulu Dacian Cioloş feaţe,  septămână aestâ, ună vizită ofiţială în Vietnam, cu scupolu să relanseadză relaţia tradiţională di suţâl’e dintră aţeale daule ţări, cu accent special pi dinamizarea a cooperaril’ei economică şi a alâximintilor comerciale. Pi nângă discuţii bilaterale cu preşedintile, prim-ministrulu şi alţâ demnitari vietnamezi, premierulu Dacian Cioloş  participăă la Forumulu Economic România-Vietnam di la Hanoi, arada di unâ delegaţie di piste 20  reprezentanţâ a mediului di afaceri din România, trâ a identificare nale oportunităţi di afaceri cu parteneri vietnamezi şi trâ valorificare pr dimplin v’initorulu acord di liber alâximintu UE-Vietnam. Intenţia autorităţâlor române nu si dânâseaşte maşi asupra a dimensiunil’ei economică, că şi asupra ţil’ei culturală şi educaţională, are declarată Dacian Cioloş, precizânda că tru anulu şcolar 2016-2017 numirulu a bursilor acordate a ţilor care vor să studiadză în România va să si dubleadză. Di la Hanoi, premierulu român  m’earse în Mongolia, la summitulu UE-Asia, di-tru dzâlile di 15 şi 16 alonar. Mesajulu a Bucureştiului la aestu summit - argumente în favoarea transformaril’ei a Româniil’ei într-un punctu nodal trâ proiectile di inter-conectare dintră Europa şi Asia, hibă că easte zborulu dispre infrastructura di transportu di prămătii, di energhie sau dispre comunicaţii.

 

 

Stadiul a negocierilor trâ eliminarea di cătră Canada a vizilor trâ român’i

Canada  confirmăă, luni, la Bruxelles, angajamentul a l’ei că la arhiusita a liştei toamnă va să anunţă decizia ligată di dara nanâparte a vizilor trâ român’i şi bulgari. Reprezentanţâ a Româniil’ei şi Bulgaril’ei au discutată pi aţistă temă cu ministrulu canadian a Imigraţil’ei, John McCallum, în prezenţa comisarului european trâ migraţie, Dimitris Avramopoulos. Tru apriliu, Canada şi SUA loară termen trei meşi artimaie tra să si conformeadză a politicâl’ei a UE mutrinda reciprocitatea a reghimului di vize, care pruveade că ţările a cure cetăţean’i nu au ananghe di vize prinde, tru arada lor, să permită libertatea di urdinare trâ toţ cetăţeanil’i a Uniunil’ei. Canada caftâ, în prezentu, vize trâ român’i şi bulgari, chiro tru care  SUA impune vize trâ ţinţe state membre a Uniunil’ei, inclusiv trâ România. România şi Bulgaria  anunţară că nu va să ratifică Acordul Comercial a UE cu Canada, până când nu va să hibă liberalizate vizile.

 

Noi giudicători la CCR

Di m’iercuri, Curtea Constituţională a Româniil’ei are un nău preşedinte trâ următoril’i trei an’i, Valer Dorneanu, şi trei noi giudicători, care va să hibă pi aestă funcţie până tru 2025. Deputat soţial-democrat întră 2000 şi 2008, Valer Dorneanu fu, chiro di patru an’i, preşedinte a Camerâl’ei a Deputaţâlor. Easte giudicător a Curtil’ei Constituţională di-tru 2013, ama di-tru cirişar 2016  asiguripsi interimatulu la conduţirea CCR, după ţi mandatulu a predecesorului a lui, Augustin Zegrean, di ma ninte, si bitisi. Fostul preşedinte a CCR  declarăă că tru aţel’i nauă an’i di mandat activitatea fu multu intensă, dip şi cu 10 m’il’e di cauze într-un an.

 

Ună nauă leadze trâ hipermarketuri

Hipermarketurile din România sunt obligate di tora să comercializeadză prâmâtie provenită di la producătoril’i autohtoni în proporţie di barim 51%, uidisit cu ună leadze adoptată recent şi promulgate, tru aţistă septămână, di preşedintele Klaus Iohannis. Actul normativ pruveade că marile zingiruri di magazine prinde să aibă pi poliţe alimente provenite di-tru aşi-numitulu zingir şcurtu di aprovizionare, respectiv din sursă locală sau reghională. Excepţie fac fructile şi legumile exotiţe, pricum şi aţeale care apar în România maşi tru anumite sezoane. Maril’i comercianţâ dzâc că leadzea nu va să v’ină tru agiutorulu a producătorilor român’i, ţi va să dezechilibreadză masiv funcţionarea comerţului alimentar.

Autor: Corina Cristea

Armanipsi: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2016-07-20 21:45:00
Vizualizari: 112
TiparesteTipareste