Hăbări ditu bana românească şi internaţională

hăbări ditu bana românească şi internaţională Ambasada Româniillei la Kiev ș’ahurhi lucurlu diznău, dimăndă sâmbătă Ministerul di Externe al României. „România andrupaşti acutotalui partenerul ucrainean tru alumta a llei mplină di curayiu tră libertate”, angrăpsi ministrul di externe Bogdan Aurescu..

AMBASADA - Ambasada Româniillei la Kiev ș’ahurhi lucurlu diznău, dimăndă sâmbătă Ministerul di Externe al României. „România andrupaşti acutotalui partenerul ucrainean tru alumta a llei mplină di curayiu tră libertate”, angrăpsi ministrul di externe Bogdan Aurescu pe Facebook. Aduţemu aminti că România lo apofasea ta s’curmă lucurlu a ambasadăllei a llei la Kiev tu bitisita a meslui şcurtu, tru primele dauă dzăli di la invazia rusă tru Ucraina.

 

MUABET - Prezidintulu finlandiz Sauli Niisto lu asună sâmbătă pi omologul sa lui rus, Vladimir Putin, tră să-lu informeadză tu ligătură cu candidatura a văsiliillei a lui la NATO. Apelul telefonic, inițiat di Finlanda, fu „direct și direct și fu faptu fără agravări”, uidisitu cu unu comunicat a președințiillei finlandize. Vladimir Putin spusi că bitisita a politicăllei tradiționale di neutralitate militară poati s’hibă un alathusu, di itia că nu ari niţi ună fuvirseari la adresa securitatillei ali Finlandă, nica să spuni tru comunicat. Finlanda easti aștiptată să-şi dimăndă oficial oferta di adirare la NATO dumănică.

 

G7 - Miniștrii di externe ditu grupul aţiloru șapte economii di kipita tăxiră sâmbătă că va u anvărtuşeadză izolarea economică și politică a Rusiillei, ma largu va s’da armati și s’dipună eforturi tra s’ñicureadză penuria globală di alimente di itia a polimlui ditu Ucraina, să spuni tu un comunicat comun. Tutunăoară, elli năpoi spusiră că teritoriile arăkiti di forțele aruse lipseaşti s’hibă riturnate a Ucrainăllei. „Nu va s’pricunuştemu vărnăoară sinurli pi cari Rusia mindui ta s’li alăxească pritu agresiune militară”, spusiră aești. Miniștrii di externe G-7 căftară ali Chină s’nu andrupască Rusia subminânda sancțiunile internaționale. Ma multu, căftară a Belarusului s’nu licşureadză di aoa şi nclo intervenția ali Rusie și să-și tiñisească angajamentele internaționale.

 

DIPLOMAȚIE – Ministrul român di externe Bogdan Aurescu llia parti la ună andamasi informală a Consiliului Atlanticului di Nord (NAC) la nivelu miniștrilor di externe dizvărtită la Berlin, Germania, tru perioada 14-15 mai 2022. Andamasea easti prezidată di diputatul NATO secretar general, Mircea Geoană. Dupu muabeţli ditu meşlli di ma ninti, miniștrilli sunt aștiptaț s’acaţă tu isapi situația ditu Ucraina, cum și reacția a blocului militar la alăxearea a mediului di securitate. Tutunăoară, andamasea andredadzi summitul NATO cari va s’ţănă Madrid tru cirişaru. Bogdan Aurescu năpoi va să spună, la Berlin, andrupămintulu a României tră politica NATO a Ușilor Ddişcllisi și va u saluta naetea ali Finlandă și ali Suedie ta s’intră tru alianță. Ma mult, Aurescu va să scoată tu migdani importanța ti duţeari ninti a anvărtuşearillei pritu catandisea di apărare și discurajare a NATO pe Flancul Estic, maxusu La Amarea Lae.

 

 Autoru: Udălu a hăbărloru

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2022-05-14 13:18:00
Vizualizari: 121
TiparesteTipareste