Chirutlu n’iel / Paplu Sterghiu

2013-10-18 11:01:00Tu unâ vali pâştea unâ cupii di oi. Picurarlu – vini oara ş-li adunâ şi trapsi calea ti stani.

  • chirutlu-niel--paplu-sterghiu

Link-uri ti agiutor