Ascultaţ RRI!

Ascultă Radio România Internațional Live

Spitalu regionalu la Cluj-Napoca

Ahurhiră lucrărli di construcţie la Spitalul Regional di Urgenţă Cluj-Napoca, treia unitate medicală gigant, după ateali di Craiova şi Iaşi, cari va lă hibă di hăiri a bănătorloru ditu nolgica a văsiliillei.

, 20.05.2024, 21:37

2024 va ta s’iasă tu migdani ca anlu a mărloru proiecte di infrastructură tru România. Să stihisi că anlu aestu s’hibă programati patru arădăriki di alidzeri: locale, europarlamentare, generale şi prezidenţiale. Tru aestă noimă, administraţia di Bucureşti adusi tu menga a cetăţeañiloru domenile pi cari aeşţă ditu soni li lugursescu deficitare, ntră cari atelu ali infrastructură medicală.

 

Tru dekenili ditu soni, politicienii români s-loară borgea s’da cali ti construcţia di spitale regionale, unităţi medicale mamut, cari s’ahărdzească servicii moderne şi centralizate tră populaţia ditu mărli reghiuni ali văsilie. Proiectili amănară di itia a birocrațiillei şi a xikillei di finanţari. Lucărli ama preayalea ayalea s’ndreapsiră.

 

După ţi tu marţu ahurhiră lucrărli la Spitalul Reghionalu di Urgenţă Craiova, tru sud-ascăpitata ali Românie, a deapoa tru apriiuru, ateali di la Spitalu Regional di Urgenţă Iaşi, tru nord-est, la bitisita a stămânăllei ţi tricu fu nkisită construcţia a Spitalui Regional di Urgenţă Cluj-Napoca, tru nolgica ali văsilie. Valoarea proiectului năstreaţi 700 di milioane di euro, iarapoi vadelu di bitiseari easti pruvidzutu pisti trei añi. Unitatea medicală easti amplasată tru localitatea Floreşti şi va s’aibă aproapea 850 di apaturi, un heliportu şi 22 di sălluri di operaţie.

 

Dusu ti ţeremonia di săpari loclu, cari bagă semnulu simbolicu ti ahurhita-a lucrărlor, ministrul Sănătatillei, Alexandru Rafila, spusi că, tru România, calitatea asistenţăllei medicală va s’hibă ma bună, nica şi pritu construirea aţiloru trei spitale regionale. Uidisitu cu aestu, tru România ahurhescu construcţiili di spitale cu multă iruşi şi suntu di multu bună calitate, haristusită a păradzloru aprukeaţ di la Uniunea Europeană pritu Planlu Naţionalu di Redresare şi Rezilienţă, ama şi di itia că mulţă oficiali locali suntu axi şi au sinferu. El spusi că, tru aestu kiro ari 20 spitali cari suntu tru construcţie ică la cari construcţia va s’ahurhească tu şcurtu kiro, iara aestu lucru s’faţi di itia şi a primarilor şi prezidentăloru di consilii judiţene cari au un sinferu legitim tra s’veaglle sănătatea a comunităţilor pi cari li coordoneadză.

 

Cara România ari sinferu ta ş-crească livelu di calitate a actului medical ari annaghi nu maş di ună infrastructură modernă, ama şi di un numiru duri s’hibă di yeaţră ghini pregătiţ. Ti amărtie, sistemlu di sănătate a văsiliillei s’ampuliseaşti cu ună xiki di cadri medicale, tru condiţiile tru cari mulţă di elli fugu ta s’mutrească ti sănătati pacienţă tru stati ditu vestul ali Europă. Uidisitu cu Colegiulu Medicilor ditu România, naete di fudzeari ditu văsilie la yeaţărlli cu ilikia di pănă la  35 di ani easti di 58% pi fondul a unui deficitu di 15.000 di yeaţră la nivelu naţionalu.

Autoru: Sorin Iordan

Armănipsearea: Taşcu Lala

Foto: pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 11 June 2024

România – fenomeni meteo extremi

Tu ma multi zoni dit Românie s-feați tâmbihi, tu ahurhita a stâmânâllei, că va s-facâ cod aroș di tufani. Cantitâţ mări di apâ câdzu tu...

România – fenomeni meteo extremi
Foto: Alexas_Fotos / pixabay.com
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu

Stogurli di valutâ la Banca Naţionalâ a Românillei avea acutotalui cama di 65 miliardi di evradz tu inșita a meslui ți tricu di estan. Hâbarea...

Stogurli di valutâ agiumsirâ tu unâ scarâ recordu
Sursa foto: fb.com / Angel Tîlvăr
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

UE ș-reghiunea ali Amari Lai

„Mutrearea strateghicâ a UE ti reghiunea ali Amari Lai lipsești s-hibâ ș-ti andruparea ti ațeali vâsilii dit reghiuni ți au piriclluri...

UE ș-reghiunea ali Amari Lai
cereale foto pixabay@manfredrichter
Oaspiţ la microfonlu RRI Saturday, 08 June 2024

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava

Nai ma marli terminal di purtari a yiptului ditu Evropa fu yiurtusit, tu bitisita a stâmânâllei ți tricu, tu partea di ncheari-apiritâ ali...

Terminal ti purtarea a yiptului câtâ câsâbălu Suceava
Oaspiţ la microfonlu RRI Thursday, 16 May 2024

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ

Tu dzuua di 9 di mai, România yiurtusi deadun cu alanti craturi evropeani, Dzuua ali Evropâ, dedicatâ a irinillei ș-a unitatillei pi continentu....

România ş-Republica Moldova yiurtusirâ Dzuua ali Evropâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Tuesday, 14 May 2024

Alidzeri ș-dezinformari

Comisia Evropeanâ ahurhi unâ campanie di informari a țetăţeñilor ti riscurli ligati di dezinformarea ş-manipularea a informaţiilor di câtrâ...

Alidzeri ș-dezinformari
Oaspiţ la microfonlu RRI Monday, 13 May 2024

România intrâ tu campanie electoralâ

Ti unu mesu, româñilli suntu aştiptaț la vot ta sâ-și aleagâ reprezentanţâlli tu Parlamentul Evropean, ama și yinitorlli primari/dimarhi,...

România intrâ tu campanie electoralâ
Oaspiţ la microfonlu RRI Sunday, 12 May 2024

Lucru deadunu ti Ucraina

Anda fu Bucureşti, ministrul britanic a forţilor armati, Leo Docherty avu moabeț ți li luyursi „di simasie şi pozitive” cu omologlu a lui...

Lucru deadunu ti Ucraina

Parteneri

Muzeul Național al Țăranului Român Muzeul Național al Țăranului Român
Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS Liga Studentilor Romani din Strainatate - LSRS
Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online Modernism | The Leading Romanian Art Magazine Online
Institului European din România Institului European din România
Institutul Francez din România – Bucureşti Institutul Francez din România – Bucureşti
Muzeul Național de Artă al României Muzeul Național de Artă al României
Le petit Journal Le petit Journal
Radio Prague International Radio Prague International
Muzeul Național de Istorie a României Muzeul Național de Istorie a României
ARCUB ARCUB
Radio Canada International Radio Canada International
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti” Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti”
SWI swissinfo.ch SWI swissinfo.ch
UBB Radio ONLINE UBB Radio ONLINE
Strona główna - English Section - polskieradio.pl Strona główna - English Section - polskieradio.pl
creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti creart - Centrul de Creație Artă și Tradiție al Municipiului Bucuresti
italradio italradio
Institutul Confucius Institutul Confucius
BUCPRESS - știri din Cernăuți BUCPRESS - știri din Cernăuți

Suţati tu cari easti membru ili tu sutsâl'ie cu RRI

Euranet Plus Euranet Plus
AIB | the trade association for international broadcasters AIB | the trade association for international broadcasters
Digital Radio Mondiale Digital Radio Mondiale
News and current affairs from Germany and around the world News and current affairs from Germany and around the world
Comunità radiotelevisiva italofona Comunità radiotelevisiva italofona

Serviţii di difuzari si redifuzari

RADIOCOM RADIOCOM
Zeno Media - The Everything Audio Company Zeno Media - The Everything Audio Company