Dzuua Culturăllei Națională, tru România

2023-01-15 12:39:00

Marius TiţaLa 16 di brumaru 2010, parlamentarlli româñi adopta un proiectu di nomu pritu cari 15 di yinaru, dzuua di amintari a poetlui Mihai Eminescu, agiundzea s’hibă Dzuua Culturăllei Națională.

  • dzuua-culturallei-nationala-tru-romania

    Foto: Jessica Delp / unsplash.com

Link-uri ti agiutor