IN MEMORIAM NEAGU DJUVARA

2018-01-29 13:55:00

Aura PihaMuri Aţel dit soni Aristrocrat…Dumanica, 28 di yinar, 2018, la basearica Ayiu Vasili di Bucuresti s-feaţi slujba di angrupari, tu rit greco-catolic, a aţilui “ţi bana una minuta cat una eta”. Cunuscutlu om di cultura si anyilicitlu istoric Neagu Djuvara

  • in-memoriam-neagu-djuvara

  • test
  • crédits photos - (c) Ioana Popa

Link-uri ti agiutor