România şi catandisea dit vâsâlia viţinâ, Ucraina

2014-08-26 11:22:00

Roxana Vasile



Suţata româneascâ dit Ucraina – icâ vârâ giumitati di milion di oamin’i– easti adunatâ tu partea di vestu ali vâsâlii, pi locurli româneşţâ pi cari aţea di ninti Uniuni Sovieticâ li luă tu anlu 1940 şi cari agiunsirâ tu soni, tu 1991, ali Ucrainâ...

Link-uri ti agiutor