Arsenal Park

arsenal park Situat pi unâ proprietate di 88 di hectare, tru vestulu a Româniil’ei, în Orăştie, Arsenal Park are un parcu cu tematică militară, care oferă giocuri paintball sau airsoft, un muzeu militar şi unâ zonă di spa modernă. Muzeu militar tru aer liber, teritori

Situat pi unâ proprietate di 88 di hectare, tru vestulu a Româniil’ei, în Orăştie, Arsenal Park are un parcu cu tematică militară, care oferă giocuri paintball sau airsoft, un muzeu militar şi unâ zonă di spa modernă. Muzeu militar tru aer liber, teritoriu di aventură, tâbure di antrenamentu, adrenalină, oază di relaxare, pi tute li aflaţi tru aţist parcu tematic.

Tru anulu 1936, vâsil’elu Carol al II-lea deade cumandu trâ amenajarea a unui spaţiu experimental trâ armată, la intrarea tru câsâbǎlu Orăştie. Tru chirolu a reghimului comunistu, pi aestu teren  funcţionǎ unâ fabrică di muniţie. Ideea a unei destinaţie di vacanţă  apăru tru 2003. După şase an’i, tru anulu 2009, Arsenal Park îşi dişcl’ise porţâle şi agiumse unulu di obiective strateghice a turismului românescu, şi feaţe unâ nauă formă di banâ militară: soldatulu di vacanţă. Ţi înseamnă Arsenal Park tru 2014? Aflăm di la Olav Bagyo, event manager, care dzâţe:

„Fu lâxit dintr-unâ fabrică di muniţie şi unitate militară întru un parcu turistic cu tematică. În momentul aestu avem 208 locuri di cazare, avem un chentru SPA multu mare, ţi are piscină interioară, piscină exterioară, dauă saloane di masaj, salon di estetică corporală, sală di forţă, patru saune. Avem restaurantu în cadrul a parcului, avem activităţ di aţeale ma diferitile, arhiusinda cu tir cu arme di foc, cu muniţie reală, până la simulări militare di air soft, paintball, instrucţie militară, priimnare cu transportoare şenilate.”

Tru iţe armată a lumil’ei, gheneralul are patru steale pi epoleţ, pi anumir. Tru Arsenal Park are treie. Treie vile (case) di patru cǎtrǎ ţinţe steale, cu dauă dormitoare, care au băn’i cu hidromasaj, cu câte unâ sală di mease şi un living somptuos. A,  ma multe detalii dispre camerile tematiţe aflăm di la Olav Bagyo, event manager în cadrul parcului, ţi dzâţe:

 „Recomandăm udadzâl’I canone (tun) şi TAB. Tru camerile tun si aflâ un tun real, care are scoasă ţeava pri-tru firidzâle a camerâl’ei, iara dinâpoi, pi afetulu di transportu, care fu fixat, easte ndreptu patulu. Tru camerile TAB suntu transportoare amfibii blindate tăl’iate în giumitate. Catheunâ jumătate easte acâţatâ pi câte unâ casă, iara nâuntrul a giumitatil’ei easte aştirnut patulu. Catheun spaţiu di cazare easte diferit la noi, easte ornamentat specific. Inclusiv restaurantul easte un muzeu cu multe exponate. Tut parcul a nostru easte, de faptu, un muzeu militar în aer liber. Avem cama di 150 di exponate di tehnică militară, di la mitraliere antiaeriane, tunuri, TAB-uri, tancuri, T34, T55, S100, plantatoare de mine, elicopetere, avioane.”

Trâ serile arăcoroase, va aflaţ în parcu unâ m’icâ Hoarâ Dacicâ, după modelul finlandez, compus di treie cabane. Aţistea suntu ideale trâ harei tru interior, iu oaspiţâl’i  pot sâ-şi preparâ el’i înşişi mâcări tradiţionale, cu sau fără agiutorulu a bucătarilor (mâgh’irgiadzlor) di la Arsenal Park. Cu tute aeste, maca easte un parc cu tematică militară, lu întribǎm pi Olav Bagyo, desi turiştil’i prinde să si aşteaptâ şi la instrucţie. El dzâse:

 „Easte ghine să si aşteaptâ maşi cara să-şi aibâ  dor trâ aesta. Easte unâ di activităţâle ţeale ma solicitatile. Di cându stagiul militar fu eliminat, ţel’i ţi nu  reuşirâ să facă armata cându eara obligatorie, pot veadâ cum easte, tora. Easte un stagiu di recreeare, unâ instrucţie sum formă di entertainment. Foarte multă lume ţi nu  feaţe armata are dor sâ veadâ cum easte bana militară, fără să hibâ ananghe să sta un an. Tru aţistu sens avem stagii di ndauâ sâhǎţ di pregătire militară. Aesta înseamnă marşuri, anviţarea cu modulu di adresare, di subordonare. Avem un traseu cu obstacole, care lipseaşte faptu contracronometru, cu probe speciale: cu masca di gaze pi faţă, cu biilgiţ di zingir la mân’i, câte doi, ligaţ di un cauciuc. Are motive diverse trâ care bana militară poate s-hibâ simţită di mplin.”

După unâ dzuâ mplină di adrenalină, ţi poate sibâ ma relaxantu dicât să treaţiţ unâ seară specială în varliga a unui foc di tâbure impresionantu? Va hiţ invitaţ la barbecue şi să vă hârâsiţ di muzică şi vol’e bună, harauâ. Olav Bagyo, event manager, ţel ţi si asiguripseaşte di reuşita a tutulor aţiste seri nâ spune ţi surprize va aflǎm  tru v’initorulu aprucheat la Arsenal Park; el dzâţe:

 „Priste 18 meşi va mai avem la dispoziţie un Aqualand, un manej trâ cal’i, un patinoar artificial, un skate park, 16 km di piste di biciclete, un pirghu, turnu cu apă, echipat cu elevator, di pi care  va poatâ sâ si facâ bungee jumping, dipunire în rapel şi unâ tiroliană care va hibâ ţea ma lunga din România. Va avem unâ lundzime di 700 di metri. Surpriza va hibâ amenajarea a unei stane tradiţionalâ, care va poatâ sibâ ufelisită ca restaurantu.”

Pri-tru promovările baia puterniţe pi care li avu, inclusiv la pânâgh’irurile internaţionale, Arsenal Park easte vizitat di mulţâ turişti xen’i. V’in din tută Europa şi di priste ochean şi si pare că suntu tut ma mulţâ di la an la an. Francezil’i v’in tru numir mare trâ off road, spune Olav Bagyo. El dzâţe:

 „Suntu grupuri întredz di pasionaţ di ATV-uri şi motociclete care nâ viziteadză din Danermarca. Lucrăm foarte ghine cu unâ aghenţie di aclo care nâ pitreaţe dipriunâ grupuri. Zburâi cu el’i la fudzire, furâ multu hârâsiţ, încântaţ, francezil’i arămasirâ başi surprinşi. Ţel’i ma mulţâl’i di el’i  avurâ unâ lişoară reţinire şi ndirise tru momentul în care  vinirâ în România. După ndauâ dzâle eara ama total relaxaţi. M’i spusirâ că imaghinea pi care u avea dispre România nu eara di-alethe, nu eara adevărată. Tuţ oamin’il’i pi cari-l’i aflaiu, cama multu pi traseiele off road, furâ multu aştiptaţ şi dişcl’işi. Aflarâ unâ ospitalitate la care nu si aştipta, unâ nauă faţă a Româniil’ei.”

Aclo iu si fabrica unâoarâ mine şi explozibil, tora si fabricâ pace. Arsenal Park easte loculu ideal trâ satisfaţirea a stagiului di... recreeare. Tru chirolu a vearâl’ei  puteţ sâ vâ relaxaţ la piscină sau la aumbra a ciurdǎchilor. Există şi un spaţiu trâ agiucare trâ copii, trâ cilimean’i. Căsichile colorate îl’i ţân ocupaţ unâ bună parte di chiro pi m’iţâl’i soldaţ. Serile pot sibâ dedicate a filmilor în aer liber di-tru amfiteatrul militar şi a focurilor di tâbure.

 

          

 


www.rri.ro
Publicat: 2014-04-24 22:17:00
Vizualizari: 143
TiparesteTipareste