Termin'i şi condiţii

Aestu website (cu numa cama largu Site/Site-ul) easte hâzâre public la adresa http://www.rri.ro şi easte a Suţitatil’ei Română di Radiodifuziune (SRR), Strada Gheneral Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, Bucureşti, România.

 

Termin’i şi condiţii

Aestu website (cu numa ma largu Site/Site-ul) easte disponibil public la adresa http://www.rri.ro şi easte a  Suţitatil’ei Română di Radiodifuziune (SRR), Strada Gheneral Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, Bucureşti, România.

Aestu website (cu numa cama largu Site/Site-ul) easte hâzâre public la adresa http://www.rri.ro şi easte a Suţitatil’ei Română di Radiodifuziune (SRR), Strada Gheneral Berthelot nr. 60-64, sectorul 1, Bucureşti, România.
 
Radio România Internaţional (RRI) faţe parte din SRR, serviciu public, şi îşi faţe lucurlu în limitile Leadzil’ei 41/1994 republicate, cu alâxirile şi completările ulterioare, şi a Leadzil’ei audiovizualului, nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 
Scupolu www.rri.ro easte tra sâ oferâ a utilizatorilor acces la informaţii şi conţânuturi jurnalistiţe dispre ică ţi au ligâturâ cu România, politica l’ei internă şi externă, dispre RRI, ninca şi de  realizare unâ comunitate online învarliga postului internaţional a serviciului public di radiodifuziune din România.

 
Iţe utilizare  aţistui Site ică a serviciilor a lui va sibâ lughursitâ un acceptu integral a termin’ilor şi condiţiilor di-tru prezentul documentu.

 
RRI îşi rezervă ndreptul di a modificare aţist documentu tru iţe momentu şi tru iţe turlie. Modificările intrâ pi puteare din momentul în care suntu publicate, di aţea aform’ie vă invităm să recitiţ periodic termin’l’i şi condiţiile. Ma că, tru iţe momentu, nu mata hiţ simfun’i în integralitate cu termin’l’i şi condiţiile vă paraclasim să nu ma accesaţ Site-ul.

 
În cazul a unor incidente di iţe turlie, ţi curâ di-tru ofelisirea sau interpretarea conţânutului a Site-ului, Suţitatea Română di Radiodifuziune nu poate sibâ faptâ responsabilă tru niţiunâ turlie. SRR nu poate sibâ ţânutâ sâ da giuvape cătră dumnil’le a voastre ică iţe terţă persoană/instituţie trâ niţiunâ turlie di zim’ii ică mbodgh’iuri fapte pri-tru ţiva disfuncţionalităţ a Site-ului, suspendarea a unor servicii, erori apărute tru conţânuturi, viteza di transfer a datilor ică elipsea a emisil’ei online.
 
Tsi cara că faţim gairete ahtare turlie încât întregul conţânut să aibă acurateţe maximă, nu nâ u lom răspundirea trâ tută informaţia afişată. Informaţiile di-tru Site nu sibâ loate ca urminii profesioniste şi nu suntu recomandări finale.

 
Conţânutul a Site-ului, incluzânda texte, fotografii, fişiere audio, fişiere video, streaming-ul, bannere, animaţii, grafiţe, ninca şi design-ul a Site-ului şi baza di date colectată di la utilizatori aparţân a SRR/RRI şi suntu protejate di leadzea ndreptului di autor şi a ndrepturilor conexe. Tute ndrepturile di copiere, reproduţire şi distribuţie sub iţe formă suntu rezervate şi aparţân a SRR/RRI, în conformitate cu leghislaţia în vigoare.
 
Conţânutul aţistui Site nu poate sibâ copiat, reprodus, republicat, recompilat, duplicat, modificat, discărcat, postat, vindut, revindut, exploatat, difuzat sau transmis tru niţeunâ turlie, parţial sau total, cu excepţia cazurilor di ofelisire în interes personal, nicomercial. Easte intirdzâsă şi crearea di componente/produse ică servicii complete derivate.
 
Priluarea  informaţii di cătră alte mass-media poate sibâ faptâ maşi cu spunirea a sursâl’ei amplasatâ vizibil şi cu link cătră Site, di forma: “Sursa: RRI - www.rri.ro.“ Acceptul prealabil a RRI lipseaşte sibâ obţânut în iţe situaţie care caftâ ofelisirea conţânutului a Site-ului. Călcarea aţistei condiţie duţe la un conflictu pi care SRR va-s mutreascâ să-l rezolvâ cama ninte pi cale amiabila şi apoia pi cale juridică, şi sâ si adreseadzâ a unei instanţe din România.

 
Ligăturile cu alte site-uri suntu realizate trâ informarea cama mare a userilor. Site-ul nu da giuvape tru niţeunâ turlie trâ informaţiile di-tru site-urile la care faţe pitreaţire.

 
Responsabilitatea a comentariilor postate pi Site aparţâ dicutotalui autorilor aţistor. Comentariile ţi nu si referă la articolul postat nu va sibâ publicate. RRI nu va-s publicâ răspunsuri sau comentarii ţi agudescu ndrepturile a persoanâl’ei ică lu calcâ nomul. RRI nu va-s publicheadzâ comentarii care fac reclamă sau conţân link-uri. Comentariile ţi au  numire di telefon sau adrese di e-mail nu va sibâ publicate di aform’ia că nu putem sâ verificăm autenticitatea a lor.

 
Easte intirdzâs să ofelisiţ Site-ul trâ afişa ică transmitire tru iţe turlie material ţi are caractir fuvirsitor, falsu, arâditor, abuziv, di stuhinare, licenţios, calomniator, vulgar, obschen, scandalos, instigator, discriminator, rasistu, extremistu, pornografic ică profanator, sau iţe altâ turlie di material ţi poate sâ constituie ică sâ încurajeadzâ un comportament ţi va-s puteare s-da naştire a unei infracţiune, ică sâ conduţire la răspundire civilă şi si călcare tru iţe altâ turlie nomul. SRR/RRI va sâ coopereadzâ cu iţe caresibâ di autorităţile desemnate să aplicâ leadzea şi va sâ si conformeadzâ cu iţe sentinţă giudicătorească pri-tru care si caftâ a SRR/RRI s-u spunâ  identitatea a iţe persoanâ care minduiaşte di afişeadzâ ică transmite iţe turlie  di informaţie ică material ahtare pi ică pri-tru intermediul a Site-ului.

 
Ma că sâ aveţ dor să vă adresaţ a redacţil’ei în ligătură cu conţânutul aţistui Site ică pi un altu subiectu, vă paraclasim să nâ scriiţ la rri@rri.ro. Tute mesajile pitricute suntu analizate şi suntu repartizate în videarea formularil’ei vârnui răspunsu din partea RRI.

 
Utilizatoril’i ţi pitrec informaţii sau conţânuturi cătră site-ul www.rri.ro îşi l’ia borgea sâ  nu calcâ tru niţe unâ turlie ndrepturile di autor pi care unâ terţă persoană/instituţie poate s-li aibâ, leghislaţia română şi aţea internaţională, ndrepturile di proprietate intelectuală, patentile sau mărchile şi easte implicit simfun că răspundirea trâ călcarea aţistor lâ easte a lor dicutotalui. Pri-tru conţânuturile pi care li expediaţ cătră site-ul RRI hiţ simfun’i să daţ a RRI ndreptul di a ofelisire, a reproduţire, publicare, adaptare, traduţire şi di a bâgare la dispoziţia publicului aeste conţânuturi.
 
Utilizatoril’i www.rri.ro suntu simfun’i acord ca, la câftarea SRR/RRI, să discarcâ di răspundire www.rri.ro şi SRR/RRI trâ iţe acţiun’i judiciare/extrajudiciare şi să acoapirâ hărgile di giudicată şi iţe alte hărgi ţi pot să apară di aform’ia a călcăril’ei di cătră utilizatoril’i respectivi a clauzilor a prezentului documentu.

 
Datile personale sunt furnizate di utilizatori tru oara a  participaril’ei la campanii sau chestionare organizate di www.rri.ro, ale ofelisire a formularilor di feedback ică pri-tru înscriirea la serviciul di newsletter.
 
Trâ ofelisire serviciile oferite di www.rri.ro vă obligaţ să furnizaţ şi să actualizaţ, ma sibâ ananghe, date adivirate, exacte şi complete dispre dumnil’ia a voastră, uidisit a formularului (formularilor) di înregistrare; ma că va s-furnizaţ informaţii niconforme cu realitatea, inexacte sau incomplete, RRI are ndreptul să suspendâ/deshiinţeadzâ contul ale dumnil’e a voastră şi să vă refuzâ intrarea pi Site. Ma că utilizaţ altâ numâ sau unâ adresă di e-mail ţi nu vă aparţâne, înreghistrarea va sibâ aştearsă, accesul blocat şi în cazul a unor zim’ii provocate a membrilor a  comunitatil’ei, RRI/SRR ică a Site-ului datile va sibâ date a Poliţil’ei şi a organilor di anchetă. Utilizatoril’i a Site-ului nu va-s l’ia niţeunâ informaţie dispre niţeun altu utilizator a Site-ului.

  
Conformu a Leadzil’ei nr. 677/2001 trâ protecţia persoanilor tru ţi mutreaşte prilucrarea datilor cu caractir personal şi libira urdinare aţistor date, modificată şi completată, pricum şi leadzil’ei nr. 506/2004 mutrinda prilucrarea datilor cu caractir personal şi protecţia banâl’ei privatâ în sectorul a comunicaţiilor electroniţe, www.rri.ro va-s administreadzâ datile furnizate di utilizatori maşi în condiţii di siguranţă şi maşi tru scupolurile specificate. RRI va-s l’ia misurile tehniţe adecvate trâ protejarea a datilor ale dumnil’e a voastră cu caractir personal, contra ale  distrudzire accidentale sau ilegale, a cheardiril’ei, alâxiril’ei, dezvăluiril’ei sau accesului neautorizat.

 
Conformu a Leadzil’ei nr. 677/2001, aveţ îndreptul di acces, di intervenţie asupra a datilor, îndreptul s-nu hiţ supus a unei decizie di un insu (individualâ) şi ndreptul sâ vă adresaţ a justiţil’ei. Tutunâoarâ, aveţ îndreptul să vă opuniţ a prilucraril’ei a datilor personale ale dumnil’e a voastrâ şi să solicitaţ aşteardzirea datilor. In cazul că vreţ ca datile ale dumnil’e a voastră să nu hibâ colectate, aţel cama ghine easte să nu li pitreaţiţ cătră noi.

 
Puteţ sâ nâ scriiţ pri-tru e-mail, la rri@rri.ro şi în scris la adresa Radio România Internaţional, Strada Gheneral Berthelot nr. 60-64, sectorul 1 Bucureşti, cod 010165, România.

 
RRI si angajeadză să nu pitreacâ mesaje spam.

 
Site-ul www.rri.ro ofeliseaşte Google Analytics, un serviciu di analiză web furnizat di Google. Google Analytics ofeliseaşte “cookies”, fişiere text plasate în computer, trâ agiutare Site-ul să analizeadzâ modul în care utilizatoril’i îl ofelisescu. Informaţiile ghenerate di cookie-ul trâ utilizarea di cătră dvs. a Site-ului (inclusiv adresa dvs. IP), va sibâ transmise şi stocate di Google pi serverele di-tru SUA şi va sibâ ofelisite trâ evaluarea a utilizaril’ei di cătră dvs. a Site-ului, faţirea a rapoartilor di cercetare a Site-ului trâ operatoril’i di site şi furnizarea di alte servicii ligate di activitatea şi di utilizarea Internetului pi www.rri.ro. Google poate sâ transferâ aeste informaţii a unor terţe părţâ, în cazul în care aestu lucru easte câftat pri-tru nom sau în cazul în care terţe părţâ fac zim’ie a procesului di informaţii ligat di numa Google. Aveţ îndreptul să refuzaţ utilizarea di cookie-uri pri-tru selectarea a setărilor corespunzătoare tru browser-ul ale dumnil’e a voastrâ. Ma că realizaţ aţiste setări easte posibil să nu puteţ s-aveţ acces la tute funcţiile a Site-ului. Pri-tru utilizarea www.rri.ro  hiţ de acordu cu prilucrarea datilor personale di catră Google în modul şi  scupolurile spuse ma nsus.

 

 
 
 


www.rri.ro
Publicat: 2012-07-09 13:55:00
Vizualizari: 2259
TiparesteTipareste