Anunt Concursu RRI: Di la Radio România 90 la RadiRo 2018

Vruţ soţ, RRI vă greaşte să participaţ la un nou concursu cu premii, „Di la Radio România 90 la RadiRo 2018”. Concursul easte dedicat a împliniril’ei 90 di an’i di radiofonie românească, ama şi a ediţieli di anulu aestu a Festivalului Internaţional a Orc

Vruţ soţ, RRI vă greaşte să participaţ la un nou concursu cu premii, „Di la Radio România 90 la RadiRo 2018”. Concursul easte dedicat a împliniril’ei  90 di an’i di radiofonie românească, ama şi a ediţieli di anulu aestu a Festivalului Internaţional a Orchestrilor Radio, RadiRo, organizat di postul public di radio din ţara noastră.

 

La 1 noiembrie 1928 si difuzaa primulu program di radio din România. Au trecută di atumţea  9 decenii, împline di istorie şi de momente ahoria, pi care postul public di radio li sărbătoreaşte arada di dumnil’ile a vs. printr-un nou concursu. Mesulu  noiembrie/brumar 2018 easte, ama avut/bogat şi în evenimente culturale, a unuia di aestea, Festivalul Internaţional a Orchestrilor Radio, ediţia a 4-a, 18-25 noiembrie, îl’i easte totunăoară  dedicat concursul RRI.

 

Serviciul public di radio din România, Societatea Română di Radiodifuziune, easte liderulu a industril’ei di profil, cu ună audienţă cumulată cathe dzuuă  di circa 4,5 milioane di ascultători şi ună cotă di pâzare cumulată di 30%. În cadrul a serviciului public funcţioneadză posturile Radio România Actualităţi, Radio România Internaţional, Radio România Cultural, Radio România Muzical, Antena Satelor/Hoarilor, ună reţeauă di priste 10 posturi teritoriale, staţia online Radio3net, Radio Chişinău (din Republica Moldova), ama exiistă şi Redacţia Teatru Naţional Radiofonic, Agenţia de presă RADOR sau Corurile di cântâtori şi Orchestrile Radio.

 

Radio România organizeadză la cathe 2 an’i, tru alternanţă cu celebrul Festival Internaţional „George Enescu”, propriul Festival Internaţional a Orchestrilor Radio, RadiRo, aflat tru 2018 la a 4-e ediţie. Pi afiş, ca di totâna, si aaflă orchestre di top/cipit  şi solişti şi dirijori celebri. Noutatea principală a ediţil’ei 2018 o reprezintă concertile di jazz.

 

Vă invităm să urmăriţ emisiunile RRI, siteul www.rri.ro şi profilurile di Facebook,  Google+, LinkedIn, să răspundiţ corectu, în scris, la îndauă întribări şi puteţi să amintaţ. Concursul va dureadză/va ţână  până pi 30 brumar/noiembrie 2018, data poştâlei (respectiv 30 noiembrie 2018 ora 24.00, ora a Româniilei, trâ mediul online).

 

Premiile şi Menţiunile va hibă  produse di promovare a culturâl’ei română, a muzicâl’ei cultă, ama şi di promovare a postului public de radio. Concursul easte organizat împreună cu Editura „Casa Radio” şi Primăria Municipiului Bucureşti.

 

Şi tora, întrebările:

- Tora/Aoa şi câţ an’i fu difuzat primulu program de radio din România?

- Numiţ 3 posturi care fac parte di-tru Societatea Română di Radiodifuziune.

- La a câta ediţie agiumse  Festivalul Internaţional a Orchestrilor Radio?

- Care easte organizatorulu a Festivalului RadiRo?

 

Vă câftăm să nă scriiţ ţe vâ feaţe  să participaţ la concursu şi, mai multu, câţe ascultaţ emisiun’ile RRI sau nâ urmăriţ în mediul online. Coordonatile a noastre sunt tut aţeale: Radio România Internaţional, str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, PO Box 111, cod 010165, fax 00.40.21.319.05.62, e-mail: arom@rri.ro.......... Aştiptăm răspunsurile a dumnil’ilor a vs. până la 30 brumar 2018, data poştâlei (30 noiembrie 2018 ora 24.00, ora a Româniil’ei, trâ mediul online). Regulamentul a concursului poate să hiba aflat pi site-ul RRI şi pi Facebook. Succes!

Autori: Eugen Cojocariu, Alecu Marciuc, Răzvan Emilescu

Armanipsire: Hristu Steriu

 

 

 

 

 

 

Regulamentul a  concursului Di la Radio România 90 la RadiRo 2018

 

1. Organizator

Societatea Română di Radiodifuziune, cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal RO8296093, organizeadză un concursu cu premii cu titlul «Di la Radio România 90 la RadiRo 2018», pri-tru intermediul a postului Radio România Internaţional (RRI).

Organizatorulu îşi rezervă/îşi ţâni dreptul să modiifică/alâxească conceptul şi formatulu a concursului di câti ori consideră necesar sau să întrerupă concursul tru i ţi momentu pi parcursul a  ddizâvârtearil’ei a luştui, aducânda la cunoştinţa publicului modificările operate, nainte di intrarea a luştor în vigoare, pri-tmu publicarea pi site-ul www.rri.ro, pricum şi pri-tru anunţuri la postul Radio România Internaţional.

2. Perioada di desfăşurare

Concursul si desfăşoară în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2018, data poştâlei (30 noiembrie 2018, ora 24.00, ora României, trâ mediul online), cu derulare în toate limbile di emisie RRI.

3. Dreptul şi condiţiile di participare

Concursul easte adresat a tutulor persoanelor fiziţe care au împlinită 18 ani până la data de 1 octombrie 2018 inclusiv. Nu au dreptul să participă salariaţâl’i, colaboratoril’i cu contractu a Partenerilor şi rudele/plasmile/soaia până la gradul doi a ţilor care lucreadză în sau colaboreadză cu Societatea Română di Radiodifuziune.

4. Conceptul/minduita

a) Concursul si desfăşoară în perioada 1 octombrie – 30 noiembrie 2018, în toate limbile di emisie a RRI.

b) Un ascultător sau utilizator poate să amintă un singur premiu.

c) Întrebările a concursului va hibâ difuzate periodic tru emisiunile RRI, respectiv va hibă postate pi site-ul RRI, www.rri.ro, şi pe profilurile sociale RRI (Facebook, Google+, LinkedIn).

d) Participanţâl’i lipseaşte să răspundă în scris, la toate întribările a concursului, pri-tru i  ţi mehanie/trop: e-mail, la adresele afişate pi site-ul Secţil’ei cătră care si pitreaţe răspunsul, pi profilul di Facebook a Secţilei, prin scrisoare la adresa Radio România Internaţional, str. G-ral Berthelot nr. 60-64, sector 1, Bucureşti, PO Box 111, cod 010165, pe profilurile de Google+ sau LinkedIn sau prin fax, la 00.40.21.319.05.62. Încurajăm participanţii să scrie şi ţe îl’i feaţe/determină să participă la concursu şi, mai multu, câţe ascultă emisiunile RRI sau urmărescu activitatea RRI în mediul online.

e) Răspunsurile di la tot aţel ascultător sau utilizator pitricute la mai multe Secţii RRI va hibă loate tru isape maşi trâ prima Secţie la care li pitricu.

f) Premiul va hibă constituit di produse di promovare a culturâl’ei română, a muzicâlei culte, ama şi de promovare a postului public di radio; nu  poate sa si solicită sau acoordă contravaloarea tru pâradz  a luştui.

5 .Validarea a ţilor ţi amintă şi apruchearea a premiilor

a) Ascultătorulu sau utilizatorulu care partiicipă la concursu easte paraclasit să transmită cătră RRI, prin scrisoare sau e-mail, datile complete di identificare şi adresa di corespondenţă (şi de domiciliu, ma că si easte diferită), tra să poată să intrăa în posesia a unui eventual premiu.

b) Trâ atribuirea premiilor si caliifică maşi răspunsurile corecte şi complete, expediate în termen.

c)  Premiile în obiecte va hibă expediate prin poştă, pi hargea RRI, în limita fondurilor alocate di la bugetulu di stat, tru aţel  mai şcurtul chiro posibil.

d) La apruchearea a premiilor, amintâtoril’i nu pot să refuză sau toarnă nâpoi dicât/maşi din motive obiective, justificate în scris, pachetulu, tra să nu genereadză costuri suplimentare trâ RRI. Refuzarea sau returnarea premiului fără ună justificare clară, acceptată în scris di RRI, duţe la neincluderea a persoanâl’ei respectivă tru lista di participanţâ eligibil’i trâ premii la următorulu concursu organizat di SRR pri-tru RRI. Tot aţeale prevederi si apliică trâ erori di comunicare a adresâlei di domiciliu di câbatea a participanţâlor.

e) Amintâtoril’i sunt paraclasiţ să înştiinţeadză RRI în scris, pri-tru i ţe mehanie, dispre loarea pachetului şi conţânutulu a premiului, trâ a verificare integritatea a li expediare poştală.

6. Responsabilitate

Pri-tru  pitriţearea a răspunsurilor la concursu, toţ participanţâl’i sunt simfun’i/de acord şi si obliigă să respecte ccâftările şi condiţiile impuse di Organizator pri-tru prezentul Regulament.

7. Protecţia datilor personale

În conformitate cu leghislaţia în vigoare, Organizatorulu easte obligat să facă publiţe numile a ţilor ţi amintă şi premiile acordate în cadrul a luştui concursu. Organizatorulu si obliigă şi să respecte pruvederile a Regulamentului (UE) 2016/679 mutrinda protecţia persoanelor fiziţe tru ţi mutreaişte prelucrarea datelor cu caracter personal şi mutrinda libera circulaţie a luştor date stocate pi durata a concursului. Aşi că, Organizatorulu si angajeadză să asiguripsească confidenţialitatea a datilor personale a participanţâlor la aest concursu. Pri-tru simpla participare la concursu şi furnizarea datelor personale participanţâl’i sunt de acordu ca datile a lor să intră în baza di date a Organizatorulului. La câftarea expresă, în scris, a participanţâlor, Organizatorul nu va mai folosească datile a  lor personale după terminarea concursului.

8. Forţa majoră

În sensul a luştui Regulamentu, forţa majoră înseamnă i ţe evenimentu care nu poate să hibă controlat, remediat sau previzionat di cătră Organizator şi a cui apariţie îl bagă pi aestua în imposibilitatea să-şi îndeplineasca obligaţiile asumate pri-tru Regulamentu, inclusiv, ama fără sa si limiteadză, referitor la: polime, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutrembure, alte catastrofe de i ţe turlie. Ma că ună situaţie di forţă majoră încheadică total sau parţial desfăşurarea concursului conform a condiţiilor pruvidzute în prezentul Regulamentu, Organizatorul va hibă exonerat di răspundere trâ perioada afectată de situaţia di forţă majoră.

9. Litigii

Eventualile litigii/niachicăsiri apărute anamisa di Organizator şi participanţâl’i la concursu va hiba soluţionate pi cale amiabilă. Ma că soluţionarea pi cale amiabilă nu easte posibilă, litigiul va hibă depus trâ soluţionare a instanţilor competente române di Bucureşti.

10. Publicarea Regulamentului

Regulamentul a concursului va hibă publicat pi site-ul www.rri.ro şi pe profilurile Facebook a RRI. Varianta di bază easte varianta în limba engleză.

Armanipsire: Hristu Steriu


www.rri.ro
Publicat: 2018-09-30 21:19:00
Vizualizari: 589
TiparesteTipareste