Târgu Neamţ

târgu neamţ Adză vă călisimu tu unu căsăbă-pănăyiru ditu Moldova. Nidzemu Târgu Neamț, căsăbă ditu giudeţlu Neamţu.

Localitatea easti cunuscută ti  Ṭitatea-a Neamțului, anălţată di Petru I Mușat, tră casa iu criscu poeta Veronica Micle și - tutunăoară – pritu hoara, adză cartierul, Humulești, sărmăniţa a ficiuramillei ti pirmitusitorlu Ion Creangă. Ma multu, căsăbălu loclu di nkisită cătră aproapea 20 mănăstiruri ortodoxe, născănti di ună mari  simasie tră yiştearea artistică și culturală, cum Văratec, Agapia sau Secu.

 

Di mai mulţă ani, zona ş-criscu promovarea turistică pritu adrarea-a brandului "Naeaua-a zimbrului", unăoară cu alăncearea-a zimbrului tru libirtate, după ma mulţă añi di gaereţ. Şi tră atea că aoa comunitatea locală organizează cathi anu dauă eco-brunch-uri, evenimente la cari vizitatorllii pot să s’hărsească di tutu atea ţi ari loclu ti spuneari, u călisimu Viorela Chiper, managerlu a destinaţiillei turistiţi Naeaua a Zimbrului, s’nă spună ţi s’feaţi tu aţelu ditu soni evenimentu organizat aoa, la ună pensiune agroturistică:  

"Ecobrunch-ul ditu Naeaua a Zimbrului s’ţănu Agapia, ună locaţie ti anami, ninggă pădure, cu livadă cu meri. Eara viniţ anvărliga di 100 di participanţi ditu tută văsilia, ama prota ş’prota ditu zona Moldov4llei. Pi ningă partea di măcări tradiţionale, di bunătăţi tradiţionale, ndreapti di oamiñilli a locului, di pensiuni, di producători locali, di oamiñi cari voru ta s’da agiutoru tru promovarea şi dizvoltarea-a zonăllei, fură şi standuri di expoziţie şi vindreari a producătorilor locali, a masturloru populari. Tutunăoară, deadunu cu masturlli dizvărtimu ateliere cu cilimeañilli, tinirllii nica şi adulţăllii cari eara interesaţi ta şi spună creativitatea ică măsturlăkea: modilat tru laspi, sculptură tru lemnu, turţeari, picturiseari pe palete ditu lemn şi realizare di ţeri lucrate manual. Pi ningă aesta, neasimu tu ună priimnari cu atelli interesaţi, tru locurli di anvărliga a pensiunillei şi eara deadunu cu noi ună parei di tiniri cu hari tu cănticu ş’giocuri."

 

Cu ţi măcări gustară vizitatorlli, cari reprezintă tentaţii gastronomiţi cu iţi ucazi, nă spusi tutu Viorela Chiper: 

"Meniul fu cabaia diversu: avumu ca personaj prinţipalu carnea friptă pi sulă, cari fu multu alăvdată şi anlu ţi tricu şi minduimu s’adrămu diznău, borşul di hribi, fisulliu cu afumătură, sarmale di purintu  i cu carni, aperitiv diferite tipuri di cărnuri şi legume proaspiti, brânzeturi, prăjituri diverse şi dacă ma s’hibă să zburămu ti biuturli non-alcooliţi aveamu must, siropuri naturale, ceaiuri, cafe."

 

S’cadi s’nidzemu Târgu Neamţ tutu kirolu a anlui, aşi că Viorela Chiper nă hărseaşti şi cu alti atracţii:   

"Zona ari multi ti spuneari, ahâtu pi partea di cultural, di spiritual, istorie, natură. Ca un punct cari nu easti multu cunoscut, ama s’cadi ta s’hibă vidzutu, easti Centrul di vizitare a Parcului Natural Vânători Neamţ, iu, pi ningă expoziţiile şi informaţiile ligate di fauna şi flora di aoa, ari şi ună călici  senzorială ndreaptă nu di multu kiro iu atelli interesaţ pot şi scoată păpuţăli şi s’imnă pi lenu turlii di materiale. Suntu trasee tematiţi ndreapti aproapea di parcu, un minitraseu di aventură. Tutu di la Centrul di vizitare poate s’nkisească pi traseu ti căftarea zimbrilli, tru ţarcul di aclimatizari, deadunu cu rangerllii di la Parcul Natural Vânători Neamţ. Şi s’nu agărşimu di dukeanea ti aduţeri amintiul locale, adrati di oamiñilli ditu comunitate!"

Agiumţă aoa, s’cadi s’vă loaţ cazari tru pensiuni agroturistiţi şi s’nkisiţ cu aftukina, pri padi ică traseele di bicicletă cătră punctele di atracţie cari nu suntu dipu pţăni.

Autoru: Ana Maria-Cononovici

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2021-10-12 10:26:00
Vizualizari: 123
TiparesteTipareste