Alina Grigore, marli premiu Scoica di Malămă la Festivalul San Sebastian

alina grigore, marli premiu scoica di malămă la festivalul san sebastian Filmul di debut a regizoarăllei Alina Grigore, "Crai Nou" (Blue Moon) amintă anlu ţi tricu marli premiu - Scoica di Malămă - la unu ditu nai ma anamusiti festivaluri di film ditu Europa, aţelu ditu San Sebastian (Spania). "Crai nou/ Blue Moon" easti...

Filmul di debut a regizoarăllei Alina Grigore, "Crai Nou" (Blue Moon) amintă anlu ţi tricu marli premiu - Scoica di Malămă - la unu ditu nai ma anamusiti festivaluri di film ditu Europa, aţelu ditu San Sebastian (Spania).  "Crai nou/ Blue Moon" easti scris şi regizat di Alina Grigore și lli-ari tru distribuție Ioana Chiţu, Mircea Postelnicu, Mircea Silaghi şi Vlad Ivanov. Scenariul a filmului easti inspirat ditu experiența personală a teatrinăllei și regizoarăllei Alina Grigore, cari ș-bănă ună parti ditu ficiurami tu ună hoară ditu giudețlu Neamț. 

"Maxusu featili n-avea niţi ună șansă s’evolueadză, abuzul fizic și psihic la cari eara băgati di avea agiumtă unu lucru di aradă la hoară", spuni Alina Grigore anda ş-aduţi aminti di aţelu kiro. Crai Nou easti pirmitusearea a tinirăllei Irina, cari va ta s’fugă ditu ună familie toxică şi nyiseadză s’ducă la studii tru capitală, ama eşueadză, nfărmăcată di prişcăvillea di anvărliga. Trofeulu amintatu la San Sebastian di "Crai Nou" tiñiseaşti un filmu adratu fără păradz di la Centrul Național ali Cinematografie, di ună echipă multu cilăstisitoari. Zburămu cu Alina Grigore ti premiul amintatu, ti cumu aprăftăsi s’alăxească tru unu pirmithuseari cinematografică ună experiență bănată și ti metoda a llei di lucru ţi nu fu di arada dinăpoia a filmului. 

 

Alina Grigore: "Io bănaiu un kiro la hoară, aveam șapti añi cându fudzii di București s’bănedzu tuună hoară ditu giudeţlu Neamț și avui un șoc cultural cabai mari. Fu cu ahătu ma șocantu cu cât earam multu ñică și earam nviţată cu altă turlie di comunitate, ași că angrăpsiiu nica di atumţea un jurnal a lucărloru ţi s’făţea anvărliga angrăpsiiu şi ma largu, cu turnarea căndu ş-căndu la aţeali frăndză. Prota ş-prota, nu avea un sinferu a a părințălor andicra di praxea a cilimeañiloru, di itia că sinferlu a lor eara tru prota ş-prota ta s’armănă tu bană, aţea ţi nu easti ici ti pişmani. Ama cum prota cilăstăseari  eara armănearea tu bană, cilimeañilli eara ancurajaț s’lucreadză acasă ică s’ducă ti s’lucreadză tru xinătati. Ni-aducu aminti di kirolu anda io nidzeamu acasă s’ñi-adaru temili,  a deapoa soaţa a meanai bună s’duţea acasă și lipsea ta s’acată lucurlu cu săparea, aesta s’făţea tru clasa a I-a ică a II-a, tru anii 90. Ti amărtie, catandisea nu s’alăxi dipu multu, niţi tora cilimeañilli ditu hoari nu suntu acurajaț ta ş’ducă ma largu studiile. Maca mi Inspiraiu ditu ţi aveamu vidzută, ahurhiiu ma amănatu să scriu aţea carte ti cari amu miraki s’u public și poate va u fact u vără kiro. La filmul aestu lucraiu ufilisinda metoda di lucru a școlăllei di actorie InLight, aesta nsimnânda că lă pripunem actorilor ună idhee pi cari u dizvoltăm deapoa deadunu. După ţi ngrăpsiiu scenariul vini arada ti unu lucru niacumtinatu, zburămu şi ahăndusimu catandisili și personajele cu actorlli, cu directorlu di imagine, cu editorlu. Și ași ahurhimu s’videmu cari suntu motivațiile a personajelor."

Ti nsimnă ufilisearea-a metodăllei di actorie InLight, metodă cari da și numa a unei școală thimilliusită di Alina Grigore deadunu cu o echipă di artiști, nă spuni regizoarea a filmului "Crai Nou".

"Ti aduţemu noi prin InLight easti că nă minduimu maxusu ti colaborarea cu actorlli și cu alantă membri a echipăllei. Dimi lă dămu curayiu la tuţ ditu echipă să spună cum ved lucărli, şidemu di zboru cu directorlu di imagine, cu editorlu, ahăndusimu scenariul și zburămu ti personaje și situații. 

Ditu a mea videală easti unu lucru multu cilăstisitoru şi cu miraki. Scriem fișe di personaje, yinim cu propuneri, improvizăm, ligat di aestă pirmituseari căftămu şi aflămu aduţeri aminti comune, tema hiinda ligată di familie easti imposibi s-nu aflli lucri. Și tută aestă cercetare, tut aest background lli-agiută multu a actorlui. Easti di mari agiutoru atumţea când ești pi set ta s’aflli idyili lucre ţi ti leagă cu alantă, s’cunoști motivațiile a partenerului di scenă. Aestu fu unu aspect, deapoa mi interesă ţi minduescu și cum exploreadză actorlli scenariul. 

Ti mini turlia aesta di lucru colaborativă easti multu important. Când sapriduţi un textu mi intereseadză inclusiv ţi minduescu traducătorul ti textul respectiv, ași că easti evidentu că pripunirle a actorilor și a membrilor echipei ñi si par multu di simasie. Ni si pari ma hăirlătică colaborarea căţe, tru momentul tru cari îlli alași pi alanţă s’exploreadzză, elli agiung la un nivel multu mari di creativitate și easti tru hăirea a ta, ca regizor, tini poţ s’ufiliseştă aestă creativitate. Emu anda ești tipul di regizor cari maş coordoneadză, nu ari dip multă comunicari. Ti aesta easti InLight, ti colaborarea cu alanţă. Și ma s’ai pistipsearea  tu turliea aesta di abordari, părerea mea easti că aduţ ma multă emoție, spunu maxusu ti construcția personajelor. 

Ma multu, ai ună echipă ma hărăcoapă, cari știe că poate s’exprimă liber ma s’acaţă tu isapi ndauă limite, dealihea. Eara ndauă secvențe tru cari actorii avură libertate totală, spunu ti ună secvență cu Mircea Postelnicu și Ioana Chițu, ti cari tută lumea spusi că iși ca un giocu, ca un tango anamisa di directorul di imagine, regizor și actori. Și, neise aesta easti vrearea a mea, atea ca realizarea a unui film s’hibă ca unu giocu deadunu."

 

Până la "Crai Nou", regizoarea Alina Grigore eara cunuscută maxusu ca actriţă. Giucă tru ndauă seriale şi tru lungmetrajul"Ilegitim", regizat di Adrian Sitaru, la cari fu și scenaristă.

 

Autoru: Corina Sabău

Armânipsearia: Taşcu Lala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


www.rri.ro
Publicat: 2022-01-09 10:29:00
Vizualizari: 294
TiparesteTipareste