Bucureștiul va s’hibă nicukirlu ali andamasi NATO

bucureștiul va s’hibă nicukirlu ali andamasi nato Stămâna yinitoare, tru premieră, Bucureștiul va s’hibă nicukirlu a unei andamasi a miniştrilor di Externe ditu văsiliili membre ale NATO.

Ună andamasi a miniştrilor di Externe ditu văsiliili membre ale NATO va s’ţănă ti prota oară Bucureşti, stămâna yinitoare. Și tut tru premieră, aluştoru va lă si adavgă șeflu a diplomațiillei ali Ripublica Moldova. Tru capitala ali României va s’llia parti şi miniştrii di Externe ditu Georgia, Bosnia-Herţegovina şi Ucraina. Di altă nparti, catandisea ditu Ucraina va s’hibă un punct important pi agenda discuţiilor - spuni purtătoarea di zboru a NATO, românca Oana Lungescu:  ʺMiniştrilli di externe ali NATO va s’andămusească Bucureşti dupu aproapea nauă meşi di cându Ucraina fu aputrusită paranomu di Rusia. Dimi, catandisea ditu Ucraina, ama, tutunăoară şi catandisea globală ditu zona ali Amarea Lae, preocupările ţi li avemu ligate di securitatea ditu tută regiunea euroatlantică va s’hibă priorităţile agendăllei di Bucureşti.ʺ 

 

Tu arada a lui, secretarlu general adjunct al NATO, Mircea Geoană, cundilleadză că andamasea a șefilor diplomațiilor ditu văsiliili NATO di stămâna yinitoare, di Bucureşti, easti ună apunti anamisa di summit-ul ditu veara tricută, di a Madrid, şi yinitorlru, di Vilnius, şi cundilleadză că reuniunea easti ună contribuţie a României la minduita strategică ali Alianţă şi la apandisea NATO la catandisea prezentă, multu complexă, di pe continent. 

Mircea Geoană: ʺSuntu aproapea 50 di naţiuni care contribuie nu direct la NATO, ama tru un proces cumăndusitu di Statele Unite, tru gruplu di ligătură ti Ucraina. Videm, ma largu, vrearea activă a aliaţilor şi a partenerilor s’agiutămu Ucraina ditu videala militară. Tru idyiulu kiro, lipseaşti să spunem că ditu videala politică, aestă aradă, nu videmu condiţii ti ună păzărăpseari anamisa di ateali dauă părţă tru yinitorlu aprukeatu, di itia care easti evidentă. Poziţiile suntu ahât diferite şi ahâtu multu dipărtoasi ună di alantă, căţe, adză, nu videm condiţii ti un minimum di teren iu să s’agiungă la ună ahurhită di păzărăpseari.ʺ 

 

Dimi, la nivel politic, NATO nu ari ligături cu Rusia. Ma multu, vărnu ditu cadrul Alianţăllei nu negociadză ţiva tru numa ali Ucraină – nica cundilleadză secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană. Uidisitu cu născănţă oficiali ditu Alianță, tru prota dzuă a andamasillei ditu capitala ali Românie, tru 29 di brumaru, va s’hibă ndreaptă ună sesiune ahărdzită ti olimlu anamisa di Rusia şi Ucraina, a deapoa va s’aibă ună Tină informală, iu easti călisitu ministrul di Externe di Kiev, care va u spună pi largu catandisea ditu văsilia a lui. Tru 30 di brumaru easti programată ună muabeti a miniştrilor aliaţi cu reprezentanţăllii ali Finlandă şi Suedie. Tutunăoară, va s’aibă ună sesiune ahărdzită ti Bosna-Herţegovina, Georgia şi Ripublica Moldova, furñie tră văsiliili NATO să-și llia angajamente suplimentare andicra di aeşţă parteneri, sumu turlie di pachete adaptate di agiutor.

 

Autoru: Roxana Vasile

Armânipsearea: Taşcu Lala


www.rri.ro
Publicat: 2022-11-23 13:53:00
Vizualizari: 178
TiparesteTipareste