Cari easti Paplu Gl'ieţ? / Cal'ii cu yumarlu

2013-10-18 11:15:00Un ficior, Hrista, totâna s-antriba: Cari easti Paplu Gl’ieţ? Alâga pit lumi, intra tu yisi, mutrea multi emisii la televizii, l’i antriba tuţ, ma canâ nu ştea s-l’i spunâ.

  • cari-easti-paplu-gliet--calii-cu-yumarlu

Link-uri ti agiutor