Expozitia di cadhuri: Coli Caranica, “Thimiseri armânestâ”

2017-05-29 17:45:00

Taşcu LalaLivia Deac: Mama fu martata cu pictorlu Stere Becu, arman. Bana, pirmituserli, ca filmi, ca tru realitati u dusira mama cata tata teatru…ama io banaiu cu mama tu aumbra a protlui nicukiru a mamal’ei cari mi vru si atumtea aprukeaiu prota simita di arman.

  • expozitia-di-cadhuri-coli-caranica-thimiseri-armanesta

Link-uri ti agiutor