Giurnalu ali Fumeal’ie -Escu

2020-02-10 06:27:00

Corina SabăuJurnalul Familiei –Escu /Giurnalu a Fumeal’ei –escu easti nai ma dit soni documentar adrat di Serban Georgescu, ti pana tu soni, spuni pirmithlu a miliun’i di roman’i ti bana al’i adusi anamisa di aesti sinuri, s-aiba zoresa ta s-straxeasca un alantu

  • -giurnalu-ali-fumealie--escu

    (sursă foto: facebook.com/JurnalulFamilieiEscu)

Link-uri ti agiutor