In Memoriam Matilda Caragiu Marioteanu (20.07.1927- 11.03.2007)

2020-03-10 10:03:00

Taşcu LalaMatilda Caragiu Marioteanu: sora a marlii actoru ditu Romãnii, Toma Caragiu, s-amintã 20 Alunaru 1927 Hrupisti, Makedonia, Gãrtii ditu pãrintã macedo-vlahi.

  • in-memoriam-matilda-caragiu-marioteanu-20071927--11032007

    Acad. Matilda Caragiu Marioteanu acasa la biroul de lucru tinand in mana DICTIONARUL AROMAN-DIARO

Link-uri ti agiutor