Ripublica Moldova – 27 di an'i di independenţă

2018-08-27 11:04:00

Ştefan StoicaDupu 27 di an'i di la proclamarea a indipendenţal’ei, Ripublica Moldova nu treati pritu nai cama bunlu kiro a crehtal’ei a l’ei statalitatii.

  • -ripublica-moldova--27-di-ani-di-independenta

Link-uri ti agiutor